Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle.

Det er forskjellige sikkerhetsforskrifter for hver enkelt forsikring. Disse skal sørge for å forhindre eller redusere skade. Det er alltid et punkt i vilkårene der sikkerhetsforskriftene står.

Hvis du ikke følger sikkerhetsforskriftene, kan det medføre redusert erstatning eller at den bortfaller helt. Dette omtales også som "avkortning". Hvor stor avkortningen blir i den enkelte sak, avhenger av hvor grov forsømmelsen har vært. Her er det mye nemnds- og rettspraksis som selskapene støtter seg til.

Hvis forsikringsselskapet vil sette ned erstatningssummen, plikter de å gi deg skriftlig varsel om dette.

Dette er de viktigste sikkerhetsforskriftene i disse forsikringene:

Husforsikring / innboforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i husforsikring/innboforsikringsvilkår.

 • Bygningen skal oppfylle kravene i brann- og byggeforskriftene.
 • Bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet slik at det ikke oppstår frostskader.
 • Hovedstoppekran skal stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes, når bolig forlates ved fravær mer enn 4 uker.
 • Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.
 • Når ingen er tilstede i bygningen eller rommet, skal alle vinduer og øvrige åpninger være lukket og sikret.
 • Reparasjoner, installasjoner og bygningsarbeider skal utføres etter gjeldende forskrifter.
 • Alt elektrisk anlegg og VVS, samt bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner, skal utføres av godkjent/ autorisert håndverker.
 • Nøkler skal oppbevares så uvedkommende ikke får tak i dem.
 • Sykkel og sykkeltilhenger skal være låst.
 • Det skal måkes snø fra tak, balkong og terrasse for å unngå skade på bygning.

Bilforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i bilforsikringsvilkår.

 • Bilen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.
 • Dekk skal være tilpasset været og ha lovlig mønsterdybde.
 • Motorvognen skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet.
 • Ekstra dekk og felger skal oppbevares innelåst, eller låst fast til bygning.
 • Bilen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den.
 • Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra bilen.
 • Motorvognens fører skal ha de førerkort.
 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte.
 • Motorvognens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.
 • Verdigjenstander skal oppbevares i rom uten innsyn eller fjernes fra motorvognen når den forlates

Reiseforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i vilkårene til reiseforsikringen.

 • Hotellrom eller leilighet, motorvogn, campingvogn og båt skal alltid låses før de forlates.
 • Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset, og alltid forlate reisegods innelåst.
 • Verdigjenstander skal aldri etterlates i bil, båt, campingvogn, telt eller i rom som flere enn sikrede eller hans reisefølge disponerer.
 • Kontanter, smykker, ringer, ur, pass og billetter skal sikrede bære på seg eller oppbevare i låst safe, og nøkkel eller kode skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Reisegods skal ikke etterlates i eller på motorvogn, campingvogn, båt eller telt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

 

Les også:

Guide til husforsikring

Dette dekker husforsikringen

Test husforsikring

Guide til innboforsikring.

Dette dekker innboforsikringen

Test innboforsikring

Guide til bilforsikring

Dette dekker bilforsikringen

Test bilforsikring

Guide til reiseforsikring

Dette dekker reiseforsikringen

Test reiseforsikring