Villaforsikring / husforsikring / boligforsikring dekker skade på bygning, samt innbo og løsøre. Hjemforsikring / innboforsikring dekker det samme som villaforsikring, men den er uten dekning av selve bygningen.

Du er ikke pliktig til å forsikre hus og innbo, men i praksis er det helt nødvendig å gjøre det. Her snakker vi om så store verdier at det for de fleste vil være katastrofalt ikke å ha forsikringen i orden.

Mange selskaper tilbyr to hovedalternativer. En standarddekning, og en med utvidet dekning. Utover dette opererer selskapene med tilleggsdekninger. Blant det som må dekkes er verdifulle gjenstander.

Hjemforsikring (innboforsikring) brukes når forsikringstager ikke eier selve bygningen.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Hvor gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder først og fremst på den adressen boligen ligger. Den gjelder også for innbo og løsøre som du midlertidig tar med deg hjemmefra.

Hvis et av barna flytter på hybel, for eksempel under studier, dekkes innboet der av familiens forsikring. Flytter barnet inn i egen leilighet, enten alene eller sammen med andre, må barnet ha en egen innboforsikring. Ved flytting må det tegnes en egen transportforsikring. Ved samlivsbrudd gjelder felles forsikring i inntil ett år etter.

Hva dekkes

Vi kan si det er to hoveddekninger i villaforsikringen. Den ene er fullverdiforsikring av bygning. Den andre er innboforsikringen.

Når du tegner en forsikring på bygningen foretas det gjerne en skjemavurdering av bygningen. Denne munner ut i en forsikringssum som premien beregnes ut ifra. Det du får i erstatning er hva det koster å sette huset i stand (eller bygge det opp) igjen. Om forsikringssummen er feil, betyr ikke det noe for hva du får i erstatning. Men hvis forsikringssummen er satt for høyt, betaler du for mye i premie. Kort sagt bestemmes prisen av standard og areal på huset.

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Dette inneholder hjem- og villaforsikring (selve bygningen er bare dekket i villaforsikringen):

 • Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvar du kan pådra deg, enten direkte eller indirekte. Forsikringen gjelder alle i familien. Barna kan også bli erstatningsansvarlig for hva de gjør. (Dette er avhengig av alderen på barnet). For at du skal bli erstatningsansvarlig, må skadeverket skyldes at du (eller dine) har opptrådt uaktsomt. Hvis skaden skyldes ren uflaks, som ikke du kan lastes for, er du ikke ansvarlig.
 • Brannskader definert som «ild som kommer løs». Dette betyr ild som brenner der den ikke skal. Forsikringen dekker ikke svi og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Eksplosjon er definert som en plutselig trykkutløsning av luft, damp eller gass. I tillegg tas med forbrenning og annen kjemisk reaksjon. Det kan også være indirekte følger av sprengning med påfølgende steinsprut.
 • Flytting- og lagringsutgifter dekkes når du må flytte på grunn av skade på boligen.
 • Skader av lynnedslag kan komme av direkte eller indirekte treff. Elektriske apparater som skades på grunn av spenningsendringer erstattes.
 • Matvarer i fryser dekkes ved «utilsiktede temperatursvingninger». I enkelte selskaper er det begrensninger på hvor mye som dekkes.
 • Naturskader dekkes via en egen forsikring. En naturskade er skade som direkte skyldes en naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Forsikringen ordnes gjennom Norsk Naturskadepool. Premien er 0,07 promille av forsikringssummen, både av innbo og bygning. Premien vil dermed utgjøre 700 kroner per million i total forsikringssum.
 • Hvor høyt beløp som erstattes av penger og verdipapirer varierer blant selskapene. Sikkerhetsforskriftene må følges på vanlig måte som mot innbrudd.
 • Får du et påbud fra offentlig myndighet ved gjenoppføring av bygningen, kan du etter visse regler få erstattet dette.
 • Tap og skader ved ran og overfall blir dekket. Men et rent lommeboktyveri kommer ikke under dette.
 • Forsikringsselskapene dekker utgiftene til rettshjelp når tvisten hører inn under de vanlige domstolene. Dette er utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Alle selskapene har et tak på utgiftene som dekkes, egenandelen er høyere enn normalt. Selskapene dekker ikke følgende utgifter der årsaken har sammenheng med:
  • Yrke og erverv
  • Arv, krav om omstøtelse av gave
  • Separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett
  • Farskap, underholdningsbidrag
  • Inkassosaker hvor forsikringen er ubestridt
  • Straffesak, ærekrenkelse og erstatningskrav i slike saker
  • Motorbåt, båter, luftfartøy
 • Skader etter brudd på rørledninger innvendig og utvendig dekkes. I denne sammenhengen regnes det som brudd at ledningen tetter seg.
 • Tyveri og innbrudd dekkes fullt ut såfremt du ikke selv har opptrådt uaktsomt. Har du vært uaktsom, vil erstatningen bli avkortet.
 • Vannskader (eller annen væske) oppstår gjerne etter ledningsbrudd, eller i tilkoblinger til ledningene. I utgangspunktet dekkes dette, men det er strengere krav i våtrom. I en del tilfeller dekkes også inntrengning av vann utenfra. Skader fra vannseng og akvarium dekkes vanligvis også av forsikringen.
 • Veskenapping dekkes, men med et maksimalbeløp.
 • Sopp- og råteskader må du ha en egen forsikring på for å få dekket. Denne forsikringen kan du kjøpe hos Norsk Hussopp- Forsikring.
 • Sykkel må være registrert i Falkens Sykkelregister for å dekkes av forsikringen. I tillegg må den være låst for at du skal få erstatning. Selskapenes egenandeler er viktig å se på i denne sammenhengen, fordi egenandelen fort kan være like stor som sykkelens verdi.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

 

Markedsoversikter:

Finn beste pris på husforsikring

Husforsikring - priser fra Finansportalen

Finn beste pris på innboforsikring

Innboforsikring - priser fra Finansportalen

Her kan du kjøpe boligforsikring

Les mer om boligforsikring:

Innboforsikring

Sikkerhetsrabatter på boligforsikringen

Egenandeler på boligforsikringen

Hvordan beregne verdien på innboet

Advokathjelp på forsikringen

Samlerabatter
Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Her er en oversikt som viser dem.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Nyttige eksterne kilder:

Fra Finans Norge:

Boligforsikring

Innbrudd og tyveri

Lynnedslag

Vannledningsskader

Brann

Fra Finansportalen: Veiledning innboforsikring


Innhent tilbud på boligforsikring, og andre forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt. og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på synskirurgi

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.