Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i etter budsjettenigheten om forslaget til statsbudsjettet for 2021.

Dette er endringene som regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble enige om:

 • Redusere avgift på alkohol med 10 prosent, dette gjelder øl og vin.
 • Redusert avgift på snus med 25 prosent.
 • Redusere avgift på alkoholfrie drikkevarer med 50 prosent.
 • Avvikle avgiften på sjokolade og sukkervarer.
 • Økt pensjon til enslige minstepensjonister med 5000 kroner per år fra 1. juli 2021.
 • 1,8 milliarder til økt alderspensjon i folketrygden i 2021 (regulering med snitt av pris/lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnstakere).
 • Ikke øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
 • Ikke øke formuesskatten på boliger verdt mer enn 15 millioner.
 • Ikke oppjustere formuesverdien på fritidsboliger.
 • Redusere egenandelstaket til 2.460 kroner.
 • Reversere økning i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler.
 • Fritak for flypassasjeravgift i 2021.
 • Videreføre lav mva.-sats første halvår 2021 (6 prosent).

Under ser du hovedpostene for Statsbudsjettet 2021. Dette er teknisk sett fortsatt et forslag. Men sammen med Fremskrittspartiet danner de flertall, og da vil dette forslaget bli vedtatt.

Det er små endringer i skatten fra 2020 til 2021. Les mer om dette i denne artikkelen: Dette betyr skatteendringene for deg.

Skattekalkulatorer for 2021

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer.

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2020 og 2021. Innslagspunktene er i 2021 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. Kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

Det er ingen endring i skatt på aksjegevinster og aksjeutbytte. Skatten på utbytte i 2021 vil fortsatt i praksis være på 31,68 prosent. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,44, og så skattlegges med satsen på 22 prosent.

Det betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.440 og deretter skattlagt med 22 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Aksjer - Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året. I 2020 er det henholdsvis 20 prosent, og 5.000 kroner.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 3,4-3,5 prosent.

I budsjettenigheten ble dette reversert for øl og vin. Avgiften skal her settes ned med 10 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen vil være den samme som i 2020 med  22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 51.300 kroner til 52.450 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon på 3,4 til 3,5 prosent. Se ellers punktene øverst.

Barnehage

Maksimalprisen for månedlig betaling i barnehagene øker fra 3.135 kroner til 3.230 kroner.

Barnetrygd

Barnetrygden øker med 300 kroner for barn inntil 6 år. Dette skal gjelde fra 1.september 2021. Dette gir en økning på 1.200 kroner i 2021 (3.600 kroner på årsbasis).

Barnetrygden fikk den samme økningen på 300 kroner fra 1. september i år.

Boligverdi og verdi på fritidsboliger

Boliger som har en markedsverdi på over 15 millioner kroner får senket verdsettelsesrabatten fra 75 til 50 prosent. I skattemeldingen vil altså den skattemessige verdien være på halvparten av markedsverdien. Dette punktet er fjernet etter budsjettenigheten.

For en bolig på 15 millioner kroner vil den skattemessige formuesverdien øke med 3,75 millioner kroner. Dette vil gi en økning i formuesskatten på 31.875 kroner. Dette punktet er fjernet etter budsjettenigheten.

De som på grunn av sammenslåing av kommuner har fått en brå økning i den beregnede verdien av boligen sin, skal kunne bruke den beregnede verdien fra 2019, justert for prisvekst, som formuesgrunnlag for 2020 i en viss periode fremover.

For fritidsboliger skal den skattemessige verdien øke med 20 prosent.

BSU - Boligsparing for ungdom

Det foreslås en innstramming av BSU-reglene. Hvis du kjøper eller har egen bolig vil du ikke lenger få fradrag for BSU.

Det årlige sparebeløpet er 25.000 kroner, som foreslås økt til 27.500 kroner. Skattefradraget er 20 prosent, slik at årlig fradrag kan bli opptil 5.000 kroner.

Guide til BSU.

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften for bensin settes opp fra 4,91 kroner per liter til 5,01 kroner. For diesel settes den ned fra 3,62 kroner til 3,58 kroner.

CO2-avgiften for bensin settes opp fra 1,18 kroner til 1,26 kroner per liter. For mineralolje økes den fra 1,35 til 1,45 kroner.

Egenandelstaket

Egenandelstak 1 og 2 slås sammen til ett med satsen 3.183 kroner. I budsjettenigheten er denne satsen redusert til 2.460 kroner.

Egenandelstak 1 var i 2020 på 2.460 kroner. Egenandelstak 2 var på 2.176 kroner.

Les mer om egenandelstak 1 og 2.

Eiendomsskatt

I forrige statsbudsjett ble maksimal eiendomsskatt senket fra 7 til 5 promille, gjeldende fra 2020. Fra samme tidspunkt ble det gjort gjeldende at eiendommene ikke kan verdsettes til mer enn 70 prosent av markedsverdi.

I statsbudsjettet for 2021 reduseres maksimal eiendomsskatt fra 5 til 4 promille.

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

Engangsavgift bil

Hybridbiler må i 2021 ha en elektrisk rekkevidde på 75 km for å få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften. I 2020 er dette kravet 50 km. Vektfradraget er på 23 prosent. Etter budsjettenigheten ble denne økningen reversert.

De to laveste satsene i CO2-komponenten økes med 27,3 prosent. Denne økningen er reversert i budsjettenigheten.

