Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Naturskade etter lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.

Dette regnes som naturskader

I Norge er det storm, skred, og flom som gir utbetaling fra naturskader.

Storm

Det er kastevindens styrke som i utgangspunktet er avgjørende for om det foreligger erstatningsberettiget storm. 

Oppgitt vindstyrke kan angis i m/sek., knop eller km/time. Den generelle grense for erstatningsmessig stormskade er 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km per time.

Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av:

  • steinskred
  • steinsprang
  • jordskred
  • leirskred
  • snøskred

Flom

Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk snøsmelting fører til unormalt høy vannstand med skadevoldende oversvømmelse. Vassdraget går utover sine bredder.

Stormflo

I perioder med lavt luftrykk og kraftig vind fra en retning som fører til oppstuvning, vil værets virkning på vannstanden bli ekstra stort. Dersom dette faller sammen med en spring-periode (høyeste målinger i den årlige tidevannsyklus) kan vannstanden bli ekstra høy og kalles stormflo.

Jordskjelv

Et jordskjelv defineres som et plutselig brudd i jorden, som er av naturlig opprinnelse. Bruddet medfølger elastiske bølger som kan bli merket som rystelser av bakken og/eller målt med seismometer. Stedet hvor utløsningen skjer kalles hyposenteret, mens punktet på jordoverflaten rett over hyposenteret kalles episenteret.

Erstatningsberegningen

Erstatningen beregnes etter samme oppgjørsregler som gjelder for brann på det skadde objektet. Disse reglene kan variere noe fra forsikringstype til forsikringstype og fra selskap til selskap. Derfor kan det i gitte tilfelle forekomme at to naboer med tilsynelatende like naturskader på bygning kan få ulik erstatning fordi de har forsikringen i forskjellige selskaper.

Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom skaden for eksempel på en bygning skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller når skadelidte kan lastes for at han ikke forebygde skaden eller hindret omfanget ved den.

Egenandel

Egenandelen er 8.000 kroner, og er lik for alle.

Naturskadepremien

Premien er for tiden 0,065 promille av brannforsikringssummen. En bolig som er forsikret for 5 millioner kroner vil dermed betale 325 kroner i året for denne forsikringen.

 

Se også:

Guide til husforsikring

Husforsikring - dette dekker den

Guide til innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Eksternt:

Naturskadeforsikringsloven