Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i statsbudsjettet for 2018. Sukkeravgiften øker for eksempel med 80 prosent.

De fire borgerlige partiene har blitt enige om statsbudsjettet for 2018.

I forhold til det opprinnelige forslaget er det er ingen endringer på skattesatsene.

Dette er endringene i budsjettenigheten:

Bilendringer:

 • Rabatten på firmabilbeskatningen for elbiler ble opprinnelig fjernet. Den blir nå på 40 prosent, tidligere var den på 50 prosent.
 • Den såkalte Tesla-avgiften fjernes igjen. Engangsavgift vil legge mer vekt på CO2-utslipp, i stedet for vekten. Det vil være en provenynøytral flytting fra vekt til CO2-utslipp. For vektkomponenten vil innslagspunktet for laveste sats økes med 150 kg (fra 350 til 500 kg). Alle satser reduseres med 7 prosent. CO2-komponenten reduserer innslagspunktet (øvre grense for fradrag og innslagspunkt for positive satser) med 5 gram 8fra 75 til 70 gram). Satsen for CO2-utslipp i intervallet 96 -125 gram øker med 30 kroner per gram.
 • Ingen engangsavgift for elbiler.
 • Øke CO2-avgiften på bensin med 10 øre per liter. Veibruksavgiften senkes tilsvarende, slik at det samlet sett ikke blir noen endring.
 • Øke CO2-avgiften på diesel med 11 øre per liter. Veibruksavgiften senkes tilsvarende, slik at det samlet sett ikke blir noen endring.
 • CO2-avgift på mineralolje (generell sats) økes med 11 øre per liter.

Andre avgifter:

 • Økt sjokolade - og sukkervareavgift. Særavgiften økes med 80 prosent. Fra 20,51 kroner til 36,92 kroner per kg.
 • Økt avgift på alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt søtstoff. Avgiften øker med 40 prosent. Fra 3,39 kroner per liter til 4,75 kroner per liter.

Annet:

 • Øke grensene for når frivillige organisasjoner. må betale arbeidsgiveravgift til 70 000 kroner per ansatt/ 700 000 kroner per organisasjon.
 • Innføring av fleksibel kontantstøtte (kunne kombinere kontantstøtte med barnehageplass).
 • Økt engangsstønad ved fødsel.
 • Bedre opsjonsbeskatningen ved å øke maksimal opsjonsfordel til 500 000 kroner.
 • Øke maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 40 000 kroner.
 • Redusere fradragssatser og skattefrie satser ved arbeidsgivers dekning av merutgifter til kost med ytterligere 50 kroner, i tidligere forslag var den redusert med 100 kroner.

Her er hovedpostene for Statsbudsjettet 2018. Teknisk sett er dette et forslag, selv om det er budsjettenighet. Budsjettet må først vedtas av Stortinget før det er endelig.

Alle inntektstrinn der man ikke har noen andre inntekter eller fradrag vil få skattelette. Det er først og fremst de som mottar utbytte som får noe økt skatt.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2017 og 2018. Innslagspunktene er i 2018 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

For eksempel er minstefradraget i 2017 på 94.150 kroner. For at det ikke skal være en skatteskjerpelse må denne satsen øke med forventet lønnsøkning. Hvis den ikke hadde blitt justert ville dette i praksis vært en skatteøkning.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2018 MOT 2017: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2018

Pensjonsskattekalkulator 2018

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen reduseres fra 24 til 23 prosent. Det betyr at skatt på renteinntekter får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget øker fra 53.150 kroner til 54.750 kroner.

Skatteklasse 2 foreslås fjernet

I 2017 får du 25.150 kroner høyere fradrag i skatteklasse 2 enn i skatteklasse 1. Fradragene (kalles personfradrag) var 78.300 kroner, og 53.150 kroner.

Verdien av det ekstra fradraget i forholdet til skatteklasse 1 er i 2017 på 6.036 kroner.

De aller fleste skattes i skatteklasse 1. Det er hvis den ene ikke har inntekt, eller svært liten at man skattlegges i skatteklasse 2. 

Trinnskatt

Trinnskatten erstattet toppskatten i 2016. Trinnskatten er en bruttoskatt, det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

At trinnskatten økes har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt er satt ned fra 24 til 23 prosent.

På de forskjellige trinnene øker trinnskatten med 0,47 prosent til 0,89 prosent.

Dette er trinnskatten i 2017 og 2018

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner i 2018 betaler du 1,40 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er ingen endring i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den holdes på 54.650 kroner.

Formuesskatten

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet holdes også fast på 1,48 millioner kroner (2,96 millioner kroner for ektefeller).

Verdsettelsen av aksjer settes ned med 10 prosent, etter også å ha blitt satt ned med 10 prosent året før. Verdsettelsen er nå på 80 prosent av markedsverdi. For de som eier aksjer kan dermed formuesskatten gå ytterligere ned. Har du aksjer for 300.000 kroner, vil det gi en reduksjon i formuesskatten på 255 kroner.

