Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du skal kjøpe barneforsikring er det ekstra kostnader ved barnets uførhet, og tapte fremtidige arbeidsinntekter som er de viktigste punktene.

En barneforsikring er sammensatt av flere forskjellige typer forsikringsdekninger. For å si det enkelt kan man dele inn barneforsikringer inn i de som gir uføredekninger (uførepensjon og engangsutbetaling ved uførhet) til barnet, og de som ikke gjør det.

Uføredekningene (uførekapital, uførepensjon og medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke) er det som går til barnet. Det er først da man kan si at du forsikrer barnet. Alle de andre dekningene i barneforsikringene går til å forsikre din egen økonomi mot uforutsette kostnader. Dette må du derfor se i sammen med det totale forsikringsbehovet, og da kan det hende at det er viktigere for deg å øke andre forsikringstyper.

Den kanskje aller viktigste grunnen til å tegne en barne- eller ungdomsforsikring, er at dersom barnet ditt skulle bli ufør i ung alder. Hvis barnet er blitt ufør for noe som skyldes forhold før det fyller 26 år, får det en uføretrygd etter reglene for unge uføre. Dette gir en uføretrygd på 360.921 kroner. Uføredekningene er derfor et sentralt punkt ved vurderingen av barneforsikringer.

Du kan forsikre barn opp til 16-18 års alderen, men forsikringen gjelder vanligvis frem til barnet er 26 år, slik at barnet også er forsikret mot uførhet også i studietiden. Etter fylte 26 år har man som oftest rett til å fortsette forsikringene som omfatter uføredekningene og ulykkesdekningene.

Barneforsikringene som inneholder gode uføredekninger koster fra 4.000 kroner, og opp til 6.500 kroner, alt etter hvor omfattende dekningsgrad du ønsker.

Test av barneforsikringer

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 18 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Det betyr at hver enkelt av de 18 dekningene får tildelt en karakter fra null til seks.Hver av dekningene får tildelt en vekt som gjør at de forskjellige teller ulikt. De viktigste dekningene får tildelt størst vekt. 

I testkalkulatoren kan du selv endre hvilke vekter de forskjellige dekningene har. Alle dekningene har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Hvis en dekning er uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av barneforsikringer.

Smarte Penger vurdering av barneforsikring

Her ser du Smarte Pengers vurdering av hvilke barneforsikringer som er best ut fra pris og dekning.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene

Dette er dekningene i barneforsikring

Under har vi satt opp de forskjellige dekningsområdene for barneforsikringene. Vi har også tatt med hvor mye som normalt blir dekket i de ulike selskapene.

Flere av selskapene tilbyr flere varianter av barneforsikring. Noen har opptil tre varianter, der den enkleste er en basisdekning uten noen form for uføredekning for barnet.

Andre selskaper har valgfrie beløp på noen dekninger, slik at forsikringsdekning og pris blir litt modulbasert. Eller du kan legge til for eksempel uføredekninger.

Det er en fordel av forsikringsbeløpene blir G-regulert. Det sikrer at beløpene holder tritt med lønnsnivået, noe som over tid har stor betydning. Det er ikke alle selskapene som G-regulerer beløpene.

Dette er de forskjellige dekningene en barneforsikring kan bestå av:

 • Uførepensjon: Et årlig beløp utbetalt, maksimalt til 67 år.
 • Uførekapital: Et engangsbeløp som utbetales ved minst 40-50 prosent varig uføregrad
 • Medisinsk invaliditet etter ulykke
 • Medisinsk invaliditet etter sykdom
 • Behandlingsutgifter etter ulykke
 • Dødsfall
 • Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Utvidet hjelpestønad: Et tillegg hvis barnet får innvilget hjelpestønad fra NAV
 • Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom
 • Legetjenester - rådgivning og legetjenester på telefon og video
 • Psykologtjenester - rådgivning og pskyologtjenester på telefon og video
 • AV1-robot - om dette lånes ut

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetalt pensjon. Den blir utbetalt ved en uføregrad på minst 40-50 prosent, hvis varigheten er lengre enn 12 måneder. Pensjonen utbetales som oftest etter graden av uførhet. Blir barnet 40-50 prosent arbeidsufør, blir også utbetalingen på 40-50 prosent. Noen få utbetaler den fulle summen så lenge uførhetsgraden er over 40-50 prosent.

