Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Stor bolig og særlig de som har skattefrie utleieinntekter får en kraftig skatteøkning ut fra hva Scheel-utvalget har foreslått.

Forslagene fra Scheel-utvalget som berører privatpersoner:

Forslagene kan deles inn i tre hovedgrupper. Endring i skattesystemet, fjerning av fradrag, og endring i bolig og formuesskatten. Forslaget er gitt med et provenynøytralt forslag, og ett med en skattelette på 15 milliarder kroner.

Endring i skattesystemet

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt (nettoinntekten) settes ned fra 27 prosent til 20 prosent for både selskaper og personer
 • Ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt:
  • Inntekt mellom 140.000 og 206.000 kroner får en sats på 3 prosent
  • Inntekt mellom 206.000 og 544.800 kroner får en sats på 6 prosent
  • Inntekt mellom 544.800 og 885.600 kroner får en sats på 15 prosent
  • Overskytende får en sats på 18 prosent
  • Dette er det provenynøytrale forslaget
 • Fjerning av BSU ( I dag kan de under 33 år spare inntil 25.000 kroner årlig og få skattefradrag for 20 prosent av dette, dvs 5.000 i redusert skatt)
 • Fjerning av særskilte skatteregler for Nord-Troms og Finnmark
 • Fjerning av skatteklasse 2
 • Aksjeutbytte og aksjegevinst (eierinntekter) skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats på 41 prosent. Skjermingsfradraget beholdes. Skatt på utbytte og aksjegevinster vil da gå opp med 14 prosentpoeng.

Fjerning av fradrag:

Fjerning av fradrag vil koste 2.700 kroner per 10.000 kroner i tapt fradrag.

Bolig og formuesskatt

 • Endre formuesskatten slik at alle objekter verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi. Bunnfradraget økes fra 1 million kroner til 2,13 millioner.
 • Formuesskattesatsen holdes på 1,0 prosent som i 2014, som er satt ned til 0,85 prosent i 2015.
 • Ligningsverdien på boliger, både den du bebor og sekundærleiligheter (utleieleiligheter) økes til 80 prosent av markedsverdi. I gjennomsnitt ligger den på 25 prosent i dag.
 • Ligningsverdi på fritidseiendommer dobles i påvente av bedre takstgrunnlag
 • Annen formue verdsettes også til 80 prosent. Blant annet vil dette gjelde for bankinnskudd og aksjer. Dette er verdsatt til hundre prosent i dag.
 • Gjeld skal på samme måte verdsettes til 80 prosent.
 • Skattefritaket ved utleie av inntil 50 prosent av markedsverdien av egen bolig oppheves. Overskuddet av utleien skal da beskattes som ordinær utleie. Kostnader i forbindelse med utleieforholdet kan trekkes fra, og overskuddet blir skattlagt med en sats på 20 prosent.

Øvrige forslag:

 • Beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Innføre særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere

Kalkulator

Du kan selv beregne hvordan utvalgets forslag slår ut for deg med Smarte Pengers spesiallagde kalkulator for dette formålet.

Beregn hva forslagene betyr for hva du må betale i skatt.

Konsekvenser

 Dette er de forskjellige konsekvensene av utvalgets forslag.

Økt boligskatt

I dag verdsettes boligen på bakgrunn av følgende egenskaper:

 • Alder
 • Gjennomsnittsprisen i din kommune eller bydeler
 • Boligens areal
 • Boligtype (enebolig, småhus, leilighet)

Den viktigste egenskaper som ikke medregnes er tomtens beskaffenhet og størrelse. Om tomten er på fire mål med panoramautsikt eller den er liten og ligger klemt inntil en støyfender i en skyggedump teller likt, såfremt de ligger i samme området.

Taperne er de som har en billig bolig i et dyrt boligområde. Og vinnerne er dem med dyr bolig i et rimelig boligområdet. Dette blir forsterket når verdsettelsen av bolig vil gå fra 25 prosant av snitt til 80 prosent.

Økningen i formuesskatt:

Det er forutsatt at ligningsverdien på boligen er 25 prosent av markedsverdien i dag. Tabellen viser hvilken økning i formuesskatten du får.

