Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med skattetrekk-kalkulatoren for 2024 kan du sjekke om skattetrekket du har er korrekt, eller om du er på vei mot en baksmell.

Skattetrekket for 2024 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2023, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Har det skjedd endringer etter dette kan det medføre at skattetrekket blir helt feil. For 2024 vil det være mange som betaler for mye skatt på grunn av renteøkningen på lån.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Det er kun hovedarbeidsgiver som skal bruke tabellkortet. Andre biarbeidsgivere skal bruke prosentkort. Tabellkortet er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Tabellen skal redusere muligheten for at du betaler for lite eller for mye i skatt.

Med et prosentkort brukes denne prosenten til å trekke skatt. Den tar ikke høyde for lavere eller høyere inntekt enn det som er oppgitt.

Grensen for ikke å betale skatt er 70.000 kroner i 2023. Vil du ikke få høyere inntekt enn dette, får du et frikort.

Hvis du tjener mer enn dette, vil du betale 25 prosent i skatt på det overskytende innenfor et visst intervall. Her kan du se de forskjellige marginalskattene.

Endringer som kan medføre skatteendringer

Dette er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

 • Endringer i inntektsforhold
 • Endringer i renteutgifter
 • Endringer i forsørgersituasjon / særfradrag på grunn av forsørgelse)
 • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
 • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Andre endringer kan være:

 • Begynner å jobbe. Altså at du får en inntekt som er mye høyere enn frikortgrensen på 70.000 kroner.
 • Lønnsendring i eksisterende eller ny jobb. Skatteendringen avhenger av marginalskatten på forskjellen i lønn.
 • Mottatt dagpenger, da blir inntekten redusert og du kan betale for mye skatt.
 • Reiseavstand: Har fått lenger, eventuelt kortere vei mellom hjem og arbeidssted - dette vil kunne påvirke reisefradraget. Du må ha en reisevei på over 19 kilometer tur/retur før dette kan få noen betydning.
 • Barnehage: har fått barn i barnehage, eventuelt flere. Da har du krav på foreldrefradrag.
 • Pensjonist: Hvis du blir pensjonist vil du skattlegges på en annen måte enn som lønnsmottaker. Slik er skattesystemene for lønnsmottakere og pensjonister.
 • Pensjonist: Hvis du endrer pensjoneringsgrad, eller begynner å ta ut delvis pensjon.
 • Uførhet: Hvis du blir ufør blir inntekten lavere.
 • Kjøp eller salg av bolig eller bil: Hvis du tar opp lån vil renteutgiftene endre seg. Formuesskatten kan gå ned hvis du var i formuesskatteposisjon før kjøp av bolig.
 • Renteutgifter: Ved endring av renteutgiftene ved opptak av andre lån, eller ekstra nedbetaling av gjeld. Eller en renteendring på lån av en viss størrelse.
 • BSU: Hvis du begynner å spare i BSU, kan du få et skattefradrag på inntil 2.750 kroner.
 • Overgangsstønad: Ved endringer i overgangsstønaden endres også skatten.
 • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Skattetrekk-kalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke skattetrekk-kalkulatoren.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekk-kalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2024.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer. Hvis du sjekker før du har betalt skatt, velger du alternativet "Ikke betalt" i stedet for en av månedsnavnene.

Du kan også finne disse tallene ved å gå inn på skatteetaten.no/min-side. Der kan du under "Inntekter og arbeidsforhold" finne hva som er betalt inn av lønn og skatt på deg.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

I skattekortet blir det ikke tatt med et fullt minstefradrag. Dette blir oppført med 88 prosent av minstefradraget. Maksimalt minstefradrag er i 2024 på 104.450 kroner (46 prosent av lønn). I skattekortet blir da minstefradraget 91.916 kroner. Dette gir 2.757 kroner i høyere skatt. Det er en viktig grunn til at omtrent 75 prosent får igjen penger på skatten.

Eksempel på skattetrekk i starten av året

Hvis du justerer før den første skatteinnbetalingen i januar, blir endringene i skatteprosentene minst. 