Utbetalingen av uførepensjon varer helt til fylte 67 år. Den totale verdien av uførepensjonen blir dermed svært høy. Hvis uførepensjonen utbetales ved fylte 20 år, utbetales dette i 47 år. Får du utbetalt 1 G, det vil si 118.620 kroner gir dette et totalbeløp på omtrent 5,5 millioner kroner i løpende kroner.

De aller fleste selskapene regulerer ikke det utbetalte underveis. et betyr at verdien av utbetalingens kjøpekraft synker år for år.

Uførepensjon blir ikke utbetalt før barnet har blitt 18-20 år.

Normalt blir det forsikrede beløpet oppregulert i takt med økningen i G på en eksisterende forsikring, men noen har faste beløp.

Mange selskaper har et alternativ både med og uten uførepensjon. Hvis denne forsikringen er inkludert, ligger de årlige utbetalingene rundt 0,4 G til 1,0 G (G = 118.620 kroner til 1.5.2024) i året.

Les mer om uføretrygd.

Engangsutbetaling ved uførhet

For å få utbetaling for arbeidsuførhet må har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten må være bedømt som varig. Hvis uførheten har var i fem år vil den uansett anses som varig. Hele forsikringssummen utbetales, det er ingen gradering.

Utbetalingen av uførekapitalen skjer ved fylte 18 til 20 år. Utbetalingen, hvis det er inkludert, ligger i området 600.000 kroner til 1,2 million kroner.

Les mer om uførekapital.

Ulykke

Ulykkesforsikringen kan gi utbetaling ved død, medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, og behandlingsutgifter ved sykdom.

Utbetalingene ved ulykke foretas i de fleste tilfellene etter uføregraden. Er invaliditetsgraden 50 prosent får du 50 prosent av den maksimale summen. Noen få dobler utbetalingen ved en uførhetsgrad på over 50 prosent. Hvis summen er 2 millioner, blir utbetalingen da 4 millioner ved 100 prosent invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet etter ulykke: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet etter en ulykke. Forsikringsdekningene ligger i området 1 til 5 millioner kroner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Medisinsk invaliditet etter sykdom: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet årsaket av sykdom. Det er som oftest unntak for invaliditet pga psykiske sykdommer. Forsikringsdekningene ligger i området null til 4 millioner kroner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer. Det er forskjeller på hvilke minimum invaliditetsgrad som skal til for utbetaling. Dette varierer fra 1 prosent tinvaliditetsgrad til 50 prosent.

Behandlingsutgifter etter ulykke: Forsikringsselskapene kan dekke eventuelle behandlingsutgifter (for eksempel rehabilitering og opptrening) etter en ulykke. Denne støtten ligger vanligvis i området 100.000 til 225.000 kroner. Det trekkes en egenandel fra null til 2.000 kroner.

Død: Utbetalingen ved død ligger er på enten 100.000 kroner, eller 1 G (118.620 kroner).

Les mer om ulykkesforsikringer.

Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Her trekkes det ofte fra en egenandel opp til 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 240.000 kroner til 475.000 kroner.

Alvorlige sykdommer

Denne dekningen gir en engangsutbetalinger, dersom barnet blir rammet av en alvorlig sykdom. Denne utbetalingen kan for eksempel brukes til å redusere arbeidstiden en periode.

Alle selskaper har kreft på sin liste over utvalgte sykdommer, men utover dette er det sterkt varierende.

Utbetalingene ligger i området 250.000 kroner til 475.000 kroner .Her finner du en oversikt hva de forskjellige barneforsikringene dekker på alvorlig sykdom.

