Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige skattene du må betale på pensjonsinntekter og formue i 2023 og 2024.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2024

Pensjonsskattekalkulator 2023

Skattefradraget

Ved beskatning av pensjonsinntekter gis det er eget fradrag i skatten. Dette gjøres for å skjerme lave pensjonsinntekter mot å betale skatt.

Det maksimale skattefradraget er i 2023 inntil 32.825 kroner på pensjonsinntekter. Det er når pensjonsinntekten er 250.333 kroner at skatten blir like stor som dette fradraget.

I 2024 er skattefradraget inntil 34.350 kroner på pensjonsinntekter. Når inntekten når 262.486 kroner blir skatten like høy som fradraget.

Pensjonsinntekter som er høyere enn 258.400 får reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av pensjonsinntekten fra 258.400 kroner opp til 391.550 kroner i 2024. På beløp høyere enn dette reduseres reduksjonsbeløpet med 6,0 prosent, inntil reduksjonsbeløpet er null. I praksis fungerer reduksjonsprosentene som en økt marginalskatt på pensjonsinntekten.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 263.468 kroner i 2024), blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent av forskjellen (167 kroner. Skattefradraget blir dermed 34.183 kroner i 2024, og du betaler en skatt på 167 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 32.825 kroner i 2023, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 32.825 kroner.

Gifte har rett til hvert sitt skattefradrag, det fastsettes uavhengig av ektefelles inntekt.

Andre inntekter som for eksempel lønn ved siden har ingen betydning for størrelsen på skattefradraget.

Skattefradraget gis i skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt. Du kan altså få inntektsskattene redusert til null, men formuesskatten må du betale.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at det maksimale skattefradraget skal gjelde pensjonsgraden være 100 prosent, og du må ha mottatt pensjon i 12 måneder.

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling gir begge en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 16.412 kroner i 2023 - 17.125 kroner i 2024.

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2023 og 2024 på fire forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 250.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null. Ved en pensjonsinntekt på 300.000 kroner er skatteprosenten på 5,7 prosent. Deretter stiger den raskt.

2024
Inntekt 250 000 300 000 350 000 500 000
Minstefradrag 86 250 86 250 86 250 86 250
Skatt før reduksjon 30 073 44 637 60 187 106 837
Skattefradrag 30 073 27 403 19 053 5 607
Skatt 0 17 234 41 134 101 230
Skatteprosent 0,0% 5,7% 11,8% 20,2%
2023
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 80 000 86 250 86 250 86 250
Skatt før reduksjon 19 252 32 277 47 415 109 615
Skattefradrag 19 252 27 807 19 457 4 059
Skatt 0 4 470 27 958 105 556
Skatteprosent 0,0% 1,8% 9,3% 21,1%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2023 og 2024.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2023 og 2024:

2023 2024  
Trinnene Sats Trinnene Sats  
1 0,00% 1 0,00%  
198 350 1,70% 208 050 1,70%  
279 150 4,00% 292 850 4,00%  
642 950 13,50% 670 000 13,60%  
926 800 16,50% 937 900 16,60%  
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%  

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2024, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betalte to prosentpoeng lavere trinnskatt på trinn 3 til og med 2023. Fra 2024 er det ikke lenger noen forskjell. 

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2024 og 2023:

Formuesskatt i 2023 og 2024
 
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2023 og 2024.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2023 og 2024.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 79.600 kroner i 2023, i 2024 på 88.250 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2023 og 2024 på 40 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 86.250 kroner i 2023 og 2024. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.