Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette får ansatte i kommunen utbetalt ved død eller uførhet.

Dette får ansatte i kommunen utbetalt ved død eller uførhet.

Gruppeliv

Ansatte i kommunen har en tariff-festede ordning ved den ansattes dødsfall. Dette ar en gruppelivsordning som gir en maksimal utbetaling på 10 G ved dødsfall. Dette gjelder til og med 50 år. Deretter trappes den ned med 0,5 G hvert år til 60 år.

Utbetalingsregler for ansatte i kommunen:
Ved dødsfall utbetales erstatningsbeløpet i slik rekkefølge:

  • ektefelle/registrert partner.
  • samboer (person som har felles bopel og felles barn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste to år.)
  • barn under 20 år (25 år for lærere) Barna skal ha utbetalt minst 40 prosent av erstatningsbeløpet, selv om det finnes erstatningsberettiget ektefelle / registret partner eller samboer.
  • andre som for en vesentlig del ble forsørget av den forsikrede.

For ansatte på kommunale vilkår er kravet for full erstatning at man arbeider mer enn 32 t/uke.

Slik er utbetalingene avhengig av alder:

Alder Antall G Beløp
T.o.m. 50 år. 10,0 1 240 280
51 år 9,5 1 178 266
52 år 9,0 1 116 252
53 år 8,5 1 054 238
54 år 8,0 992 224
55 år 7,5 930 210
56 år 7,0 868 196
57 år 6,5 806 182
58 år 6,0 744 168
59 år 5,5 682 154
60 år og over 5,0 620 140

Uførepensjon

Uførepensjonen fra KLP beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Størrelsen på uførepensjonen avhenger av hvor uføregraden, hvor lenge du har vært medlem (30 år for full opptjening), og om du har barn under 18 år (barnetillegg). Hvor mye du får avhenger også av om du også får uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Slik beregnes uførepensjonen ved mottak av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 3 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger i intervallet mellom 0 og 6 G.
  • 69 prosent av den del av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger mellom 6 og 12 G

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid. 20 års opptjeningstid gir 20/30-deler i uførepensjon.

Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget (maks til 6G). Du får utbetalt barnetillegg for maksimalt 3 barn. Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

Hvis du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

 

Se også:

Uførepensjon og gruppeliv for statlig ansatte

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.