Dette er de aktuelle alvorlige sykdommene som kan gis erstatning. De enkelte selskapene dekker fra 1 til 18 av disse 23 sykdommene.

 • Alvorlige brannskader
 • Alvorlige hjerneskader
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Cystisk fibrose
 • Diabetes 1
 • Epilepsi
 • Godartede svulster i hjerne
 • Godartede svulster ryggmarg
 • Hjernehinnebetennelse
 • Hjernesvulst
 • Kreft
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Scoliose,
 • Skåldingsskader
 • Tap av ben og armer - amputasjon
 • Tversnittlammelser
 • Ulcerøs kolitt
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne
 • Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Dagpenger ved sykehusopphold

Familien kan få dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet. Erstatning gis når oppholdet har vart fra 7 til 14 dager. De fleste gir erstatning fra første dag. Noen gir bare erstatning fra et visst antall dager. Denne støtten er i området 500 -1.200 kroner dagen, og varer normalt opp til 365 dager.

Opphørsalderen kan være tidligere enn 26 år for denne forsikringen. Flere har en opphørsalder på 18-20 år.

Hjelpestønad

Familien kan få hjelpestønad fra det offentlig hvis barn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning har et særskilt pleie- og tilsynsbehov, og blir pleiet privat av for eksempel foreldre. Noen selskaper tilbyr en utvidet hjelpestønad, som er i området 80-170.000 kroner årlig. Denne utbetalingen forutsetter at det er innvilget hjelpestønad fra Nav.

For å kunne få hjelpestønad fra NAV er det en forutsetning at du har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Privat pleieforhold betyr at pleien eller tilsynet blir utført av for eksempel barn, foreldre, ektefelle, andre slektninger eller for eksempel naboer.

Erstatningen kan gis både som en engangsutbetaling, og et årlig beløp (da maksimert til 5 år). Noen gir erstatning når det er innvilget hjelpestønad (sats 1), andre gir det når det er innvilget forhøyet hjelpestønad (sats 2, 3,og 4).

Opphørsalderen kan være tidligere enn 26 år for denne forsikringen. Flere har en opphørsalder på 18-20 år.

Den totale erstatning på den laveste satsen ligger i området null til 120.000 kroner. For den høyeste satsen (sats 4) ligger totalutbetalingen i området 475.000 kroner til 1,4 millioner kroner.

Legetjeneste

Flere av barneforsikringene har legetjenester inkludert. På disse kan du eventuelt ringe og føre videosamtaler med lege. Ellers stille spørsmål til leger og sykepleiere.

Psykologtjenester

Noen selskaper tilbyr en generell psykologtjeneste sammen med legetjenesten. Det kan også være spesielle psykologtjenester.

AV 1 Robot

Noen selskaper tilbyr lån av en AV 1 Robot hvis barnet må være borte fra skolen.

Behandlingsforsikring / helseforsikring

Et par selskaper tilbyr behandlings- eller helseforsikring som en påbyggingsmodul på barneforsikringen. Denne type forsikring garanterer rask medisinsk behandling for den forsikrede. Du kan lese mer om behandlingsforsikring her.

Helseerklæring

Dersom du ønsker å tegne den utvidede barneforsikringen, som også dekker uførhet ved sykdom, krever forsikringsselskapet at dere gir dem opplysninger om barnets helse. Dersom barnet har vært eller er rammet av sykdom, er det dermed ingen garanti for at dere får tegne forsikring.

Det er verdt å merke seg at det er mange ulike tilstander som gjør at forsikringsselskapene vegrer seg mot å la foreldrene tegne forsikring for barnet. I avisene har man kunnet lese at alt fra prematur fødsel til dysleksi og ADHD har vært grunner til at forsikringsselskapene har avslått søknader om barneforsikring.

Oversikt over selskapenes dekning på barneforsikring

På disse oversiktene kan du sammenligne selskapenes dekninger med hverandre.

