Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Behandlingsforsikring / helseforsikring er en forsikring som skal sikre deg kortere ventetid i en eventuell behandlingskø.

Ved å tegne en behandlingsforsikring / helseforsikring, skal det gi deg en garanti for å få rask medisinsk behandling. Med en slik forsikring garanteres du behandling eller operasjon i løpet av 10 til 20 virkedager. Behandlingsgarantien gjelder fra den dagen du har meldt inn skaden. Hvis du ikke tar imot tilbudet om behandling mister du retten til behandling innen garantitiden.

Hvor lenge du kan ha forsikringen varierer fra 70 år til livsvarig. Det er også selskaper som tilbyr egne avtaler for personer fra 55 år (Gjensidige og Tryg).

Alle selskapene har et hjelpeapparat som hjelper deg gjennom hele prosessen fra du har en henvisning fra lege til utredning, behandling eller operasjon er gjennomført.

Omtrent 90 prosent av behandlingsforsikringene tegnes gjennom bedrifter som kollektive avtaler. Det er akkurat de samme prinsippene som gjelder enten du har kjøpt en behandlingsforsikring privat, eller om du har tilgang til en avtale gjennom bedriften du jobber i.

Forskjellen kan bestå i at det er en utvidet dekning i den kollektive avtalen i forhold til hva vilkårene i privatavtalene har. En kollektiv forsikring har aldri dårligere vilkår enn det som den private dekker.

Bruk av forsikringen

Alle selskapene har et eget nummer du kan ringe. Du kan eventuelt registrere saken på nettsiden til selskapet, og der laste opp nødvendig dokumentasjon som henvisning fra lege.

Du må alltid fylle ut et fullmaktsskjema for at selskapet skal kunne formidle medisinske opplysninger.

Forsikringsselskapet ordner det praktiske og kontakter deg for videre avtale. Du blir også fulgt opp av selskapet under prosessen, og kan ringe inn og stille spørsmål underveis.

For mange vil det være den praktiske hjelpen du får fra forsikringsselskapet som er den største nytteverdien med forsikringen.

Henvisning fra lege

Du må alltid ha en henvisning fra fastlege eller bedriftslege før forsikringsselskapet kan gå videre med saken.

Må alltid få bekreftelse fra selskapet før noe gjøres

Du må alltid ha godkjennelse fra forsikringsselskapet før du kan ta i bruk et av dekningsalternativene. Du kan altså ikke få dekket inn utgiftene ved å sende inn utgiftene til forsikringsselskapet i etterkant.

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.

Hver enkelt dekning på alle behandlingsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring.

Priser

Alle selskapene priser forsikringen ut fra alder. Det vil si at prisene stiger med stigende alder.

Det er også en del yrkesorganisasjoner som har rabattavtaler på behandlingsforsikring.

Se prisene på behandlingsforsikring her.

Vurdering av behandlingsforsikringene ut fra pris og dekning

Her vurderes både dekningsomfanget og pris.

Smarte Penger vurderer hvilke behandlingsforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Tilleggstjenester

Noen selskaper tilleggstjenester utover det rent praktiske rundt behandlingsforsikringen. Dette kan du lese mer om på oversikten over forsikringsdekningen for forsikringsselskapene.

Dette dekkes av behandlingsforsikringen

Behandlingsgarantien løses ved at du behandles og/eller opereres i det private helsevesenet - enten i Norge eller utlandet, som i våre naboland, Sverige og Danmark. I noen tilfeller også i Europa.

Selv om behandlingsforsikringen ofte brukes til behandling av muskel- og skjelettplager (fysioterapeut, kiropraktor) dekker noen av forsikringene også behandling av mer omfattende sykdomstilstander, slik som kreft.

Det er behandling som er nødvendig for å komme tilbake til jobb som er den grunnleggende faktoren, og det er dette som legges til grunn for hva som dekkes. Om man må betale egenandel, og eventuelt hvor mye, vil også variere noe mellom selskapene, og bedriftenes avtaler.

Dette er de forskjellige aktuelle dekningene:

Legespesialist
Offentlig registrert og godkjent legespesialist. Legespesialist er en lege som har spesiell innsikt i og godkjent videreutdannelse i et spesielt område av medisinen. En legespesialist tilhører spesialhelsetjenesten.

Billeddiagnostikk
Billeddiagnostikk gjøres i forbindelse med utredning, diagnostisering, og behandling. Dette omfatter røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, og benskjørhetsmåling.

Sykehusbehandling
Behandling og/eller undersøkelse på privat sykehus, når behandlingen eller undersøkelsen av medisinske årsaker nødvendiggjør at pasienten ligger på sykehuset over minst en natt.

Dagkirurgi
Operasjon som ikke krever overnatting. I vilkårene står dette ofte sammen med sykehusbehandling.

Second Opinion
Undersøkelse hos ytterligere en legespesialist. Dette kan gjøres ved alvorlig sykdom, eller særskilt risikofylt behandling.

Medisiner
Om medisiner dekkes av forsikringen. Hvis denne dekningen finnes, dekkes medisiner gjerne i seks måneder etter operasjon/behandling.

Etterkontroll
Forsikringen kan dekke kostnader til etterbehandling etter erstatningsmessig operasjon.

Rehabilitering
Forsikringen kan dekke kostander til etterbehandling etter erstatningsmessig operasjon. Dette må være forskrevet av lege. Et viktig punkt her er hvor lang tid rehabiliteringen dekker.

Dette er behandling/tiltak for å trene opp funksjoner, utført av offentlig godkjent helsepersonell i det land rehabiliteringen utføres.

