Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

I tillegg til "Ekstra" har Storebrand to produktvarianter til. "Total" har de samme dekningene som "Ekstra". I tillegg er det inkludert en behandlingsforsikring. Denne varianten koster 6.576 kroner.

"Basis" har de samme dekningene som "Ekstra", men har ikke med uførepensjon, og Støtte til pleie og omsorg. Denne koster 2.364 kroner.

Storebrand
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Ekstra
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Pris 4 596
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 18 år
Tegningstid 3 mnd til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 948 960
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
Årlig uførepensjon 118 620
- Minste uføregrad 40%
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
- Regulering under utbetaling 2 % årlig
Medisinsk invaliditet ved ulykke 3 558 600
Medisinsk invaliditet ved sykdom 3 558 600
Behandlingsutgifter ved ulykke 118 620
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 250 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 118 620
Dagpenger ved sykehusopphold 8. dag
-Sats per dag 830
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Forsikringssum: Inntil 2G per år i maksimalt 5 år eller til forsikret fyller 18 år. Forsikringssum avhenger av hvilken sats på hjelpestønad som er innvilget fra NAV. Hjelpestønad sats 1 i NAV gir 10 % av forsikringssum . Hjelpestønad sats 2 i NAV gir 20 % av forsikringssum . Hjelpestønad sats 3 i NAV gir 50 % av forsikringssum per år. Hjelpestønad sats 4 i NAV gir 100 % av forsikringssum .
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 383 250
Antall sykdommer 14
Sykdommer Cystisk fibrose, diabete type 1, Alvorlig hjerneskade, Hjernesvulst, Kreft, Lammelser, Leddgikt, Multippel sklerose (MS), Nyresvikt, Organtransplantasjon, Schizofreni, Svulst i ryggmargen, Ulcerøs kolitt, Morbus Crohn.
Legetjeneste Eyr er inkludert i barneforsikringen, og er alltid tilgjengelig – direkte via appen. Logg inn i appen for å bestille en videokonsultasjon. Eyrs leger kan gi deg medisinske råd, skrive ut resepter og gi deg en legeerklæring. Du får to gratis konsultasjoner. Deretter påløper det en liten egenandel på 200 kroner pr. konsultasjon.
Psykologtjeneste Psykologtjeneste fra Eyr: Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner på 45 min. Gjelder for barn og unge i alderen 14–26 år.
AV 1 Skolerobot Nei
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.
Ved uførepensjon Forsikringen utbetales hvis forsikret blir minimum 40 prosent arbeidsufør. Utbetaling av uførepensjon på barneforsikringen starter tidligst fra 18 år, og utbetales senest fram til 67 år ved varig uførhet. Uførepensjonen blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år, eller så lenge arbeidsuførheten er minst 40 prosent. Årlig forsikringssum er inntil 1G. Utbetalingen graderes for uføregrad mellom 40 og 100 prosent
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Har ulykkesskaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For hel invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av den. Det utbetales gradert erstatning for invaliditetsgrad mellom 1 -100 prosent. Livsvarig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.1997, del II og III. Vurderingen skal være rent tabellarisk
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Har ulykkesskaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For hel invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av den. Det utbetales gradert erstatning for invaliditetsgrad mellom 1 -100 prosent. Livsvarig medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av invaliditetstabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.1997, del II og III. Vurderingen skal være rent tabellarisk
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen dekker inntil 1 G for tannlegebehandling, fysioterapi- og kiropraktorbehandling, proteser, medisiner og forbindingssaker, reiseutgifter til og fra hjemstedet.
Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner per ulykke. For barneforsikring «Total» er det ingen egenandel.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super