Med Smarte Pengers kalkulator kan du sammenligne Regjeringens skattemodell med Arbeiderpartiets for 2021. Men kanskje vil Rødt og SV ha et ord med i laget.

Arbeiderpartiet har lagt frem en konkret skattemodell som direkte kan sammenlignes med dagens skattemodell. Det er en slik skattemodell som du kan forvente med en sier for venstresiden i årets valg.

I dette forslaget senkes skattene med 1,89 milliarder, samtidig som avgiftene økes med 1,72 milliarder kroner.

Du kan selv regne på hvordan det slår ut for deg i kalkulatoren som du finner lenger ned.

Også SV og Rødt har kommet med modeller med forslag til konkrete satser. Disse kan lese mer om lenger ned i artikkelen. 

Man kan ikke uten videre regne med at Arbeiderpartiets modell vil være gjeldende etter et forventet regjeringsskifte. Både SV og Rødt vil øke skattene på over middels inntekter, og det vil fort kunne bli en forhandling om dette.

Les: Blir arveavgiften gjeninnført?

Dette er endringene

De største endringene er gjort på trinnskatten og formuesskatten.

Den høyeste marginalskatten vil øke fra 46,4 prosent til 48,2 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng. Rødt vil øke den maksimale marginalskatten til 56,2 prosent. SV vil øke den enda mer til 58,2 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt

Satsen holdes uendret på 22 prosent.

Personfradraget økes fra 52.450 kroner til 56.450 kroner. Dette betyr at skatten går ned med 880 kroner for alle.

Trinnskatt

Arbeidspartiet senker de to laveste satsene i trinnskatten. På de to høyeste heves satsen, samtidig som innslagspunktene senkes.

Den største endringen er på trinn 3 der satsen øker fra 13,2 prosent til 15,7 prosent.

Slik ser trinnskatten ut med de to modellene:

Dagens modell
Arbeiderpartiet
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 180 800 1,30%
260 100 4,00% 254 500 3,60%
651 250 13,20% 639 750 15,70%
1 021 550 16,20% 999 550 18,00%

Formuesskatten

I formuesskatten øker AP bunnfradraget fra 1,5 til 1,7 millioner kroner (dobbelt for ektefeller. Satsen økes fra 0,85 til 1,1 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner økes satsen til 1,3 prosent på det overskytende.

Med dagens modell er verdsettelsesrabatten 35 prosent. AP's modell sier 20 prosent.

For aktiva som får verdsettelsesrabatt er formuesskatten med dagens modell på 0,55 prosent når rabatten tas i betraktning. Med AP's modell vil den bli 0,88 prosent (1,08 prosent på over 20 millioner kroner).

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. Grensen for å betale trygdeavgift vil AP øke fra 59.650 kroner til 69.650 kroner.

Minstefradraget

Minstefradraget øker fra 46 til 51 prosent. Det maksimale minstefradraget økes ikke. Det betyr at man kommer raskere opp i det maksimale minstefradraget. Med dagens modell må du ha en lønnsinntekt på 232.065 kroner, med AP's 209.314 kroner.

Fagforeningskontingenten

Denne dobles av AP fra 3.850 kroner til 7.700 kroner. Dette kan bety en skattelette på opptil 847 kroner.

Reisefradraget

Bunnfradraget for reisefradrag er med dagens modell på 23.900 kroner. AP senker dette til 15.000 kroner. Dermed kan reisefradraget bli opptil 8.900 kroner høyere. Det betyr opptil 1.958 kroner i lavere skatt.

IPS

Fradraget for IPS - Individuell pensjonssparing er 40.000 kroner. AP vil sette det ned til 20.000 kroner.

Pensjoner

Det er endringer i minstefradraget på beskatning av pensjoner.  Minstefradraget øker AP til 42 fra 37 prosent. Det maksimale fradraget økes fra 88.700 kroner til 91.700 kroner. Dette kan gi opptil 660 kroner i lavere skatt.

Avgifter

AP vil innføre merverdiavgift på elbiler som koster over 600.000 kroner.

Andre endringer på engangsavgifter på bil:

  • CO2-komponenten: lik økning på alle trinn, dvs. med 27,3 prosent også på de to siste høyeste trinnene. Redusert innslagspunkt på 10 g CO2 per km for å begynne å betale CO2-komponent.
  • NOX-komponent: 150 kroner per milligram per kilometer
    • Økt krav om rekkevidde for hybridbiler før de får fullt vektfradrag til 100 km
  • Vektkomponent: nytt trinn over 2000 kg på 500 kroner

CO2-avgiften foreslås økt med 10 prosent årlig fram til 2030, med unntak for bensin og diesel, der avgiften skal økes med 5 prosent årlig fram til 2025.

Se oversikt over alle avgiftene.

Kalkulator for sammenligning

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg med Arbeiderpartiets forslag.

I kalkulatoren legger du først inn lønnsinntekten.

Kapitalinntekter og fradrag har egentlig ingen betydning (unntatt på svært lave inntekter) for sammenligningen. Minstefradraget blir beregnet automatisk.

Du må legge inn dagens reisefradrag og fagforeningsfradrag fordi maksimalgrensene er endret, og gir da en endringseffekt.

Til slutt legger du inn postene for skattemessig formue, og hvor mye av formuen som det gis verdsettelsesrabatt på (som aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, driftsmidler ol).

Kalkulatoren beregner da hvor mye skatt du får med begge forslagene.

