Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Privat innbo og løsøre formuesbeskattes, men bare for den del som overstiger et fribeløp på 100.000 kroner.

Fritidsbåt med salgsverdi (medregnet påhengsmotor og fast utstyr) på 50.000 kroner eller mer, bil, mopedbil, motorsykkel og campingvogn inngår ikke i fribeløpet, og regnes med særskilt i skattepliktig formue i samsvar med verdsettelsesprinsippene nedenfor.

Fritidsbåter som er verdt under 50.000 kroner tas med i denne beregningen. Men hvis den er særskilt forsikret (inngår ikke i innboforsikringen), skal verdien settes til 75 prosent av forsikringssummen.

Kalkulator: Beregn hva den skattemessige verdien blir.

Annet innbo og løsøre verdsettes med utgangspunkt i brannforsikringsverdien (gjenanskaffelsesverdien) slik:

Forsikringssum Skattepliktig formue
0–1.000.000 kroner Null prosent
1.000.001–1.400.000 20 prosent
over 1.400.000 kroner 80.000 kroner, pluss 40 prosent av det som overstiger 1,4 millioner.

Andre skattemessige forhold

Innbo og løsøre som brukes av eieren eller familien anses ikke for inntektsgivende. Det gis ikke fradrag for kostnader vedrørende slikt innbo og løsøre.

Gevinst ved realisasjon av innbo og løsøre som har vært brukt i selgerens bopel eller husholdning er skattefri og tap er ikke fradragsberettiget. Dette gjelder også privatbiler, moped, mopedbil, motorsykler, snøscootere, campingvogner og lystfartøyer når det ikke er godkjent avskrivninger på dem. Det samme gjelder biler brukt i yrket mot bilgodtgjørelse, når skattyteren ikke har fått fradrag for faktiske kostnader.

Gevinst ved salg av innbo og løsøre som ikke har vært brukt i selgerens bopel eller husholdning (brukt privat) er skattepliktig og tap er fradragsberettiget.

 

Kalkulator:

Innboverdsettelseskalkulator
Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved skattefastsettelsen.