Verdien av bonustapet på bilforsikringen når du må bruke kaskoforsikringen er større jo lavere bonus du har.

Det er viktig å beregne hvor stor kroneverdien av det fremtidige bonustapet blir. Vi kan forutsette at prisene på bilforsikringene stiger i samme takt som inflasjonen. Med denne forutsetningen er det ikke nødvendig å justere for fremtidig inflasjon.

Les mer om bonussystemet i bilforsikring.

Vi beregner det fremtidige bonustapet helt frem til du har tatt igjen det du egentlig skulle hatt uten en bonusreduserende skade. Det vil si helt til du når toppen av bonusskalaen. Så lenge vil du nemlig slite med skaden.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

Forsikringsselskapene regner oftest det fremtidige bonustapet kun til du er tilbake på bonustrinnet du forlot. Ved å følge dette prinsippet blir det fremtidige bonustapet for lavt. Og det fører til at du i for mange tilfeller vil bruke forsikringen, hvilket er unødvendig dyrt. Valget du gjør om å bruke forsikringen eller ikke, påvirker nemlig forsikringspremien din helt frem til du har nådd toppen av bonusskalaen.

Bonustapet i de forskjellige forsikringsselskapene

De fleste forsikringsselskapene gir et tap som du ser i tabellen nedenfor.

Eika, Gjensidige, SpareBank 1 Storebrand: 10 prosent bonusnedrykk. Bruker 3 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent.

Codan, If, Tryg: 10 prosent bonusnedrykk. Bruker 5 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent.

KLP: 10 prosent bonusnedrykk. Bruker ett år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent.

Landkreditt Forsikring: Har 30 prosent bonusnedrykk til og med 40 prosent bonus. 10 prosent bonusnedrykk over dette.

Frende: Har 30 prosent bonusnedrykk. Bruker 3 år å komme opp fra 70 prosent bonus til 75 prosent.

DNB: Du får ikke bonustap på første skade innenfor ett år, så lenge bonusen er 40 prosent eller mer. 30 prosent bonusnedrykk under dette. Trenger tre år på å rykke opp til 75 prosent bonus. Hvis du har hatt 1 skade de siste 12 månedene vil du dermed ikke tape noe på å bruke bilforsikringen.

Bilforsikringsbonus-kalkulator

Du kan beregne det fremtidige tapet ved bilforsikringsbonus-kalkulatoren.

Beregn bonustapet ditt med bilbonuskalkulatoren.

Fremtidig prisøkning pga bonustapet

Under har vi satt opp tabeller på ulike bonusnivåer for forsikringsselskapene. Prosenttallet viser hvor stor den fremtidige er i forhold til prisen på bilforsikringen.

Dette prosenttallet skal beregnes av prisen før bonus. Det skal også tas i betraktning at bonusen ikke beregnes av hele premien.

Her er det fremtidige tapet beregnet på bonusnivåene 20 prosent, 50 prosent, 70 prosent 1. år, og 75 prosent 1. år.

I kolonnen for "Fremtidig tap" står tapet i prosent av prisen på bilforsikringen. Tallet i kroner er beregnet av en forsikringspris på 15.000 kroner.

Med bare 20 prosent i bonus (som få har) er de fremtidige tapene på enten 18.000 kroner eller 42.000 kroner.

Ved bonus på 70 eller 75 prosent er det fremtidige tapet svært små for de fleste.

20% bonus Fremtidig tap I kroner
Codan 120% 18 000
Eika 120% 18 000
Frende 280% 42 000
Gjensidige 120% 18 000
If 120% 18 000
KLP 120% 18 000
Landkreditt 280% 42 000
SpareBank 1 120% 18 000
Storebrand 120% 18 000
Tryg 120% 18 000
50% bonus Fremtidig tap I kroner
Codan 60% 9 000
Eika 60% 9 000
Frende 160% 24 000
Gjensidige 60% 9 000
If 60% 9 000
KLP 60% 9 000
Landkreditt 60% 9 000
SpareBank 1 60% 9 000
Storebrand 60% 9 000
Tryg 60% 9 000
70% bonus, 1. år Fremtidig tap I kroner
Codan 20% 3 000
Eika 25% 3 750
Frende 80% 12 000
Gjensidige 25% 3 750
If 20% 3 000
KLP 25% 3 750
Landkreditt 20% 3 000
SpareBank 1 25% 3 750
Storebrand 25% 3 750
Tryg 20% 3 000
75% bonus, 1. år Fremtidig tap I kroner
Codan 25% 3 750
Eika 15% 2 250
Frende 15% 2 250
Gjensidige 15% 2 250
If 25% 3 750
KLP 5% 750
Landkreditt 20% 3 000
SpareBank 1 15% 2 250
Storebrand 15% 2 250
Tryg 25% 3 750

Slik regner du bonustapet

Vi tar utgangspunkt i en bilforsikring som har en full pris på 20.000 kroner. Hvis bonusen din er på 75 prosent, blir den fremtidige økningen i bilforsikringen bare 8.000 kroner. I dette tilfellet lønner det seg å la forsikringen betale for skaden.

I eksemplet under tar vi utgangspunkt i en bonus på 50 prosent. Her sammenligner vi bonus før og etter skade hvert år inntil du har nådd det samme nivået. Dette er først når du når 75 prosent bonus det sjette året. Samlet tap er i dette tilfellet 160 prosent av full bonusgivende årspremie på bilen. Med en årspremie på 20.000 kroner, blir dette et fremtidig tap på 32.000 kroner. Koster en skade for eksempel 20.000 kroner, vil det lønne seg å betale denne av egen lomme.

Dette eksempelet er med det "gamle" systemet. Med det "nye" systemet vil bonustapet være lavere.

Bonus Ny bonus Tap
50%    
60% 20% 40%
70% 1.år 30% 40%
70% 2.år 40% 30%
70% 3.år 50% 20%
70% 4.år 60% 10%
70% 5.år 70% 0%
75% 1.år 70% 5%
75% 2.år 70% 5%
75% 3.år 70% 5%
75% 4.år 70% 5%
75% 5 år 75% 0%
75% 6.år 75% 0%
Samlet tap i hele perioden 160%

 

Les også:

Bonussystemet i bilforsikring

Dette får du i startbonus i forsikringsselskapene

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Få tilbud på forsikringene

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget