En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallsforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 40 G i forsikringssummer.

Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Det er vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes med de samme forsikringssummene.

Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Prisene på dødsrisikoforsikring

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. Det minste tegningsnivået ligger i området 10 til 12 G. Alle har også alternativer for høyere dekning enn dette, prisene er da forholdsmessige høyere.

Les mer om dødsfallforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

  • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette tidsrommet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
  • Priser for alder 30 år
  • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 12 699 376 1 319
Akademikerne 12 475 239 886
Fysioterapeutene 12 722 176 1 225
KOL 11 435 168 950
Lederne 11 1 027 620 1 492
Norsk Journalistlag 12 627 193 1 504
Norges Radiografforbund 12 851 406 1 469
NITO 10 645 219 1 389
Sykepleierforbundet 11 621 483 957
Tekna 11 354 149 733
Utdanningsforbundet 10 568 204 1 116
YS 12 659 302 1 304
Individuell 1 million 10,7 2 257 1 219 4 010

For individuell forsikring har vi tatt med priser på 1 million kroner (tilsvarende 10,7 G). Denne ligger langt over alle prisene på kollektive avtaler.

Besparelsen på 12 G er på rundt 1.000 kroner per år for en tredveåring. Ved femti år er besparelsen økt til området 2.500 til 3.000 kroner. For en familie vil besparelsen ofte bli mye større. Mange av yrkesorganisasjonene gir mulighet til minst å doble disse beløpene. I tillegg kan også ektefelle/samboer tegne dødsfallsforsikring.

Maksimale tegningsbeløp på dødsfallsforsikring

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Dødsfall
Akademikerforbundet 24 2 247 216
Akademikerne 40 3 745 360
KOL 40 3 745 360
Lederne 36 3 370 824
LO 79 496
NITO 40 3 745 360
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 370 824
Norsk Journalistlag 36 3 370 824
Norsk Radiografforbund 24 2 247 216
Norsk Sykepleierforbund 22 2 059 948
Tekna 40 3 745 360
Utdanningsforbundet 30 2 809 020
YS 30 2 809 020

 

Priser på uførekapital

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. I noen tilfeller er de høyeste tegningsbeløpene lavere enn på dødsfallforsikring.

Det er to hovedmåter å utbetale forsikringene på:

  1. Minst 50 prosent ufør i 2 år, og bedømt varig. Eller 3 til 5 år med minst 50 prosent arbeidsuførhet.
  2. Gir månedlige utbetalinger (1 prosent av forsikringsbeløpet ved minst 12 måneders sammenhengende uførhet. Ved varig uførhet trekkes tidligere utbetalte beløp fra forsikringssummen.
  • I variant 1 finnes Akademikerne, Akademikerforbundet, Fysioterapeutforbundet, Norsk Journalistlag, Norsk Radiografforbund, Sykepleierforbundet
  • I variant 2 finnes KOL, Lederne, NITO, Tekna, Utdanningsforbundet

Variant 2 gir en raskere utbetaling, og er å fortrekke fremfor variant 1.

Les mer om uførekapitalforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

  • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette tidsrommet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
  • Priser for alder 30 år
  • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 12 1 491 470 3 301
Akademikerne 12 1 028 446 2 102
Fysioterapeutene 12 1 641 949 2 953
KOL 11 1 625 504 3 412
Lederne 11 1 433 421 2 458
Norsk Journalistlag 12 2 038 1 184 3 762
Norges Radiografforbund 12 2 368 1 380 4 440
NITO 10 3 561 1 090 7 979
Sykepleierforbundet 11 4 879 1 462 9 952
Tekna 11 1 625 504 3 412
Utdanningsforbundet 10 2 275 1 296 4 104
YS 0 0 0 0

Der er vanskeligere å sammenligne disse forsikringene mot individuelle uførekapitalforsikringer. I gjennomsnitt er de mye billigere. Men som oftest prises disse etter utdannelse/yrke. Da vil forskjellen bli mindre.

Maksimale tegningsbeløp på uførekapital

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Uførhet
Akademikerforbundet 24 2 247 216
Akademikerne 30 2 809 020
KOL 30 2 809 020
Lederne 36 3 370 824
LO 0 0
NITO 30 2 809 020
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 370 824
Norsk Journalistlag 36 3 370 824
Norsk Radiografforbund 24 2 247 216
Norsk Sykepleierforbund 22 2 059 948
Tekna 30 2 809 020
Utdanningsforbundet 30 2 809 020
YS 0 0

 

Underorganisasjoner

Disse organisasjonene er med i Akademikerne, Unio, og YS.

Disse er med i Akademikerne:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivende

Disse er med i Unio
Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det Norske Diakonforbund, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Utdanningsforbundet

Disse er med i YS
AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norges Politilederlag, Norges Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Safe, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, Stafo, Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Forsikring mot dødsfall

Uføreforsikringer

Uførerente

Kalkulator:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Akademikerforbundet

Akademikerne

Befalets Fellesorganisasjon

Bondelaget

Forskerforbundet

Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening - KOL

Lederne

LO

NITO

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Tekna

Utdanningsforbundet

YS