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Vilkårene på de enkelte barneforsikringene

Her kan du se hvilke dekninger de enkelte barneforsikringene har.

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Støtte fra det offentlige

Det er flere støtteordninger der et barn har blitt ufør.

Uførepensjon: Hvis barnet er blitt ufør for noe som skyldes forhold før det fyller 26 år, får det en uførepensjon etter reglene for unge uføre. Dette gir en uførepensjon på 345.184 (2,91 G) hvis du er enslig. Som gift/samboer får du 315.529 kroner (2,66 G).

Grunnstønad: Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter som skyldes varig sykdom eller skade. Les mer om grunnstønad.

Hjelpestønad: Hjelpestønad gis på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning medfører et særskilt pleie- og tilsynsbehov. Les mer om hjelpestønad.

Omsorgspenger: Hvis du må være borte fra arbeid for å passe sykt barn, kan du få omsorgspenger.

Pleiepenger: Du kan få pleiepenger for å ta vare på et barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet), som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus. Les mer om pleiepenger.

Tilskudd til tilpasning av bolig: Når et medlem i husstanden har behov for tilpasning av boligen kan det søkes om tilskudd til dette fra kommunen. Les mer om dette tilskuddet.

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom, og hvor omsorgsarbeidet skjer i eget hjem.

Opplæringspenger kan du få når du må delta på kurs eller annen opplæring for å kunne ta deg av og behandle barnet.

Behovet for barneforsikring

I Norge er man sikret nødvendig medisinsk behandling fra det offentlige, dersom man blir alvorlig skadet eller syk.

Barnet er også ulykkesforsikret gjennom skole (utbetaling er vanligvis på 5 G, og ved død 1G) og barnehage, og det kan også være at barnet er ulykkesforsikret gjennom (idretts-) foreninger han eller hun er medlem i.

Men sykdommen eller ulykken kan spille inn på mange områder i familiens økonomi, slik at mange foreldre føler at de trenger et supplement til støtten fra det offentlige.

For de fleste er det nok spesielt dekningen ved fremtidig uførhet for barnet som gjør at de kan ha behov for denne forsikringen. Dersom barnet ditt blir invalid/ufør, vil hun (eller han) sannsynligvis ikke få utbetalt noe særlig mer enn minste pensjonsnivå, i og med at hun ikke har begynt å arbeide ennå og dermed ikke har startet opptjening av pensjon fra folketrygden.

De viktigste dekningene i barneforsikring er altså på områder du kan få store utgifter, eller tap av fremtidig arbeidsinntekt for barnet. Siden sykdom er den viktigste årsaken til uførhet for barn, er det viktig å se på hvilken erstatning forsikringsselskapene gir ved arbeidsuførhet.

De viktigste dekningene blir dermed:

 • Årlig utbetaling ved uførhet og engangsutbetaling ved uførhet
 • Engangsutbetaling ved sykdom/ulykke
 • Nødvendig ombygging ved sykdom
 • Engangsutbetaling ved konstatert sykdom

Det er greit å ha denne typen forsikring, men den er ikke et absolutt must. Du må uansett prioritere denne etter tilstrekkelige døds- og uføreforsikringer på de voksne familiemedlemmene.

Spare i stedet for å kjøpe barneforsikring.

Et alternativ er å spare det du skulle betalt for en barneforsikring. Da kan vi regne med en kostnad på 4.500 kroner for en barneforsikring med god dekning.

Forutsetningen videre er at dette spares i 26 år, og det plasseres i aksjefond.

Med en avkastning på 6 prosent ville dette sparebeløpet ha vokst til 230.000 kroner (etter skatt). I dagens pengeverdi tilsvarer det 138.000 kroner (forutsatt 2 prosent inflasjon i perioden).

Sett i forhold til hvor mye en uførepensjon vil kunne gi, er ikke dette så mye penger. Fordelene er at di med sikkerhet vet at det står en del penger på kontoen.

 

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Uførekapital

Uførerente

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring 

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.