Vilkårene for Barneforsikring i Troll Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på Barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Troll har to andre produktvarianter. "Ekstra" har 400.000 kroner i engangsbetaling ved uførhet, "Super" har 600.000 kroner. Ved medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke er dekningen 1,25 millioner mot 2 millioner kroner. Nødvendig ombygging av bolig dekkes med 100.000 mot 200.000 kroner. Prisen på denne varianten er 1.740 kroner. 

"Standard har enda dårligere dekning og koster 522 kroner.

Troll Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2016
Pris 2 220
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ingen økning
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 600 000
Årlig uførepensjon 0
- Gradert utbetaling eller full *
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold Fra og med 10. dag. Max 365 dager.
-Sats per dag 450
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Dekker 400.000 kroner. Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Erstatning gis i maksimalt 5 år. 10% av sum ved sats 1, 30 % av sum ved sats 2, 60% av sum ved sats 3, 100 % av sum ved sats 4.
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 250 000
Antall sykdommer 8
Sykdommer Kreft, multippel sklerose (MS), insulinkrevende Diabetes Mellitus (Type1), leddgikt, cystisk Fibrose, tversnittslammelser, store brannskader, organtransplantasjon
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Utbetaling av erstatningsbeløpet skjer først når den forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle, og arbeidsuførheten bedømmes til å være minst 50 % og varig. Utbetaling av forsikringssummen kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis det etter gjennomført medisinsk behandling og/ eller yrkesrettet attføring er overveiende sannsynlig at forsikredes arbeidsevne, i forhold til et hvert yrke, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Har ulykkesskade eller sykdomsskade ført til medisinsk invaliditet som antas å bli varig, betales det invaliditetserstatning. Denne kommer til utbetaling når varig invaliditetsgrad kan fastsettes. Erstatningsutbetalingen fastsettes på grunnlag av invaliditetsgrad og den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.97, del II og III.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Har ulykkesskade eller sykdomsskade ført til medisinsk invaliditet som antas å bli varig, betales det invaliditetserstatning. Denne kommer til utbetaling når varig invaliditetsgrad kan fastsettes. Erstatningsutbetalingen fastsettes på grunnlag av invaliditetsgrad og den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.97, del II og III.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringsgiver dekker rimelige og nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege eller tannlege som følge av ulykkesskaden i de 2 første årene etter skaden. Utgifter til hjelpemidler er ikke omfattet av forsikringen. Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling dekkes for rimeligste transportmiddel når en tar hensyn til forsikredes tilstand.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring