Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i statsbudsjettet for 2019. Dette er inkludert endringene etter enigheten med KrF.

Her er hovedpostene for Statsbudsjettet 2019 med budsjettenigheten. Dette er teknisk sett fortsatt et forslag, men det er lite sannsynlig at noe vil endres før det blir vedtatt av Stortinget

Alle inntektstrinn der man ikke har noen andre inntekter eller fradrag vil få skattelette. Det er først og fremst de som mottar utbytte som får noe økt skatt. Les mer om dette i denne artikkelen: Dette betyr skatteendringene for deg.

Dette er endringene i budsjettenigheten

 • Engangsstønaden øker fra 63.140 til 83.140 kroner.
 • Barnetrygden øker fra 970 kroner til 1.054 kroner i måneden fra 1. mars 2019. Dette er en økning på 84 kroner i måneden, 1.008 kroner på årsbasis.
 • Enslige minstepensjonister får 4.000 kroner (på årsbasis) mer fra 1.9.2019.
 • Bostøtten økes slik at økningen i minstepensjonen ikke reduserer bostøtten.
 • Økt fradragsgrensen for gaver til frivillige organisasjoner fra 40.000 kroner til 50.000 kroner. For de som gir 50.000 kroner vil dette gi en skattelette på 2.200 kroner.
 • Det 4. trinnet i trinnskatten senkes med 28.500 kroner til 964.800 kroner. For de som vil tjene mer enn 993.300 kroner i 2019 gir dette en skatteøkning på 855 kroner.
 • Den mva-frie grensen på 350 kroners for tollfri import (netthandel) skal fjernes fra 1.1.2020.
 • Taket i barnetillegget i uføretrygden økes fra 95 til 99 prosent.

Skattekalkulatorer for 2019

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer. Disse er oppdatert med nye satser etter budsjettenigheten.

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2018 og 2019. Innslagspunktene er i 2019 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. Kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

Skatten på utbytte i 2018 er i praksis på 30,59 prosent. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,33, og så skattlegges med satsen på 23 prosent. Nå som skatten på alminnelig inntekt er satt ned til 22 prosent, økes faktoren fra 1,33 til 1,44

Det betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.440 og deretter skattlagt med 22 prosent. Skatten blir da i praksis 31,68 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto gjøre mer fleksibel ved å foreslå disse endringene:

 • Det skal gis utsatt beskatning også av utbytte
 • Har man flere aksjesparekontoer skal man kunne flytte verdipapirer uten at det fører til beskatning
 • Verdipapirer skal kunne overføres til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse
 • Verdipapirer på en aksjesparekonto skal kunne overføres til arvingers aksjesparekonto

Les mer om aksjesparekonto.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 1,5 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen reduseres fra 23 til 22 prosent. Det betyr at skatt på renteinntekter får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget øker fra 54.750 kroner til 56.550 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon på 1,5 prosent.

Barnehage

Maksimalprisen for barnehage øker til 2.990 kroner fra årsskiftet. Det foreslås en ytterligere økning til med 50 kroner til 3.040 kroner i måneden.

Fra før er det innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Denne utvides med 2-åringer. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med en samlet årsinntekt på under 533 500 kroner, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Det foreslås å øke denne inntektsgrensen til 548.500 kroner fra 1. august.

Barnetrygd

Barnetrygden vil øke med 84 kroner være uforandret på 970 kroner i måneden.

Bilavgifter

Det blir ingen endring i bilavgiftene. De økes bare med den forventede inflasjonsøkningen på 1,5 prosent.

Det tas sikte på at avgiftene skal omlegges fra 2020.

Bostøtte

Barnefamilier og andre store familier får økt støtte med til sammen 60 millioner. Dette skal gi en økning på 5.190 kroner for en familie på fem.

Overgangsordningen for uføretrygdede gjøres permanent.

BSU - Boligsparing for ungdom

Ingen endring. Det årlige sparebeløpet er 25.000 kroner, samlet 300.000 kroner. Skattefradraget er 20 prosent.

Les mer om BSU.

Egenandelstaket

Egenandelstak 1 settes opp med 87 kroner til 2.345 kroner. Egenandelstak 2 økes med 60 kroner til 2.085 kroner.

Les mer om egenandelstak 1 og 2.

Eiendomsskatt

Det foreslås at taket på hvor høy skattesatsen for eiendomsskatt kan være senkes fra 7 til 5 promille. Samtidig foreslås det at eiendommene ikke kan verdsettes til mer enn 70 prosent av markedsverdi.

Denne endringen skal ikke tre i kraft før 2020.

Fra samme tidspunkt kan kommuner som innfører eiendomsskatt, kun kreve inn én promille av skattegrunnlaget det første året. Dette er en halvering fra dagens nivå. Kommunene kan fra 2019 heller ikke øke satsen med mer enn én promille i året, mot to promille i dag.

Det foreslås også at det skal bli obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier når kommunene skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for bolig.

Les mer om eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

El-avgiften

El-avgiften er i 2018 på 16,58 øre per kWh. Dennes senkes til 15,83 øre per kWh (19,79 ink mva). Inkludert mva går avgiften ned med neste 1 øre per kWh.

Med et forbruk på 20.000 kWh i året betyr dette 200 kroner i spart strømutgift.

Fagforeningsfradrag

Holdes fast på 3.850 kroner.

Flypassasjeravgiften

I dag er flypassasjeravgiften 83 kroner pluss mva. Det foreslås nå at flyreiser innen Europa skal settes ned til 75 kroner (93,74 ink mva), og opp til 200 kroner (250 kroner ink mva) for flyreiser ut av Europa.

Endringen skal gjelde fra 1 april 2019.

