Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er laget for lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.

Kalkulatoren er basert på forslaget i statsbudsjettet etter regjeringenens enighet med SV.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

Skattekalkulator for lønnsmottakere
Lønnsinntekt  
Rente og kapitalinntekter  
Fradrag (ikke minstefradrag)  
Netto formue (samlet hvis du er gift)  
Rett til Finnmarksfradrag
 
Er du gift eller ugift
 
Skatteberegning:    
Trygdeavgift:  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
I prosent av inntekt er dette  
Trekkprosent 10,5 mnd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til utfyllingen av skattekalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kroner for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Finnmarksfradrag har alle krav på som bor i Finnmark og Nord-Troms.

Gift/ugift: Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Hvis du velger gift, forutsetter kalkulatoren at du også kan bruke frikvoten til ektefellen. Ellers har dette ingen betydning.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt og formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2024. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

 

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.