Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I 2018 videreføres overgangen til mer bruttoskatt og mindre skatt på nettoinntekt (alminnelig inntekt).

De to viktigste endringene er at trinnskatten øker, og skatten på nettoinntekten (alminnelig inntekt) går ned fra 24 til 23 prosent.

Skatteklasse 2 bortfaller fra 2018. Det betyr at for de som har vært skattlagt i klasse får en skatteskjerpelse på opp til 6.000 kroner.

Trinnskatten

Trinnskatten er en bruttoskatt, slik at fradrag ikke påvirker størrelsen på denne skatten. Innføringen og økningen av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2018:

  • Under 169.000 kr skal det ikke betales trinnskatt
  • Fra 166.000 kr til 237.900 kr skal det betales 1,40 %
  • Fra 237.900 kr til 598.050 kr skal det betales 3,30 %
  • Fra 598.050 kr til 962.050 kr skal det betales 12,40 %
  • Fra 962.050 kr skal det betales 15,40 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 1,40 og 3,30 prosent innen hvert av de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 500.000 kroner gir en skatteprosent på 26,1. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 34,1 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 45 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 97.610 kroner i 2018. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 54.750 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 23 prosent.

Trygdeavgift og eventuell trinnkatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av disse standardfradragene er maksimalt 22.450 kroner for minstefradraget, for personfradraget er effekten 12.592 kroner. Samlet skattereduksjon blir 35.042 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten, det samme som i 2016.

Trinnskatten ligger i området fra 1,40 prosent til 15,40 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 23 prosent (ned ett prosentpoeng). Har du en lønnsinntekt på 500.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 347.670 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 79.957 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2018.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 258 9,4 % 8,3 %
150 000 18 683 14,2 % 12,5 %
200 000 29 542 16,9 % 14,8 %
250 000 44 321 20,3 % 17,7 %
300 000 61 571 23,5 % 20,5 %
350 000 78 821 25,7 % 22,5 %
400 000 96 071 27,4 % 24,0 %
450 000 113 321 28,8 % 25,2 %
500 000 130 571 29,8 % 26,1 %
550 000 147 821 30,7 % 26,9 %
600 000 165 249 31,5 % 27,5 %
700 000 208 848 34,1 % 29,8 %
800 000 252 449 36,1 % 31,6 %
900 000 296 049 37,6 % 32,9 %
1 000 000 340 787 38,9 % 34,1 %
2 000 000 806 787 46,1 % 40,3 %

Kilde: Smarte Penger

Trekkprosenten vil være høyere enn gjennomsnittlig skatteprosent, siden du skal betale al skatt fordel på 10,5 måneder.

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 23 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 418 7,3% 6,4%
150 000 15 923 12,1% 10,6%
200 000 25 862 14,8% 12,9%
250 000 39 721 18,2% 15,9%
300 000 56 051 21,4% 18,7%
350 000 72 381 23,6% 20,7%
400 000 88 711 25,3% 22,2%
450 000 105 041 26,7% 23,3%
500 000 121 371 27,7% 24,3%
550 000 137 701 28,6% 25,0%
600 000 154 209 29,4% 25,7%
700 000 195 968 32,0% 28,0%
800 000 237 729 34,0% 29,7%
900 000 279 489 35,5% 31,1%
1 000 000 322 387 36,8% 32,2%
2 000 000 769 987 44,0% 38,5%

Kilde: Smarte Penger

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018 sammenlignet med 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.