Her er det sammenlignet vektavgiften på ladbare biler mellom 2020 og 2021. Det er tatt utgangspunkt i at bilen går 50 km på strøm.

Vektavgift 2020 2021 Forskjell
1000 kg 6 993 9 294 2 301
1300 kg 12 976 16 104 3 128
1450 kg 15 967 20 615 4 648
1600 kg 20 196 29 100 8 904
1800 kg 30 136 58 834 28 698

Her er det sammenlignet effekten av endringen i co2-avgiften mellom 2020 og 2021:

CO2-avgift 2020 2021 Forskjell
110 g/km 17 800 22 660 4 860
130 g/km 34 398 43 971 9 573
160 g/km 65 170 83 152 17 982
190 g(km 133 347 153 715 20 368
220 g(km 201 523 224 278 22 755

Les mer om engangsavgifter på bil.

Engangsstønaden

Engangsstønaden økes fra 84.720 kroner til 90.300 kroner. Denne stønaden gis til dem som ikke får foreldrepenger.

El-avgiften

Økes med 3,5 prosent fra 16,13 øre per kWh (20,16 ink mva) til 16,69 øre (20,86 øre ink mva).

Fagforeningsfradrag

Holdes fast på 3.850 kroner.

Flypassasjeravgift

For reiser med sluttdestinasjon Europa økes avgiften fra 76,5 kroner til 79 kroner. For reiser med sluttdestinasjon utenfor Europa økes avgiften fra 204 til 211 kroner. I budsjettenigheten ble det bestemt at flypassasjeravgift ikke skal tas inn i 2021.

Foreldrefradraget

Ingen endring. Det kan trekkes fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Verdsettelsesrabatten øker fra 35 prosent til 45 prosent på verdien av arbeidende kapital (aksjer, aksjefond ol). Et aksjefond vil dermed verdsettes til 55 prosent av markedsverdien.

Det er ingen endringer i formuesskatten for satsen eller innslagspunktet. Formueskattesatsen er 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet er 1,5 millioner kroner (3,0 millioner kroner for ektefeller).

Les mer om formuesskatt.

Frikortgrensen

Økes fra 55.000 kroner til 60.000 kroner.

Gaver

Det maksimale gavebeløpet holdes fast på 50.000 kroner.

Gaver fra arbeidsgiver

Beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver øker fra 2.000 kroner til 5.000 kroner.

Sammen med det maksimale beløpet for rabatter i arbeidsforhold er det samlede beløpet som kan mottas skattefritt nå 13.000 kroner.

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7500 kroner.

Marginalskatten

Marginalskatten går ned med 0,2 prosentpoeng for lavere inntekter, siden trinnskatten settes ned på de to laveste trinnene.

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift. I budsjettenigheten ble det bestemt at lav sats for mva (6 prosent) skal gjelde i første halvår i 2021,

Det vil bli innført en merverdiavgift på tjenester som kosmetisk kirurgi, og alternativ behandling.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

For lønnsmottakere økes minstefradraget med ett prosentpoeng til 46 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 104.450 kroner til 106.750 kroner. Ved en inntekt på 232.065 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister økes minstefradraget med ett prosentpoeng til 32 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 87.450 kroner til 88.700 kroner. Ved en inntekt på 277.188 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Reisefradraget

Det er en nedre grense før du får fradrag. Denne økes fra 23.100 kroner i 2020 til 23.900 kroner. Satsene for fradrag per km holdes fast på 1,56 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2020.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Sjokolade og sukkervarer - avgift

Disse blir prisjustert med 3,5 prosent. I budsjettenigheten ble det bestemt at sukker- og sjokoladeavgiften skal falle bort.

Sukkeravgiften / Lettbrus

I budsjettenigheten ble det bestemt at denne avgiften skal halveres.

For lettbrus settes avgiften ned fra 3,63 kroner per liter til 2,54 kroner.

Endringen skal skje fra 1.juli.

Avgiften avhenger av hvor mye sukker det er i drikken, eller sirupen:

Drikkevare 2020 2021
Kun tilsatt kunstig søtstoff 3,63 2,54
0-5 gram sukker / 100 ml 3,63 2,90
5-8 gram sukker / 100 ml 3,63 3,27
Over 8 gram sukker / 100 ml 3,63 3,63
Saft basert på frukt bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker 1,82 1,82
Sirup 2020 2021
Kun tilsatt kunstig søtstoff 22,10 15,47
0-5 gram sukker / 100 ml 22,10 17,68
5-8 gram sukker / 100 ml 22,10 19,89
Over 8 gram sukker / 100 ml 22,10 22,10
Saft basert på frukt bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker 22,10 11,04

Tobakksvarer

Avgiftene på sigaretter, sigarer, røyketobakk, og sigarettpapir øker med 1,9 prosent.

Snus og skrå øker med 3,4-3,7 prosent. I budsjettenigheten ble de bestemt at snusavgiften skal settes ned med 25 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften øker med 3,4 prosent fra 8,12 kroner per døgn til 8,40 kroner..

Det blir innført en trafikkforsikringsavgift på elbiler på 2.062 kroner (5,85 kroner per døgn).

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten senkes for de to laveste trinnene. Selve innslagstrinnene er økt med 1,8 til 2,2 prosentpoeng.

Dette er trinnene i 2020 og 2021:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er en økning på 5.000 kroner i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den øker fra 54.650 kroner til 59.650 kroner..

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.