Tekniske hjelpemidler
Om tekniske hjelpemidler dekkes av forsikringen. Det er ikke vanlig å ha med denne dekningen.

Kreftbehandling
Alle selskapene dekker dette. Det er visse forskjeller mellom selskapene på hva som dekkes og ikke dekkes av kreftbehandling. Noen selskaper dekker bare veletablerte behandlingsformer. Andre dekker mer, som for eksempel immunterapi.

Fysikalsk behandling
De aktuelle behandlingsformene er fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor, naprapat, osteopat, og akupunktur. Alle selskapene dekker fysioterapeut, manuellterapeut. Noen dekker naprapat, sjeldent osteopat eller akupunktur.

Det er alltid en begrensning på antallet de siste 12 månedene. Dette antallet varierer fra null til 24.

Legetjenester
Her er det to hovedområder som gjerne. Om behandlingsforsikringen gir tilgang til leger med konsultasjoner og tilhørende tjenester direkte på nett.
Om forsikringen har et apparat som gjør at den forsikrede kan ringe inn og få råd om helserelaterte spørsmål.

Psykologtjenester
Nødvendig behandling av psykolog. Det er alltid en begrensning på antallet de siste 12 månedene. Antall timer varierer fra null til 12 per år.

Ved psykologhjelp er det ikke alltid nødvendig med en henvisning. Det kan holde å ringe forsikringsselskapet for å få dette godkjent.

Det kan også være inkludert mer spesialrettede psykologtjenester i noen behandlingsforsikringer.

Psykologisk førstehjelp
Hvis det skjer ting som gjør at man har behov for øyeblikkelig psykologisk førstehjelp. Antall timer varierer fra null til 10 per år.

Rusavhengighet
Om behandling av rusavhengighet (alkohol, narkotika). Det er ikke vanlig å ha med denne dekningen.

Reiseutgifter
Dekning av reiseutgifter til nødvendig behandling. Dette kan både gjelde innenlands og utenlands.

Som standard dekkes rimeligste reiseutgifter. Reiseutgifter dekkes for sykehusbehandling, dagkirurgi, konsultasjon hos legespesialist, billeddiagnostikk, etterkontroller, og rehabilitering.

Ved kjøring dekkes normalt standard kjøregodtgjørelse. Det er forskjeller mellom selskapene når det gjelder minimums reiseavstand.

Hva som dekkes av kostutgifter vil variere mellom selskapene.

Losji
Dekning av nødvendige overnattingsutgifter.

Se ellers reiseutgifter.              

Reiseledsager
Alle dekker utgifter til reiseledsager hvis dette er medisinsk nødvendig. Dette kan være avhengig av alder på den som skal behandles.

Kompensasjon ved forsinket behandling
Hva slags kompensasjon som gis ved forsinket behandling. Noen av selskapene har denne dekningen. Da er standarden at det ikke gis erstatning for over 30 dager. Opp til dette gis det en kronesats per dag som varierer fra 500 til 600 kroner per dag.

Begrensninger ved sykehusoperasjon
Det kan være beløpsmessige begrensninger for forskjellige typer behandling. Som oftest er det ingen begrensning.

Egenandeler
Det betales ingen egenandeler.

Dette dekkes ikke

Her er noen eksempler på hva som gjerne ikke dekkes:

  • Akutt eller øyeblikkelig hjelp
  • Behandling av overvekt eller fedme
  • Kosmetiske operasjoner
  • Behandlinger som anses som unødvendige
  • Behandling knyttet til fertilitet og graviditet
  • Vaksinasjoner og helsjekk
  • Diett og kostholdsveiledning
  • Eksperimentell behandling

Oversikt over selskapenes dekning på behandlingsforsikring

Her får du en rask oversikt over hva de forskjellige selskapene dekker..

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Forsikringsdekningen i de enkelte selskapene

Her kan du se hvilke dekninger de enkelte behandlingsforsikringene har.

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring)

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Behovet for behandlingsforsikring

I mange tilfeller er det ikke noen behandlingskø. I de tilfellene har ikke denne forsikringen noen verdi. Hvor ofte du reelt sett vil trenge en behandlingsforsikring er usikkert, fordi det er vanskelig å anslå om og hvor mye tid du sparer med denne forsikringen. Den klart største bruken (i antall) av helseforsikring er på fysioterapi og kiropraktor.

Det er noen grupper som der behandlingsforsikring er mer aktuelt for enn andre. Dette gjelder blant annet selvstendig næringsdrivende, som ikke har gode sykeforsikringsordninger gjennom en arbeidsgiver, og derfor får et større økonomisk tap ved sykefravær. En tømrer, som driver for seg selv, vil for eksempel ha en ekstra stor fordel av å korte ned sykefraværet med en behandlingsforsikring. Særlig gjelder dette for folk som har fysisk arbeid. For en kontoransatt spiller det liten rolle for arbeidsevnen om han har meniskproblemer. For en med fysisk arbeid betyr det ofte at det ikke er mulig å arbeide.

Kritikk

Kritiske røster mot behandlingsforsikring mener blant annet at denne type forsikringer vil føre til forskjellsbehandling på helsefeltet, ved at de som har god økonomi kan betale seg til raskere behandling, mens andre igjen ikke har råd til dette.

Det blir også hevdet, blant annet fra myndighetshold, at det i Norge skal være unødvendig å betale for en behandlingsforsikring, men at forsikringsselskapenes markedsføring kan skremme folk til å tenke at dette er noe man bør ha.

 

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom