Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et dødsbo skal også skattefastsettes i dødsåret.

Boet har plikt til å sende skattemelding for dødsåret og eventuelt senere år dersom dette er nødvendig. Det vanlige er at du ber om såkalt forhåndsfastsetting. Det gjør du når bobehandlingen nærmer seg en avslutning. Ved forhåndsfastsetting benytter du det samme skjemaet som ved ordinær skattefastsettelse. Husk at du må kreve forhåndsligning i merknadsrubrikken.

Boet skal skattefastsettes for avdødes inntekt frem til dødsdagen, og annen inntekt som tilfaller dødsboet. I hovedsak er det lønn eller pensjon frem til dødsdagen som skal tas med. I en del tilfeller utbetales det noe som gjerne kalles etterlønn eller etterpensjon i et tidsrom etter dødsfallet. Det er egne regler for skattefrihet for slike utbetalinger.

Denne inntekten skal ikke tas med i skattemeldingen. Som regel vil det fremgå av pensjonsmeldingen hva som er skattefritt.

Skattemelding for dødsboet

Dødsboet vil ofte ha lav inntekt. Renteinntekter av bankinnskudd er likevel vanlig. For beregning av rente, tar du på forhånd kontakt med banken. Be om beregning av renter på boets konti frem til utbetalingstidspunktet arvingene har blitt enige om.

Skattefradragene er like for dødsboet som om avdøde hadde levd. Det betyr at det for eksempel gis minstefradrag i dødsåret, og man har krav på fradrag for betalte renter. Det oppstår ikke skattemessig gevinst når boet selger eiendeler med mindre det kan påvises at det har vært en verdistigning fra dødsfallet til salgstidspunktet.

Når du ber om forhåndsfastsetting, skal formue ikke tas med, den vil komme med på skattemeldingene til arvingene, siden det er grunnlaget ved årsskiftet som gjelder.