Virkningen er basert på to forskjellige utgangspunkt:

 1. At du hadde en formue på 2.130.000 kroner. Det vil si at du får formuesskatt på all økning i ligningsverdiene.
 2. At du hadde akkurat null i formue før økningen i boligverdi.
      Økning i formuesskatt
Ligningsverdi Ny ligningsverdi Økning 2,13 mill fra før 0 fra før
200 000 640 000 440 000 4 400 0
300 000 960 000 660 000 6 600 0
400 000 1 280 000 880 000 8 800 0
500 000 1 600 000 1 100 000 11 000 0
600 000 1 920 000 1 320 000 13 200 0
700 000 2 240 000 1 540 000 15 400 0
800 000 2 560 000 1 760 000 17 600 4 300
900 000 2 880 000 1 980 000 19 800 7 500
1 000 000 3 200 000 2 200 000 22 000 10 700
1 250 000 4 000 000 2 750 000 27 500 18 700
1 500 000 4 800 000 3 300 000 33 000 26 700

Kilde: Smarte Penger

Eksempel:

For å se på virkningen på en enkelt bolig kan vi se på dette eksemplet. Her tar vi utgangspunkt i et bolig med markedsverdi på 4 millioner kroner, som er belånt med 3 millioner. Ligningsverdien på boligen er 25 prosent av markedsverdien.

Dette gir i dag en formuesvirkning på minus 2 millioner kroner. Når boligverdien settes opp til 80 prosent av markedsverdien, og gjelden settes ned til 80 prosent, gir dette en netto formue på 800.000 kroner.

Totalt øker formuen med 2,8 millioner kroner.

    Ligningsverdier
Formue Markedsverdi Verdi i dag Nye verdier
Boligverdi 4 000 000 1 000 000 3 200 000
Gjeld 3 000 000 3 000 000 2 400 000
Netto formue 1 000 000 -2 000 000 800 000

Hytter og fritidseiendom

For fritidsboliger er forslaget å foreløpig å doble ligningsverdien i påvente av et bedre takseringssystem.

Skatt på utleie i egen bolig

Utvalget går inn for at leieinntekter i egen bolig skal skattlegges på lik linje med annen utleievirksomhet. I dag er det slik at du kan leie ut skattefritt inntil halve boligen.

Det betyr at man kan trekke fra utgifter i forbindelse med leieforholdet. Overskuddet av utleievirksomheten blir da beskattet med 20 prosent.

I tabellen under har vi beregnet hva du får i skatt på leieinntektene. Det er forutsatt at fradragsberettigete utgifter er på 25 prosent av leieinntektene.

Har du 100.000 kroner i leieinntekter i dag, vil dette gi en skatt på 15.000 kroner.

Boligutleie Kostnad Overskudd Skatt
50 000 12 500 37 500 7 500
75 000 18 750 56 250 11 250
100 000 25 000 75 000 15 000
150 000 37 500 112 500 22 500

Kilde: Smarte Penger

Lavere skatt på lønnsinntekter

Endringene ved at skatt på alminnelig inntekt går ned fra 27 til 20 prosent. Dette blir noe motvirket av at det innføres en progressiv skatt på personinntekt 

Men har du store fradrag i inntekten kan bortfall av disse spise opp mye av skattereduksjonen, og mer til.

Som erstatning for toppskatten er dette de to forslagene til skatt på personinntekten:

Inntekt Nøytralt Skattelette
0-140.000 0,00% 0,00%
140.000-206.00 3,00% 2,00%
206.000-544.800 6,00% 5,00%
544.800-885.600 15,00% 15,00%
885.600- 18,00% 15,00%

I alternativet for skattelette skal dette gi en samlet effekt på 15 milliarder.

Lavere effekt av rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt går ned fr 27 til 20 prosent vil også betydningen av rentefradraget endres tilsvarende. I 2014 er skattebesparelsen 2.700 kroner per 10.000 i rentefradrag. Dette går ned til 2.000 kroner per 10.000.

Personinntekten er en bruttoskatt, og påvirkes ikke av fradrag.

Lavere skatt på inntektsrenter

Det er stikk motsatt effekt for renteinntekter. Der går skatten ned fra 2.700 kroner per 10.000 i renteinntekter til 2.000 kroner.

Med en rente på 3,0 prosent, vil renten etter skatt gå opp fra 2,19 prosent til 2,4 prosent.

Økt skatt hvis du har andre fradrag

Scheel-utvalget foreslår å fjerne fradragene som utvalget mener det ikke finnes gode nok argumenter for. Det gjelder blant annet

 • foreldrefradraget
 • BSU
 • pendlerfradraget
 • de særskilte fradragene for Finnmark.

Alle som har disse fradragene vil miste en fradragseffekt på 27 prosent av verdien av disse fradragene. For eksempel vil en pendler med 100.000 kroner i fradrag, få en skatteskjerpelse på 27.000 kroner.

En pendler med totale pendlerfradrag på 100.000 kroner, foreldrefradrag på 40.000 kroner (to barn), og bosatt i Finnmark (15.000 kroner) har i dag samlede fradrag på 155.000 kroner. Ved bortfall av disse fradragene øker skatten med 41.850 kroner.

