Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan forsikre deg mot både død og uførhet som følge av en ulykke.

Ulykkesforsikringen gir dekning bare mot det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Den dekker altså ikke død eller invaliditet grunnet sykdom.

I forsikringsvilkårene står det stort sett hos alle selskapene følgende: Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden.

Dekningen

En ulykkesforsikring kan deles inn i tre deler:

 • Erstatning på grunn av medisinsk invaliditet 
 • Erstatning på grunn av død
 • Erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke

Ulykkesforsikring kan også deles inn etter to typer:

 • Familieulykkesforsikring, der utbetaling avhenger av familiesammensetningen
 • Individuell ulykke, der det er én person som forsikres

Det er forskjell på om forsikringen skal gjelde på fritiden, eller hele døgnet inkludert arbeidstiden. For de fleste er det ikke nødvendig å ha en forsikring som dekker arbeidstiden, siden dette er dekket av arbeidsgiver. Det kan også hende at arbeidsgiveren har en ulykkesforsikring som også dekker fritiden, da har du sannsynligvis ikke behov for en ulykkesforsikring.

I noen selskaper kan du velge om forsikringen skal gjelde både fritid og arbeid, eller bare i fritiden.

Det er en rekke mer eller mindre risikofylte fritidsaktiviteter som ikke dekkes av ulykkesforsikringen. Dette kan blant annet gjelde ballongferder, basehopp, dypdykking, fallskjermhopp, fjellklatring, hanggliding, kiting, paragliding, off-piste, sportsdykking. Det er vanlig at du kan tegne utvidet dekning som dekker en eller flere risikofylte aktiviteter.

Utbetaling ved død

Her utbetales forsikringssummen ved død. Normalt må dødsfallet ha inntrådt innen ett år etter at ulykken inntraff.

Medisinsk invaliditet

Det er den medisinske graden av invaliditet som bestemmer utbetalingen. Forsikringssummene oppgis ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Hvis du har forsikret deg for én million kroner, og blir 20 prosent invalid, får du derfor 200.000 kroner i erstatning. Forsikringene prises ikke etter alder.

Medisinsk invaliditet som følge av psykiske lidelser blir normalt ikke dekket.

Når invaliditetsgraden bestemmes, brukes det en tabell som er felles for alle selskapene.

Behandlingsutgifter

Du bør være klar over at selskapene dekker behandlingsutgifter i forbindelse med ulykkesskader. Du kan få dekket utgifter på opptil 5 prosent av forsikringssummen. Det er utgifter som oppstår innen to år fra skadedagen som erstattes. Det som dekkes er blant annet:

 • lege og tannlege
 • forbindingssaker
 • medisin foreskrevet av lege eller tannlege
 • proteser
 • behandling og opphold i sykehus
 • fysikalsk behandling foreskrevet av lege
 • reise til og fra hjemstedet for behandling som nevnt ovenfor

Utgiftene må dokumenteres, så spar på alt av legeerklæringer og kvitteringer. Det blir fratrukket en egenandel når du benytter deg av dette. Men du må også være klar over at du får dekket svært mye av de «vanlige» behandlingsutgiftene av folketrygden. Les mer om dette i kapittelet om trygd.

Behovet for ulykkesforsikring

Mange har behov for en ulykkesforsikring, spesielt ulykkesinvaliditet.

I utgangspunktet skal man ha dekket forsikringsbehovet sitt med livs- og uføreforsikringer, som også dekker sykdom. Men det er mange som ikke har anledning til å tegne slike forsikringer på grunn av helsemessige årsaker. Eller at de er såpass gamle at det blir meget dyrt.

For disse gruppene er saken grei, ulykkesforsikringen bør tegnes. Ellers skal altså livsforsikringen prinsipielt være stor nok.

Annerledes er det med ulykkesinvaliditet. Her får du erstatning etter andre kriterier, og på et lavere invaliditetsnivå. Hva som er behovet, er blant annet avhengig av de økonomiske konsekvensene. I tillegg synes vi at det kan være greit å få et plaster på såret ved en skade som ikke trenger å ha økonomiske konsekvenser.

Tilbydere av ulykkesforsikring

Disse selskapene tilbyr ulykkesforsikring. Hvis du klikker på lenkene, kommer du til selskapenes omtale av ulykksforsikring, og vilkårene. I tillegg står det hvor lenge du kan ha ulykkesforsikringen, maksimal forsikringssum, og noen tilleggsopplysninger.

Info Vilkår Varighet Max sum Tilleggs-opplysninger
DNB (Fremtind Forsikring) Vilkår 75 år 3 000 000 Dødsfall utbetales med 5 prosent av forsikringssummen
Frende Forsikring Vilkår 75 år 5 000 000 Dødsfall utbetales med 5 prosent av forsikringssummen
Gjensidige Forsikring * 80 år 5 573 000 Dødsfall utbetales med 5 prosent av forsikringssummen
If Skadeforsikring Vilkår Livet ut 4 000 000 Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner. r. Retten til dobbel erstatning opphører ved utløpet av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år.
KLP Forsikring Vilkår 80 år 3 000 000 Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner. Minimum forsikringsdekning er 500.000 kr på død og invaliditet. Kan velge Maks-dekning som gir dobbel utbetaling på mer enn 50 prosent invaliditet.
Nordea Lik Gjensidige 80 år 5 573 000 Dødsfall utbetales med 5 prosent av forsikringssummen
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Vilkår 75 år 3 000 000 Dødsfall utbetales med 5 prosent av forsikringssummen
Storebrand Forsikring Vilkår Livet ut 3 000 000 Forsikringen kan fornyes hvert år så lenge forsikrede lever
Tryg Forsikring Vilkår 80 år 3 000 000 Minimum forsikringsdekning er 500.000 kr på død og invaliditet. Kan legge til dobbel utbetaling ved invaliditet på mer enn 50 prosent.
LO Favør Vilkår 70 år * Ligger i kontingenten. Gir 200.000 kr i invaliditet. 100.000 ved død hvis ektefelle, 10.000 ellers

 

Les mer om de ulike personforsikringene:

Invaliditetsgrad

De ulike forsikringstypene

Guide til livsforsikring (dødsrisikoforsikring)

Guide til uføreforsikringer

Guide til sykdomsforsikringer

Guide til barneforsikring