Foreldrefradraget

Ingen endring. Det kan trekkes fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

Foreldrepermisjon

Fedrekvoten ble utvidet til 15 uker for de som velger 100 prosent dekning. Nå blir også fedrekvoten utvidet også for 80 prosent dekning.

I dag går 15 uker til far og mor, fellesperioden er 26 uker. Dette blir endret til 19 uker på hver, og 18 uker felles. Dette skal gjelde fra nyttår.

Les mer om foreldrepermisjon.

Formuesskatten

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet er økes fra 1,48 millioner kroner (2,96 millioner kroner for ektefeller) til 1,50 millioner kroner (3 millioner for ektefeller). Dette vil ha marginal betydning for skatten. Det gir en lette på 170 kroner per år i formuesskatten.

Les mer om formuesskatt.

Verdsettelsesrabatten på aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis settes opp fra 20 til 25 prosent. Verdsettelsen i 2019 blir dermed på 75 prosent av markedsverdi. For de som eier aksjer og aksjefond vil dermed formuesskatten gå ned. Har du aksjer og aksjefond for 100.000 kroner, vil det gi en reduksjon i formuesskatten på 43 kroner. Har du for 1 million kroner blir skatteletten 425 kroner.

Etter reglene om tilordning av gjeld vil disse eiendelene tilsvarende få tilordnet 75 prosent av den forholdsmessige gjelden på dem.

Gaver

Det maksimale gavebeløpet holdes fast på 40.000 kroner.

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil også være uforandret på inntil 7500 kroner.

Kostgodtgjørelse - skattefri

For reiser mellom 6-12 timer foreslås en nedjustering fra 297 kroner til en sats på 200 kroner, ned 97 kroner. For reiser over 12 timer foreslås en reduksjon fra 552 kroner til en sats på 400 kroner, en reduksjon på 152 kroner.

Det skal fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter.

De skattefrie satsene har til nå fulgt statens satser. Hvis du nå får utbetalt statens satser vil mellomlegget bli beskattet som lønn.

Ligningsverdi for bolig og fritidsbolig

Ligningsverdien for boliger forblir uendret på 25 prosent av beregnet markedsverdi. Fritidsboliger skal fortsatt verdsettes til 30 prosent av markedsverdi.

Marginalskatten

Marginalskatten går så vidt ned i 2019. Skatten på alminnelig inntekt senkes med 1 prosentpoeng. Til gjengjeld øker trinnskatten med 0,50 til 0,90 prosentpoeng. Det gir en nedgang i marginalskatten på 0,1 - 0,5 prosentpoeng.

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

For lønnsmottakere holdes minstefradraget fast pål 45 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 97.610 kroner til 100.800 kroner. Ved en inntekt på 224.000 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister holdes minstefradraget fast på 31 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 83.000 kroner til 85.050 kroner. Ved en inntekt på 274.355 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Netthandel

Det blir ingen endring for grensen på 350 kroner.

NRK-lisens

Denne skal økes fra 2970,45 kroner til 3031,64 kroner, en økning på 61 kroner.

Overtidsmat

Beløpsgrensen til skattefri overtidsmat settes til 200 kroner.

Personalrabatter

Det er tidligere bestemt at personalrabatter skulle beskattes. Regjeringen skulle komme tilbake med en beløpsgrense for hva som skal være skattefritt.

Denne grensen er nå satt til 7.000 kroner. Alt over dette vil beskattes som ordinær lønn.

Arbeidsgiverne blir ansvarlige for å trekke forskuddsskatt, og arbeidsgiveravgift av det skattbare beløpet.

Reisefradraget

Det er en nedre grense før du får fradrag. Denne økes fra 22.350 kroner i 2018 til 22.700 kroner. Satsene for fradrag per km holdes fast på 1,56 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt går ned, går også verdien av rentefradraget ned.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.300 kroner lavere skatt i 2018. I 2019 senkes det til 2.200 kroner. Det betyr altså for hver tusenlapp i renteutgifter må du betale 10 kroner mer.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Selvstendig næringsdrivende

Det foreslås at det kan settes av et høyere beløp til skattefavorisert pensjon. Økningen er fra 6 til 7 prosent for inntekter mellom 1 til 12 G.

Maksimal avsetning øker dermed fra 63.945 kroner til 74.603 kroner.

Sjokolade og sukkervarer - avgift

Etter å ha blitt satt kraftig opp i 2018, blir sukkeravgiften satt ned igjen i 2019. Den blir satt ned fra 36,92 kroner per kilo til 20,82 kroner per kilo.

Sukkeravgiften gjøres det ikke noe med.

Tips mottatt på restaurant

Tips  har i teorien vært skattepliktig inntekt, men ikke i praksis. Nå blir arbeidsgiverne pliktige til å innrapportere dette som lønn, trekke forskuddsskatt og betale arbeidsgiveravgift.

For mottaker betyr det at tipsen beskattes som lønn, samtidig er det pensjonsgivende inntekt.

Tobakksvarer

Avgiftene på sigaretter, sigarer, røyketobakk, og sigarettpapir øker med 1,5 prosent.

Snus og skrå øker med 1,9 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften øker med 1,5 prosent.

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

Trinnskatten øker altså med 0,5 til 0,9 prosentpoeng. Selve trinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,3 prosent, unntatt det 4.trinnet som får en marginal økning.

Dette er trinnene i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner i 2018 betaler du 1,40 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

Siden økningen i trinnskatten er litt lavere enn reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt, gir dette en skattelette for alle.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er ingen endring i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den holdes på 54.650 kroner.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2019 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2019
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2019.

Beregn hva skatten blir i 2018
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkningen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.