Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Alvorlig sykdom (Kritisk sykdom) i Youplus Livsforsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Youplus
Produktnavn Alvorlig sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 2 000 000
Utbetaling Den avtalte forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede i forsikringstiden er i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste i Norden for transplantasjon.
Antall sykdommer 25
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Amputasjon Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet. Amputasjon av hånd ved håndleddet eller større del av armen.
Tverrsnittlammelser Ryggmargsskader/-lidelser som fører til varige lammelser av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og et ben, med vedvarende og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne. Det kreves sikker diagnose stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi. Krav om erstatning kan tidligst fremmes etter at lammelsen(e) har vedvart i 3 måneder etter at den (de) ble diagnostisert.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Autoimmun, kronisk sykdom som skader vev i indre organer. Forsikringen omfatter sykdommene Systemisk lupus erythematosus (SLE; ICD-10 kode M32) og Systemisk sklerose (SSc, Sklerodermi; ICD-10 kode M34).
Diagnosen må være stilt av spesialist i revmatologi og må oppfylle gjeldende kriterier etter ACR (American College of Rheumatology) eller SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) retningslinjer.
Forsikringen dekker ikke diskoid lupus erythematosus, legemiddelindusert lupus/sklerodermi eller andre atypiske immunologiske forstyrrelser eller tidlige endringer som gir mistanke om sykdommen, men som ikke oppfyller kriteriene ovenfor.
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt) forårsaket av bakterie (ICD-10 kode G00 og G01), hjernebetennelse forårsaket av virus eller bakterie (encefalitt ICD-10 kode G05.0 og G05.1), samt abscess (ansamling av puss) i hjernen (ICD-10 kode G06.0).
Diagnosen skal være stilt av nevrologisk, nevrokirurgisk eller indremedisinsk sykehusavdeling, basert på typisk sykehistorie og funn på MR av hjernen og spinalvæskefunn. Forsikringen dekker ikke myelitt (betennelse kun i ryggmargen) dersom ikke denne medfører tverrsnittlammelse som omfattes av eget punkt.
Hjerneslag En lesjon av hjernen forårsaket av utilstrekkelig blodforsyning eller blødning, som oppfyller følgende kriterier:
- Akutt innsettende nevrologiske utfall typisk for diagnosen hjerneslag
- Nye objektive nevrologiske utfall, konstatert ved klinisk undersøkelse, av mer enn 60 dagers varighet
- CT eller MR-scanning av hjernen bekrefter nye lesjoner svarende til diagnosen hjerneslag.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin eller nevrokirurgi
Forsikringen dekker ikke:
- Transitorisk ischemisk anfall (TIA).
- Traumatisk skade av hjernevev eller blodårer i hjernen.
- Unormale scanningsfunn i hjernen, som ikke kan relateres til de konstaterte objektive nevrologiske utfall.
Godartet svulst i hjerne Godartede svulster i hjerne som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi
Godartet svulst i ryggmarg Godartede svulster i ryggmarg som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi.
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Utvidelse av hjernens pulsårer Utposninger (aneurisme) på hjernens blodårer som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevroradiologi. Operasjon på halspulsåren (carotis) er ikke dekket.
Hjerteinfarkt Endelig diagnose av akutt hjerteinfarkt, varig ødeleggelse av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller manglende blodtilførsel. Dette skal bekreftes av en påvisning av økning og/eller reduksjon av kardiale biomarkører (Troponin I, Troponin T eller CK-MB) med minst en verdi over 99 prosent percentilen av øvre referansegrense, sammen med minst ett av følgende kriterier som bevis for svekket blodtilførsel til hjertemuskel: ✓ Hjertesymptomer og funn forenlige med akutt hjerteinfarkt. ✓ Nye EKG forandringer typisk for hjerteinfarkt.
Diagnosen skal være stilt av kardiolog eller indremedisiner.
Hjerteoperasjon Utført hjertekirurgisk operasjon av en eller flere innsnevrede eller blokkerte kranspulsårer med anleggelse av vene- og/eller arteriegrafts, utført som åpen hjertekirurgi, eller kirurgisk inngrep på personer med symptomer forenlig med myokardiskemi (iskemisk hjertesykdom).
Diagnosen skal være stilt på en kardiologisk klinikk eller sykehusavdeling eller av spesialist i kardiologi.
Hjerteklaffkirurgi Utført åpen hjertekirurgisk behandling av ervervede hjerteklaffsykdommer med innsettelse av kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklaffproteser.
Angina Pectoris Angina pectoris hvor operasjon (bypass) eller utblokking (PCI) vurderes som nødvendig, også der den operative behandlingen av medisinsk tekniske årsaker ikke lar seg gjennomføre. Behovet for operasjon/utblokking må være vurdert av spesialist i kardiologi.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Utposing på hovedpulsåren (aorta aneurisme) Utposing (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom brystkasse eller mage og som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i karkirurgi.
Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.
Alzheimers Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk og problemløsning før fylt 65 år, ICD-10 kode 30. Diagnosen skal være fastsatt ved MR-scanning av hjernen. Diagnosen må være stilt av en spesialist i nevrologi eller geriatri. Forsikringen dekker ikke demens ledsaget av bevegelsesforstyrrelser, som ved eksempelvis Huntingtons Chorea eller Parkinsons sykdom. Demens som følge av forkalkningssykdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infeksjoner dekkes heller ikke.
Epilepsi Nei
Kreft Forsikringen dekker ondartede (maligne) svulster og diagnosen skal være basert på resultatet av histologisk undersøkelse.
I tillegg omfattes:
- Leukemi
- Maligne lymfomer
- Hodgkin’s sykdom
- Benmargskreft
- Sarkomer
Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.
Forsikringen dekker ikke:
- Alle svulster som ved histologisk undersøkelse beskrives som forstadier til kreft (premaligne) eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ.
- Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse på 0.5 mm eller mindre.
- Kronisk lymfatisk leukemi Binet stadie A.
- Kreft oppstått som følge av HIV-infeksjon.
- Prostatakreft med mindre den er utviklet til minst T2N0M0 i TNM eller har en Gleason score på 7 eller høyere.
- Papillær kreft i skjoldbruskkjertelen stadie 1.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av en ukjent årsak. Omfatter følgende diagnoser:
- Spinal muskelatrofi (SMA)
- Progressiv muskelatrofi (PMA)
- Progressiv bulbær parese (PBP)
- Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
- Primær lateral sklerose (PLS)
Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller MR-undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.
- Pseudobulbar palsy
Multippel sklerose Sikker diagnose av multippel sklerose. Lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning fra forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellige tidspunkter, enten i form av nye nevrologiske utfall eller nye lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning. Sykdommen skal ha medført objektive nevrologiske utfall av mer enn 6 måneders varighet, og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer. Diagnosen og de objektive neurologiske utfall skal være bekreftet av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.
Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller MR-undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.
Nyresvikt Kronisk nedsatt nyrefunksjon som krever jevnlig dialysebehandling.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom, ICD-10 kode 20. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Parkinsonisme som følge av medikamentbruk er ikke dekket.
Schizofreni Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri og omfatter diagnosene med kodene F20.0 - F20.9 (schizofreni) i ICD10.
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det skal foreligge resultat av audiometri, som viser en høreterskel på 95 desibel eller høyere i hele frekvensspekteret. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i øre-, nese- og halssykdommer.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/60 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyesykdommer.
Taleevne Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
Priser Skriv en henvendelse

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring