Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i SpareBank 1 (Fremtind Forsikring).

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

SpareBank 1 har tre produktvarianter, der skillet går på uførepensjon. Disse variantene har 1 G inkludert, 0,5 G, og 0 G.

Med 1 G inkludert i uførepensjon koster den 4,805 kroner. Med 0,5 G koster den 3.510 kroner. Med ingen uførepensjon koster den 2.214 kroner.

Dette er den samme forsikringen som DNB tilbyr, og som er plassert i Fremtind Forsikring.

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Med 1 G i uførepensjon
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.09.2022
Pris 4 805
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Ja
Tegningstid 2 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 20 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 948 960
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
Årlig uførepensjon 118 620
- Minste uføregrad 50%
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 965 500
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 118 620
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 355 860
- Egenandel 1 000
Utbetaling ved død 118 620
Dagpenger ved sykehusopphold 15. dag
-Sats per dag 1 186
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis når forsikrede i forsikringstiden er innvilget hjelpestønad i folketrygden. Maksimal årlig forsikringssum er 2 G, og gis i maksimalt 5 år. Forsikringssummen utbetales etter følgende regler: 10 prosent av forsikringssummen utbetales når forsikrede har fått innvilget hjelpestønad etter sats 1 fra NAV, 30 prosent etter sats 2, 60 prosent etter sats 3, 100 prosent etter sats 4 fra NAV.
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 474 480
Antall sykdommer 14
Sykdommer Kreft, svulster i hjerne, svulster i ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon, alvorlige brannskader
Legetjeneste Gratis medisinsk telefon. Sykepleiere svarer på spørsmål om om sykdom og helse. Ved behov vil sykepleier deg til en videosamtale med lege eller krisepsykolog. Tjenesten kan brukes av deg som er forsikret, din partner/samboer og barn som bor hjemme. Tjenesten leveres av Dr.Dropin og er tilgjengelig hele året, til alle døgnets tider
Psykologtjeneste Barneforsikringen gir unge som er 16 år eller eldre tilgang til fem kostnadsfrie samtaler med psykolog i året. I samtalen med psykolog kan barnet snakke om vanskelige tanker, uro, stress eller andre ting. Tjenesten leveres av Dr.Dropin.
AV 1 Skolerobot Ja
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minimum 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten bedømmes som varig, har forsikrede rett til uføreerstatning. Retten inntrer likevel tidligst den dato forsikrede fyller 18 år.
Ved uførepensjon Forsikringssummen for den selvstendige avtalen fastsettes til det kronebeløpet som utgjør forsikringssummen på Uførepensjon tilknyttet Barneforsikringen på forsikredes 20-årsdag og reguleres ikke senere. Ved fastsettelsen benyttes den G som gjelder denne dato. Dersom forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i en periode lenger enn karenstiden som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, har forsikringstaker rett til uførepensjon.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Graden av varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke fastsettes på grunnlag av Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, del II og del III gitt i forskrift 21. april 1997 og de retningslinjene som gjelder ved anvendelsen av denne. Var funksjonsevnen varig nedsatt i den skadede kroppsdelen før skaden inntraff, fratrekkes den tilsvarende medisinske invaliditetsgraden.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning gis ved rimelige og nødvendige utgifter som følge av ulykkesskade i den grad utgiftene ikke kan kreves dekket fra annet hold. Utgifter som skyldes sykdom dekkes ikke. Forsikringstaker skal legge frem originalbilag for behandlingsutgifter som ønskes erstattet. Rett til erstatning gjelder kun for utgifter som oppstår innen fem år etter at ulykken inntreffer. Dette dekkes: Legeutgifter, Utgifter ved tannskader, Reiseutgifter.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super