Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et ektepar der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i skattemeldingen. For at dette skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan 22 prosent av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 22 prosent i 2024 og 2023. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen beregnes på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 32.825 kroner i 2023. Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 246.800 kroner i 2023. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 50 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 32.825 kroner i 2023. Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 250.333 kroner i 2023 får ingen skattemessig nytte av fradraget. Ved den pensjonsinntekten er skatten null hvis det ikke er noen andre inntekter eller fradrag (utover standardfradragene).

For skatteåret 2024 er skattefradraget 34.350 kroner, og grenseverdien før det blir noe skatt å betale er 262.122 kroner.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 8.800 kroner lavere.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 15.428 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 32.825 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 8.800 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2023.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 290 000 180 000 290 000 180 000
Kapitalinntekt 40 000 0 0 40 000
Minstefradrag 86 250 72 000 86 250 72 000
Alminnelig inntekt 243 750 108 000 203 750 148 000
Skatt før skattefradraget 52 710 15 428 43 910 24 228
Skattefradrag 25 611 15 428 25 611 24 228
Skatt 27 099 0 18 299 0
Samlet skatt 27 099 18 299

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 8.800 kroner (22 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Eksemplet gjelder for skatteåret 2023.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 290 000 180 000 290 000 180 000
Renteutgift 0 40 000 40 000 0
Minstefradrag 86 250 72 000 86 250 72 000
Alminnelig inntekt 203 750 68 000 163 750 108 000
Skatt før skattefradraget 52 710 9 180 35 110 15 428
Skattefradrag 25 611 9 180 25 611 15 428
Skatt 27 099 0 9 499 0
Samlet skatt begge 27 099 9 499

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.