Barnetrygd utbetales fra og med måneden etter barnets fødsel, til ut kalendermåneden før barnet fyller 18.

Fra 1.september 2021 øker barnetrygden med 300 kroner for barn under 6 år. For barn over 6 år er det ingen endring.

Barnetrygden er da på 1.054 kroner i måneden for barn over 6 år, det vil si 12.648 kroner per barn per år. For barn under 6 år er barnetrygden på 1.654 kroner per måned, 19.848 kroner per år.

Barnetrygden utbetales til den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis begge foreldrene har omsorgen, utbetales barnetrygden til moren.

Barnetrygd utbetales fra måneden etter at barnet er født, til og med den måneden før barnet fyller 18 år.

Barnetrygden er skattefritt.

Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere

Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de har hvis hun/han er alene om å ha ansvaret for omsorgen. Dette gjelder ikke for samboere med felles barn. Har du ett barn får du likevel barnetrygd som om du hadde to, nemlig 25.296 i stedet for 12.648. Tillegget er 1.654 kroner per måned også for barn under 6 år.

Dette er kravene for å få utvidet barnetrygd:

 • er gjenlevende ektefelle
 • er skilt eller separert
 • ikke er gift og ikke lever sammen med den andre av foreldrene. Ved samlivsbrudd mellom samboere, med barn under 16 år, må det foreligge meklingsattest før utvidet barnetrygd kan tilstås
 • den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder eller har sittet i varetekt i minst seks måneder
 • den andre av foreldrene har vært forsvunnet i minst seks måneder
 • er faktisk separert (samlivsbrudd) uten dom eller løyve

Den utvidede barnetrygden faller bort dersom du gifter deg. Den utvidede barnetrygden faller også bort hvis du er samboer med en du ikke har fellesbarn med, når dere har vært samboere i minst 12 av de siste 18 månedene.

Småbarnstillegg til enslige forsørgere

Dette gis til enslig forsørger med barn mellom null og tre år, som har rett til utvidet barnetrygd og samtidig rett til full overgangsstønad. For å få denne stønaden kan man ikke ha arbeidsinntekt på over 0,5 G.

Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.

Stønaden er på 660 kroner per mnd (7.920 kroner per år).

Søknad

Barnetrygd gis som hovedregel automatisk for barn som fødes i Norge. Moren får vedtak fra NAV lokalt og barnetrygden utbetales til henne, med mindre foreldrene gir beskjed om at faren skal ha barnetrygden utbetalt til seg.

Søknad må likevel settes fram hvis:

 • moren ikke er registrert som bosatt i Norge
 • barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer
 • barnet er ikke født i Norge
 • det er avtalt delt bosted for barnet, og ønsker delt utbetaling
 • du kan ha rett til utvidet barnetrygd
 • barnetrygd skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler

Sparing av barnetrygden

Mange velger å spare barnetrygden til senere kjøp av leilighet eller utdannelse for barnet.

Da vil du altså spare 1.654 kroner i måneden de første 6 årene. Deretter 1.054 kroner de neste 12 årene.

Her har vi regnet ut to eksempler. I det første alternativer er det forutsatt at det spares i aksjefond med en gjennomsnittlig avkastning på 5 prosent. I det andre eksempelet at det spares i bank til 2 prosent gjennomsnittlig avkastning. Det er da tatt hensyn til de forskjellige skattereglene for disse to spareformene.

Avhengig av hvordan vi beregner dette får vi disse summene når barnetrygden blir spart i 18 år. Det er verdien når barnet er 18 år som beregnes.

Forutsetning Banksparing Aksjefond
Løpende kroner 273 748 455 750
Løpende kroner etter skatt 262 714 413 525
Løpende kroner i dagens pengeverdi 191 667 359 356
Løpende kroner etter skatt i dagens pengeverdi 183 941 326 062

Aksjefondet vil vokse til 456.000 kroner før skatt om 18 år. Justerer vi det til dagens pengeverdi (forutsatt 2 prosent inflasjon), og tar hensyn til skatten blir dette beløpet 326.000 kroner.

I banksparingens tilfelle ville beløpet vokst til 274.000 kroner før skatt om 18 år. I dagens pengeverdi, og fratrukket skatt blir dette 184.000 kroner.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Guide til kontantstøtte

Svangerskapspenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Pleiepenger

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeider

Engangsstønad ved fødsel

Les på andre nettsteder:

Nav - Barnetrygd

Skjema: Nav - Søknad om ordinær barnetrygd

Skjema: Nav - Søknad om utvidet barnetrygd

Lovdata:

Barnetrygdloven