Ektefeller lignes nå alltid hver for seg. Skatteklasse 2 fjernes fra og med skatteåret 2018.

Ektefeller lignes særskilt i klasse 1 for all inntekt (lønn, pensjon og kapitalinntekt mv), eller felles i klasse 2 med fordeling av skatten. Dette gjelder for skatteåret 2017. Fra og med 2018 er skatteklasse 2 fjernet.

Formuesskatt beregnes individuelt, men man kan overføre «frikvoten» mellom seg. Samlet sett for ektefeller er frikvoten i 2017 og 2018 på 2,96 millioner kroner.

Som ektefeller i skattemessig forstand regnes i de fleste tilfeller også:

  • tidligere ektefeller som er blitt samboere, og hvor den ene samboeren er pensjonist med rett til ytelser fra folketrygden (meldepliktig til trygdemyndighetene)
  • samboerpar som har eller har hatt felles barn, og hvor den ene samboeren er pensjonist med rett til ytelser fra folketrygden (meldepliktig til trygdemyndighetene)

Som samboere regnes to personer som bor i samme leilighet eller hus, selv om de bor i hver sin del av leiligheten eller huset, eller bor sammen på grunn av boligproblem. Også registrerte partnere regnes som ektefeller i skattemessig forstand. Meldepliktige samboere og registrerte partnere lignes som ektefeller, og all omtale av ektefeller gjelder også disse gruppene med mindre noe annet er særskilt nevnt. Merk at andre samboere ikke lignes som ektefeller.

Ektefeller som var separert eller hadde flyttet fra hverandre ved utgangen av 2017 skattefastsettes hver for seg.

Hvis den ene ektefellen er død, plikter den gjenlevende ektefellen som sitter i uskiftet bo å levere egen skattemelding for avdødes inntekt i dødsåret.

Hvis en av ektefellene har lav alminnelig inntekt

Dette gjelder hvis den ene ektefellen har en alminnelig inntekt på under 53.150 kroner i 2017. I 2018 gjelder ikke dette lenger, siden skatteklasse 2 er fjernet.

Ektefeller lignes enten felles, eller særskilt. I utgangspunktet velger skattemyndighetene automatisk den måten som gir lavest samlet skatt. For de fleste ektepar har det ingen betydning hvordan kapitalinntekter/kapitalutgifter (renteinntekter/ gjeldsrenter) er fordelt mellom ektefellene. Samlet skattebeløp blir uansett det samme.

Men når en av ektefellene har alminnelig inntekt som er lavere enn personfradraget i klasse 1, på 53.150 kroner i 2017, vil den automatisk valgte beregningsmåte ikke alltid gi lavest mulig samlet skatt. For å være sikker på å oppnå lavest skatt, må ektefellene sørge for at den laveste alminnelige inntekten, om mulig, minst utgjør 53.150 kroner. Dette kan gjøres ved å føre kapitalutgifter mm (for eksempel gjeldsrenter, underskudd av fast eiendom, foreldrefradrag) i skattemeldingen til den ektefellen som har høyest alminnelig inntekt.

Samtidig kan kapitalinntekter (for eksempel renteinntekt, inntekt av fast eiendom, aksjeutbytte, gevinst) føres i skattemeldingen til den ektefellen som har alminnelig inntekt under 53.150 kroner i 2017.

Hvis den ektefellen som har lavest alminnelig inntekt, har særfradrag, er det nettoinntekt etter særfradrag som minst må være 53.150 kroner.

Gift etter 31.oktober 2017

Ektefeller som har giftet seg etter 31. oktober 2017 blir lignet hver for seg. Den ektefellen som har lavest inntekt, kan imidlertid kreve felles ligning.

Bodde ektefellene i forskjellige kommuner 1. november 2017, må den som krever felles ligning levere likelydende skattemelding til likningskontoret for hver av kommunene. Dersom begge kommunene tilhører samme ligningskontor, er det tilstrekkelig å levere en skattemelding. Dette gjelder likevel ikke dersom ektefellen leverer skattemelding for lønnstagere og pensjonister. Da skal vedkommende kun opplyse om kravet i skattemeldingen. Dette kan gjøres i vedlegg eller i feltet for tilleggsopplysninger.

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteklasse

Formuesskatt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.