Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 40 G i forsikringssummer.

Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Justeringen skjer som oftest ved årsskiftet. Det er vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes med de samme forsikringssummene.

Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Priser på uførekapital

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. I noen tilfeller er de høyeste tegningsbeløpene lavere enn på dødsfallforsikring.

Det er to hovedmåter å utbetale forsikringene på:

 1. Minst 50 prosent ufør i 2 år, og bedømt varig. Eller 3 til 5 år med minst 50 prosent arbeidsuførhet.
 2. Gir månedlige utbetalinger (1 prosent av forsikringsbeløpet ved minst 12 måneders sammenhengende uførhet. Ved varig uførhet trekkes tidligere utbetalte beløp fra forsikringssummen.
 • I variant 1 finnes Akademikerne, Akademikerforbundet, Fysioterapeutforbundet, Norsk Journalistlag, Norsk Radiografforbund, Sykepleierforbundet
 • I variant 2 finnes KOL, Lederne, NITO, Tekna, Utdanningsforbundet

Variant 2 gir en raskere utbetaling, og er å fortrekke fremfor variant 1.

Les mer om uførekapitalforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

 • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette tidsrommet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
 • Priser for alder 30 år
 • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år. Her er det tatt med priser som ligger i området 20 til 24 G.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 24 5 089 1 608 11 268
Akademikerne 24 4 441 1 762 9 260
Bondelaget 20 3 236 1 687 5 644
Fysioterapeutene 24 5 682 3 284 10 226
KOL 22 4 847 1 580 10 302
Lederne 22 4 285 1 254 9 586
Norsk Journalistlag 24 6 210 2 564 11 552
Norges Radiografforbund 24 7 926 3 306 14 576
NITO 20 8 305 2 376 19 999
Politiets Fellesforbund 18 4 860 2 200 8 960
Sykepleierforbundet 22 12 307 3 686 25 104
Tekna 22 4 847 1 580 10 302
Utdanningsforbundet 20 7 949 4 536 14 352

Der er vanskeligere å sammenligne disse forsikringene mot individuelle uførekapitalforsikringer. I gjennomsnitt er de mye billigere. Men som oftest prises disse etter utdannelse/yrke.

Her finner du priser på dødsfallforsikring i yrkesorganisasjonene.

Prisene gjort om til 2 millioner kroner

For å gjøre prisene sammenlignbare er alle gjort om til en forsikringssum på 2 millioner kroner. Alle tegningsbeløp på kollektive avtaler er i et visst antall G. Alle prisene er per år.

Prisene i rødt er de forsikringene som har forskuddsutbetaling.

Yrkesorganisasjon Snitt 30 år 50 år
Bondelaget 3 041 1 585 5 305
Akademikerne 3 478 1 380 7 253
Lederne 3 661 1 071 8 190
Akademikerforbundet 3 986 1 259 8 825
KOL 4 142 1 350 8 802
Tekna 4 142 1 350 8 802
Fysioterapeutene 4 451 2 572 8 009
Politiets Fellesforbund 4 860 2 200 8 960
Norsk Journalistlag 4 864 2 008 9 048
Norges Radiografforbund 6 208 2 589 11 416
Utdanningsforbundet 7 471 4 263 13 489
NITO 7 806 2 233 18 796
Sykepleierforbundet 10 515 3 149 21 449

Maksimale tegningsbeløp på uførekapital

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Uførhet
Akademikerforbundet 36 3 830 364
Akademikerne 30 3 191 970
Bondelaget 30 3 191 970
KOL 33 3 511 167
Lederne 36 3 830 364
LO 0 0
NITO 30 3 191 970
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 830 364
Norsk Journalistlag 36 3 830 364
Norsk Radiografforbund 24 2 553 576
Norsk Sykepleierforbund 30 3 191 970
Politiets Fellesforbund 37 4 000 000
Tekna 33 3 511 167
Utdanningsforbundet 30 3 191 970
YS 0 0

Uførerente / Uførepensjon

Det er ingen avtaler på uførerente som gjelder til du er 67 år (som er det vanlige). De som finnes er bare uførerenter som varer i fire år. Kjøper du individuelle uførerenter kan utbetalingen vare til du er 67 år.

Dette er yrkesorganisasjonene som har uførerente:

 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Fysioterapeutene
 • Lederne
 • Politiets Fellesforbund
 • Sykepleierforbundet

Dette er gjennomsnittsprisene fra 30 til 50 år, for 1 og 2 G.

Organisasjon 1 G 2 G
Akademikerforbundet 1 286 2 572
Akademikerne 1 408 2 816
Fysioterapeutene 998 1 996
Lederne 975 1 951
Politiets Fellesforbund 1 285 2 571
Sykepleierforbundet 2 108 4 215

Les mer om uførerente.

Underorganisasjoner

Disse organisasjonene er med i Akademikerne og YS.

Disse er med i Akademikerne:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivende

Disse er med i YS
AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norges Politilederlag, Norges Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Safe, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, Stafo, Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Kalkulatorer:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Forsikringer i Akademikerforbundet

Forsikringer i Akademikerne

Forsikringer i Befalets Fellesorganisasjon

Forsikringer i Bondelaget

Forsikringer i Forskerforbundet

Forsikringer i Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening - KOL

Forsikringer i Lederne

Forsikringer i LO

Forsikringer i NITO

Forsikringer i Norsk Fysioterapeutforbund

Forsikringer i Norsk Journalistlag

Forsikringer i Norsk Radiografforbund

Forsikringer i Norsk Sykepleierforbund

Forsikringer i Tekna

Forsikringer i Utdanningsforbundet

Forsikringer i YS