Skatte-sammenligning
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Fagforeningskontingent    
Reisefradrag    
Skattemessig formue    
Av dette aksje, aksjefond, driftsmidler ol    
       
Skatteberegning: AP I dag  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell mellom dagens modell og AP  

 

Endringer etter inntekt og formue

I denne oversikten sammenligner vi først bare forskjellige nivåer av lønnsinntekter, ingen andre tillegg eller fradrag. Minustall betyr skattelette med AP's modell.

Med en inntekt på 600.000 kroner vil skatten bli 2.541 kroner mindre med AP's modell. Ved en lønn på 705.000 vil skatten være lik mellom de to alternative modellene. Med 800.000 kroner i inntekt vil skatten gå opp med 2.364 kroner i AP's forslag.

Lønn Endring
100 000 -1 980
200 000 -3 141
300 000 -1 341
400 000 -1 741
500 000 -2 141
600 000 -2 541
700 000 -136
800 000 2 364
900 000 4 864
1 000 000 7 375
2 000 000 26 021

Endringen i formuesskatten

På grunn av økningen i fribeløpet vil AP's modell gi lavere formuesskatt med en skattemessig formue på 2 millioner kroner, selv om skattesatsen økes fra 0,85 til 1,1 prosent. Vi ser at når formuesgrunnlaget er 3 millioner kroner, vil dagens modell gi lavere formuesskatt.

Vi har også sett på forskjellene når vi har forutsatt at halvparten av formuen er i papirer som gir verdsettelsesrabatt. Da vil forskjellen øke mellom dagens modell og AP's modell, siden dagens modell vil ha en høyere verdsettelsesrabatt.

Formue AP Reg. Forskjell
1 500 000 0 0 0
2 000 000 3 300 4 250 950
3 000 000 14 300 12 750 -1 550
5 000 000 36 300 29 750 -6 550
10 000 000 91 300 72 250 -19 050
Når halvparten er med verdsettelsesrabatt
2 000 000 1 100 1 275 175
3 000 000 11 000 8 288 -2 712
5 000 000 30 800 22 313 -8 487
10 000 000 80 300 57 375 -22 925

Her er det ikke tatt hensyn til tilordning av gjeld, uten at det på noen måte vil endre noe særlig på tallene.

Skatteforslag fra Rødt og SV

Begge disse har også lagt ut konkrete forslag til satser. Senterpartiet har ikke lagt ut konkrete satser. Men ut fra det som skrives vil det ikke være så ulikt APs modell.

Alminnelig inntekt

Både Rødt og SV vil ha en økning i skatt på alminnelig inntekt fra 22 til 23 prosent.

Personfradraget (fradrag i alminnelig inntekt) er i dag på 52.450 kroner. SV vil øke personfradraget til 66.500  til  Rødt vil øke det med 2.000 kroner til 54.250 kroner.

SV vil øke minstefradraget til 49 prosent av lønnen, ikke maksimalfradraget. Rødt vil holde det uendret.

Trinnskatten

På trinnskatten vil Rødt og SV senke den noe på lave inntekter, og øke den mye på høye inntekter.

Slik ser de forskjellige modellene ut:

Regjeringen Arbeiderpartiet Rødt SV
Trinnene Sats Trinnene Sats Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 180 800 1,30% 200 000 0,70% 215 000 0,90%
260 100 4,00% 254 500 3,60% 275 000 3,00% 300 000 3,20%
651 250 13,20% 639 750 15,70% 625 000 16,00% 618 000 15,20%
1 021 550 16,20% 999 550 18,00% 900 000 19,00% 965 000 18,20%
1 200 000 25,00% 1 500 000 27,00%

Formuesskatten

Begge vil øke formuesskatten opp til 1,1 prosent. Og høyere satser på større beløp.

Parti Bunnfradrag Sats 1 Andre satser
Regjeringen 1 500 000 0,85% *
AP 1 700 000 1,10% *
SV 1 500 000 1,10% 1,3 % over 20 mill.
Rødt 1 700 000 1,10% 1,25% over 10 mill, 1,4% over 100 mill.

Både SV og Rødt vil fjerne den såkalte verdsettelsesrabatten (blant annet aksjer) som i dag er på 45 prosent.

Slik er modellene. Under Sats ser du hvilken sats man betaler når rabatten blir hensyntatt.

Parti Rabatt Sats
Regjeringen 45% 0,47%
AP 20% 0,88%
SV 0% 1,10%
Rødt 0% 1,10%

 

Utbytteskatt

SV vil øke utbytteskatten ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,61. Dette vil medføre at skatten på utbytte økes fra 31,68 prosent til 37,03 prosent. Rødt vil øke oppjusteringsfaktoren til 1,88 prosent. Utbytteskatten vil da bli 43,24 prosent.

Bolig

SV vil innføre en skatt på egen bolig. Det skal inntektsføres 0,84 prosent av boligverdien, med et bunnfradrag på 3 millioner kroner. En bolig til 6 millioner kroner vil da få en inntekt på 25.200 kroner, som vil gi en skatt på 5.796 kroner.

SV vil øke den skattemessig formuesverdien fra 25 til 50 prosent for boliger verdt mer enn 15 millioner kroner. Rødt vil øke den til 100 prosent av markedsverdien på boliger verdt mer enn 15 millioner kroner.

Fagforeningsfradrag

SV vil øke fagforeningsfradraget til 7.700 kroner, Rødt til 8.000 kroner.

 

Kalkulator:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Eksterne sider:

Her kan du se Arbeiderpartiets skattemodell i sin helhet.

Her kan du se SVs skattemodell i sin helhet

Her kan du se Rødts skattemodell i sin helhet