Også andre driftsmidler får en ytterligere verdsettelsesrabatt på 10 prosent, slik at verdsettelsen blir 80 prosent av markedsverdien. Det samme gjelder tilordning av gjeld som hører til disse formuesobjektene med verdsettelsesrabatt. Gjeld som kan trekkes fra senkes fra 90 prosent til 80 prosent. 

Minstefradraget

For lønnsmottakere øker minstefradraget fra 44 til 45 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 94.750 kroner til 97.610 kroner. Ved en inntekt på 216.911 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister holdes minstefradraget fast på 31 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 81.200 kroner til 83.000 kroner. Ved en inntekt på 267.742 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Merverdiavgift

Den laveste satsen for mva økes fra 10 til 12 prosent.

Dette omfatter blant annet NRK-avgift, kino, overnatting, persontrafikk, museer, idrettsarrangementer, og fornøyelsesparker.

Les mer om merverdiavgift.

Bilavgiftene

For ikke-ladbare hybridbiler foreslås vektfradraget fjernet. For ladbare hybridbiler reduseres det fra 26 til 23 prosent. Fritak for engangsavgift for elbiler oppheves og at vektfradraget for ladbare hybridbiler også gjøres gjeldende for elbiler. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2018.

Fra 1. juli 2018 foreslås vektfradraget for ladbare hybridbiler differensiert etter elektrisk rekkevidde.

Med denne kalkulatoren kan du regne på hva endringene betyr.

Firmabilskatt

El-biler får redusert fordelen i firmabilskatten ved at rabatten i grunnlaget for skatten senkes fra 50 prosent til 40 prosent.

Hvordan dette slår ut kan du se i firmabilskattkalkulatoren.

Reisefradraget

Det er en nedre grense på 22.000 kroner før du får fradrag. Denne økes til 22.350 kroner i 2018. Satsene for fradrag per km holdes fast på 1,56 kroner.

Ligningsverdi for bolig

Ligningsverdien for boliger forblir uendret på 25 prosent av beregnet markedsverdi. Men siden boligprisene har økt gir dette en økning i formuesverdiene, og dermed en økning i formuesskatten (hvis formuen er høy nok).

Skattefri kortidsuteleie bortfaller

I dag er inntil 20.000 kroner i utleieinntekter skattefri når man leier ut mer enn halvparten av boligen. Dette foreslås fjernet slik at skatt må betales fra første overskuddskrone.

Lavere pendlerfradrag

Pendlerfradragene skal kuttes kraftig. Det foreslås at det ikke skal kunne kreves fradrag for kost når man har kokemuligheter. De andre satsene settes ned med 100 kroner.

Det forelås også å tidsbegrense fradraget til 2 når man er på samme sted. Tiden begynner å løpe fra 1.januar 2018, slik at dette vil ikke kunne gjelde før i 2020.

Les mer om pendlerfradrag.

Marginalskatten

Marginalskatten går så vidt litt ned i 2018. Skatten på alminnelig inntekt senkes med 1 prosentpoeng. Til gjengjeld øker trinnskatten med 0,49 til 0,89 prosentpoeng. Det gir en nedgang i marginalskatten på 0,11-0,51 prosentpoeng.

Aksjeutbytte/aksjegevinst

Skatten på utbytte og gevinster ble i 2016 økt ved å innføre en faktor for å øke skatten. I 2017 er denne faktoren på 1,24. Som en følge av at skatt på alminnelig inntekt går ned til 23 prosent, økes denne faktoren til 1,33

Får du 1000 i utbytte i 2018 må du da skatte av 1330 kroner. Skatten blir 23 prosent av dette, som er 305,9 kroner. Den effektive skatteprosenten blir dermed 30,59 prosent.

Aksjesparekonto

Fristen for å overføre aksjer og aksjefond forlenges til utgangen av 2018. Dermed har alle god til å overføre dette.

Les mer om aksjesparekonto.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt går ned, går også verdien av rentefradraget ned.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2400 kroner lavere skatt i 2017. I 2018 senkes det til 2300 kroner. Det betyr altså for hver tusenlapp i renteutgifter må du betale 10 kroner mer.

Dagpenger

I dag må man for å kunne få dagpenger ha tjent minst 1,5 G sistekalenderår, eller samlet minst 3 G de tre siste kalenderårene. Det foreslås nå at det bare er siste års inntekt som skal kunne telle.

Barn

Dette er endringene som har betydning for barnefamilier:

Maksimalprisen for barnehage øker med 110 kroner måneden. Ny maksimalpris er 2.910 kroner.

Barnetrygden vil være uforandret på 970 kroner i måneden.

Kontantstøtten vil også være uforandret på inntil 7500 kroner.

Avgiftene

De fleste avgifter vil øke med den forventede inflasjon på 1,6 prosent.

Kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2017 og 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2018
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2018.

Beregn hva skatten blir i 2017
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.