Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forsikringene prissettes etter sannsynligheten for at det skal skje en utbetaling.

Siden det er mer sannsynlig at en 60-åring dør enn en 20-åring, blir prisen høyere for 60-åringene. Det er også forskjell på kvinner og menn. Kvinner fikke tidligerel billigere dødsrisikoforsikring enn menn fordi de lever lenger. Til gjengjeld er sannsynligheten større for at kvinner blir arbeidsuføre. Det er ikke lenger lov å ha forskjellige priser for kvinner og menn.

Selv om det går på forhåndssannsynligheter bruker ikke selskapene den samme statistikken. Risikoelementet blir derfor vurdert ulikt av de forskjellige selskapene. Prisen på forsikring består i hoveddel av to komponenter. En risikodel og et kostnadspåslag. Både risikoen og kostnadspåslaget vil variere fra selskap til selskap. Det er i hovedsak tre ulike metoder å prissette en forsikring på:

  1. Prisen øker etter alder på forsikringstager, men utbetalingen blir lik uansett når den eventuelt utbetales.
  2. Prisen er fast, men utbetalingene synker etter hvert som man blir eldre.
  3. Fast pris (og høyere enn 2.) i hele avtaleperioden og fast utbetaling.

Det første prinsippet er det mest naturlige. De aller fleste selskapene bruker denne prissettingen på de individuelle personforsikirngene. Her har du en fast forsikringssum. Siden risikoen øker etter hvert som du blir eldre, øker også risikokostnaden. Prisen vil være vesentlig høyere for 55-åringer enn 25-åringer.

Hvis forsikringen prises etter prinsipp to er det bare en variant av det første prinsippet. I stedet for å holde forsikringssummen konstant, holdes det innbetalte beløpet konstant. Dette medfører at forsikringsutbetalingen senkes etter hvert som risikoen øker. De kollektive ordningene som

Å holde en fast pris i hele perioden er vanskelig. Det medfører at prisen er for høy for unge personer og for lav for eldre personer. Gjeldsforsikring var tidligere et godt eksempel på dette.  På noen kontobaserte forsikringer kan man beregne et gjennomsnittsbeløp for eksempel de neste 20 årene. Det du da betaler for mye vil være tilgode beløp på forsikringskontoen din.

Gjennomsnittspriser på dødsdallforsikring

Dette er de gjennomsnittlige årlige prisene på en dødsfallforsikring på 1 million kroner.

 

Se også:

De ulike forsikringstypene

Livsforsikring / dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Kalkulator:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.