I eksemplet under er det forutsatt at siste innbetalt skatt var i mars. Det er det lagt inn en årsinntekt på 650.000 kroner, og et fradrag på 20.000 kroner (i tillegg kommer minstefradraget). I de to eksemplene er det betalt inn 70.000 kroner og 40.000 kroner i skatt så langt i år (mars). Dette betyr at det er trukket 43,1 prosent og 24,6 prosent i skatt.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn ville korrekt trekkprosent vært 28,6 prosent.

Den som har betalt inn mye i skatt, kan sette ned trekkprosenten til 22,8 prosent. Den som har betalt inn for lite må øke skatteprosenten til 30,2 prosent.

  Mye Lite  
Betalt tom mars 70 000 40 000  
Dette gir en skatteprosent på 43,1% 24,60%  
Korrekt skatt for hele året:      
Trekkprosent 10,5 mnd 28,6% 28,6%  
Skatteprosent for hele året 25,0% 25,0%  
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:  
Trekk resten av månedene 12 351 16 351  
I prosent av lønn 22,8 % 30,2%  

Når siste måned det ble betalt skatt er i mars, betyr det at det er 7,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Eksempel på skattetrekk i slutten av året

Dette er basert på det samme eksemplet som ovenfor. Men her er det betalt skatt til og med september.

Utslagene blir dermed mye større på de resterende skattebetalingene.

Den som har betalt inn mye skatt kan i dette tilfellet gå ned til 9,7 prosent i skatt.  For den som har betalt inn for lite, må skatteprosenten økes til 42,6 prosent.

Hvis du ser at du ligger an til å få restskatt, er et annet alternativ å ikke endre skattetrekket. I stedet kan du innbetale den beregnede restskatten senere. Så lenge du betaler dette innen 31. mai neste år får du ikke renter på restskatten. 

Hvis du får en ganske stor restskatt, er det få måneder å øke skattetrekket på når du endrer dette i november. Økningen i trekket kan da bli svært stort.

  Mye Lite  
Betalt tom september 150 000 110 000  
Dette gir en skatteprosent på 34,6% 24,2%  
Korrekt skatt for hele året:      
Trekkprosent 10,5 mnd 28,6% 28,6%  
Skatteprosent for hele året 25,0% 25,0%  
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:  
Trekk resten av månedene 5 053 23 053  
I prosent av lønn 9,7% 42,6%  

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Etter at du har endret skattekortet får du skattetrekksmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, eller til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk.

Her kan du se hva arbeidsgiver har innrapportert hittil i år.

Dette kan en renteendring bety

Når renten går oppd på lånet betyr det en økning i skatten. Det samme gjelder hvis du har kunnet nedbetale hele eller deler av lånet.

Hvis du/dere for eksempel har 5 millioner kroner i lån og får en renteoppgang på ett prosentpoeng, gir dette en lette i skatten på 11.000 kroner.

Så stor er betydningen av en renteoppgang på skatten (rentenedgang gir motsatt effekt):

Lånebeløp 0,50% 1,00% 1,50%
1 000 000 1 100 2 200 3 300
2 000 000 2 200 4 400 6 600
3 000 000 3 300 6 600 9 900
4 000 000 4 400 8 800 13 200
5 000 000 5 500 11 000 16 500

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.

Se også: Beregn hva en renteendring betyr

Dette kan en inntektsnedgang bety

Hvis du for eksempel blir arbeidsledig eller permittert vil du få en inntektsnedgang, som avhenger av lengden.

Her har vi sett på ulike inntektsnedganger på et gjennomsnittlig lønnsbeløp på 550.000 kroner, og beregnet skatten du sparer. Til høyre ser du hvor mye skatteprosent vil endre seg på årsbasis.

Med en inntektsnedgang på 50.000 kroner vil skatteprosenten gå ned med 3,57 prosent, gitt en lønnsinntekt på 550.000 kroner før lønnsnedgangen.

Tapt inntekt Skatt %-endring
25 000 8 600 1,79%
50 000 17 200 3,57%
100 000 34 400 7,15%
200 000 68 800 14,30%

 

Se også:

Slik blir skatten beregnet på lønnsinntekt

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt

Kalkulatorer:

Skattetrekk-kalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.