Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Størrelsen på lønn til egne barn vurderes i forhold til arbeidsinnsatsen og den betaling som andre i tilsvarende aldersgruppe ville ha fått for samme arbeid.

Det bør tas utgangspunkt i timenoteringer og normalsatser per time, gradert etter alder. Dersom timenoteringer ikke er ført, må omfanget av innsatsen vurderes skjønnsmessig av ligningsmyndighetene.

Forlanges det fradragsført lønn for mer enn ca 250 timer til det enkelte barn, bør det vurderes i hvilken utstrekning fradrag skal gis.

Timesatsene

I normaltilfellene kan du legge til grunn takseringsreglenes satser for lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole.

Satsene er delt i to perioder. Først fra 1.1. til 30.mars, deretter fra 1.11. til 31.12.

Disse timesatsene gjelder for 2023:

Alder 1.1–20.04 21.04.-31.12
13 år 90 98
14 år 101 110
15 år 115 124
16 år 132 143
17 år 137 148

Satsene i de ni siste månedene i 2023 vil gjelde i de tre første månedene i 2024.

Feriepenger er inkludert i satsene. Satsene bør normalt legges til grunn uansett til hvilke tider arbeidet er utført.

Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som del av lønnen.

For barn under 13 år kan det bare helt unntaksvis bli tale om å godkjenne fradragsføring av lønn.

 

Les også:

Barn, skatt og skattemelding

Skatt på barnepensjon

Guide til foreldrefradrag