Økt skatt på aksjegevinster og utbytte

For inntekter basert på eierskap innfører Scheel-utvalget en egen eierskaps-sats på 41 prosent. Skjermingsrenten skal bestå. Dette er en kraftig skjerpelse av skatten på denne typen inntekter.

En aksjegevinst (etter skjermingsfradrag) på 10.000 kroner gir i dag en skatt på 2.700 kroner. Etter forslaget vil denne skatten øke til 4.100 kroner.

Noen eksempler

Familie i etableringsfasen

To personer med 400.000 kroner i lønn hver, 100.000 kroner i rentefradrag, har to barn, ett i barnehage og ett i SFO, betaler fagforeningskontingent, sparer 25.000 kroner i BSU, ligningsverdien for boligen er 1 million, har 2,5 millioner i gjeld. Leier ut sokkelen for 8.000 kroner, med et resultat på 80.000 kroner.

Hvis alle utleieinntekter føres på den ene av foreldrene, gir dette en skatteøkning på: 35.466 kroner for den personer. Den andre personen vil få en lette på 5.074 kroner. Samlet får denne familien en skatteskjerpelse på 30.392 kroner.

Høy inntekt

Person med 800.000 kroner i lønn, leier bolig. Ingen spesielle fradrag:

Skattelette: 10.640 kroner.

Høye boligverdier - lite gjeld

Høytlønnet person (1 million kroner), ligningsverdi i dag på 1 million kroner for egen bolig, 1 million i sekundærbolig, og 500.000 kroner i ligningsverdi for fritidsbolig, 1 million kroner i annen formue, overskudd leieinntekt 100.000 kroner:

Skattelette på 2.455 kroner.

Høy kapitalinntekt - vanlig lønn

Med 500.000 kroner, og 100.000 i kapitalinntekter vil det gi en skattelette på 12.374 kroner.

 

Tabell over effektene for lønnsmottakere

I tabellen under har vi vist endringene på en rekke lønnsinntekter. Dette er vist med tre forskjellige forutsetninger:

 • Ingen fradrag utover standardfradragene
 • Renteutgifter er beregnet ut fra at lånet er på to ganger lønnen, med 4 prosent rente
 • Mistet fradrag på 40.000 kroner, pluss renteutgifter på 15 prosent av lønnsinntekten

For en lønnsinntekt på 500.000 kroner vil dette gi en skattelette på 6.074 kroner. Med renteutgiftene (40.000 kroner) vil skatteletten reduseres til 3.274 kroner. Med 40.000 ekstra i mistet fradrag (for eksempel foreldrefradrag) gir dette en skatteskjerpelse på 7.526 kroner.

Du kan beregne hvilken effekt forslagene har for deg med denne kalkulatoren.

    Skatteendringer fra 2014
Lønn Renter Ingen fradrag 15 % i renteutgifter 40000 mistet fradrag
200 000 16 000 -2 894 -1 774 9 026
250 000 20 000 -3 574 -2 174 8 626
300 000 24 000 -4 074 -2 394 8 406
350 000 28 000 -4 574 -2 614 8 186
400 000 32 000 -5 074 -2 834 7 966
450 000 36 000 -5 574 -3 054 7 746
500 000 40 000 -6 074 -3 274 7 526
550 000 44 000 -8 140 -5 060 5 740
600 000 48 000 -8 640 -5 280 5 520
650 000 52 000 -9 140 -5 500 5 300
700 000 56 000 -9 640 -5 720 5 080
800 000 64 000 -10 640 -6 160 4 640
900 000 72 000 -12 489 -7 449 3 351
1 000 000 80 000 -13 849 -8 249 2 551
2 000 000 160 000 -23 849 -12 649 -1 849
3 000 000 240 000 -33 849 -17 049 -6 249

Det er forutsatt at det ikke er noen kapitalinntekter.

Marginalskatten

Etter Scheel-utvalgets forslag vil det bli flere trinn på marginalskatteskalene. Men det er ikke så stor forskjell på hva marginalskattene er i 2015.

Marginalskatt på lønnsinntekt
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 49.650 0,0 %
Trinn 2 49.650 – 73.884 25,0 %
Trinn 3 73.884 – 88.421 8,2 %
Trinn 4 88.421 – 140.000 19,6 %
Trinn 5 140.000 - 206.000 22,6 %
Trinn 6 206.000 - 207.093 25,6 %
Trinn 7 207.094 – 544.800 34,2 %
Trinn 8 544.801 – 885.600 43,2 %
Trinn 9 885.601- 46,2 %

 

Kalkulatorer:

Skattekalkulator Scheel-utvalget
Kalkulatoren sammenligner skatten du får i 2014 med skatten du vil få med Scheel-utvalgets forslag.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.