Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Klagefristen seks uker etter at ligningen ble lagt ut.

Fra 2017 har du kunnet endre skattemeldingen selv. Les: Slik endrer du skattemeldingen.

Får du skatteoppgjør i juni, er klagefristen 10. august, eller innen seks uker etter at utleggingen av skattelisten ble kunngjort.

Har du innenfor klagefristen bedt om opplysninger som du trengte for å kunne klage, er klagefristen tre uker etter at ligningskontoret sendte deg opplysningene. Har du ikke mottatt pliktig varsel om endringer som ligningskontoret har gjort i selvangivelsen din, er fristen for å klage på dette tre uker etter at du ble gjort oppmerksom på endringen, men ikke mer enn tre år etter inntektsåret.

En klage må være skriftlig, og det må gå fram av klagen hva som er feil og begrunnelsen for det. Du får skriftlig svar på klagen. Du kan fylle ut og sende digitalt «Klage på likningen».

Du taper som hovedregel retten til å få en klage behandlet dersom du:

 • ikke leverer selvangivelsen
 • ikke gir de opplysninger som ligningsmyndighetene ber om
 • leverer klagen etter at klagefristen er utløpt

Du er faktisk pliktig til å betale restskatten til rett tid selv om du har sendt inn klage på ligningen.

Hvis ligningskontoret endres selvangivelsen din

Ligningskontoret har plikt til å gi deg varsel hvis de gjør endringer i selvangivelsen din, dersom endringene ikke skyldes at:

 • ligningskontoret endrer poster i selvangivelsen som følge av åpenbare regne- eller skrivefeil eller en åpenbar misforståelse av skattelovgivningen, når uttalelse fra skattyter ikke kan antas å ha noen betydning for ligningen
 • endringer i formue er lavere enn 20.000 kroner
 • endringer i inntekt er lavere enn 1.000 kroner
 • ligningskontoret stryker en post som ikke er fradragsberettiget, og skattyter er blitt varslet om en tilsvarende endring et tidligere år,
 • ligningskontoret endrer en post som er skjønnsmessig fastsatt, og skattyter er blitt varslet om en tilsvarende endring et tidligere år.

Innsynsrett

Skatteytere har nå fått rett til innsyn i sine egne klagesaker. Dette betyr at du har rett til å se dokumenter som er utarbeidet for saksforberedelse av ligningskontoret.

Dette gjør det klart lettere for skatteyteren å argumentere mot ligningskontorets syn. Dette kan for eksempel være at de ikke har fått nok informasjon, som du da enkelt kan supplere.

Slik beviser du skatteklagen

For å vinne frem i en klagesak holder det at du sannsynliggjør ditt standpunkt. Det betyr at istedet for å gi et 100 prosent sikkert bevis, er det nok at du får frem at ditt standpunkt er mer sannsynlig enn det andre standpunktet. Litt mer enn 50 prosent sannsynlig med andre ord.

Du trenger flest mulige kilder, dette kan være veldig viktig. Det å ha skriftlig dokumentasjon på noe som understøtter klagen din er bra.

Derfor er papirer glimrende hjelpemidler når du skal dokumentere saken din! Og du kan nesten bruke hva som helst, så lenge papirene på en eller annen måte støtter din sak.

Send med nok

Tommelfingerregelen når du sender inn skatteklager, er at det er bedre å sende med for mye dokumentasjon enn for lite. Det skyldes blant annet at du har en opplysningsplikt, og at hvis du gir for få eller mangelfulle opplysninger, kan du få tilleggsskatt.

Men det kan lønne seg å være litt snill mot ligningsfunksjonæren: Skriv i brevet hvilke vedlegg du har, og nummerer vedleggene ordentlig. Skriv gjerne navn og fødselsnummer på alle kopiene.

Send inn kopier, ikke originaler. Du trenger ikke å få kopiene bekreftet. Skriv heller at du kan komme og vise originalene hvis det er nødvendig. Det blir det sjelden.

Dokumentasjonen du sender med kan være:

 • Kvitteringer
 • Kontrakter
 • Egne beskrivelser av forholdene
 • Bilder
 • Kjørelister/kjørebok
 • Utskrifter fra stemplingsuret
 • Takstmannsuttalelser
 • Bekreftelser fra arbeidsgiver
 • Erklæringer fra leietagere
 • Kontoutskrifter
 • Mobiltelefonregninger

Et eksempel: Du selger en bolig og vil ikke ha gevinstskatt. Reglene sier at du må ha bodd i en bolig i minst ett av de to siste årene for å slippe gevinstskatt ved salget. Hvis du kjøpte leiligheten 1. mars det ene året og solgte leiligheten 4. mars året etter, slipper du altså skatten. Dette måles fra overtagelsesdatoen. Du har meldt flytting til folkeregisteret både da du flyttet inn, og da du flyttet ut. Men her er det nesten akkurat ett år mellom flyttedatoene, og det gjør ligningsfunksjonæren mistenksom. Er du i grenseland for gevinstskatt, er det smart av deg å lage et ekstra vedlegg til selvangivelsen. Send med kopi av kontraktene, og skriv på et ark at du skal slippe gevinstskatt fordi du har oppfylt boplikten.

For overføringer mellom familiemedlemmer krever ligningskontorene mer dokumentasjon enn mellom andre mennesker. Grunnen er at det innen en familie er lettere å flytte penger eller å «huske litt skjevt» for å hjelpe andre i familien.

Et annet eksempel er dokumentasjon for pendlerfradrag og antall hjemreiser som vi nevnte over. Uttalelser fra familiemedlemmer holder sjelden som eneste type dokumentasjon. Her er du nødt til å ha annen dokumentasjon som støtter synspunktene dine.

 

Se også:

Klage på høy ligningsverdi