Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringene i KLP.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene ut fra pris og dekning.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringen kan kjøpes uten uførepensjon (kalles da Barn). Denne forsikringen koster 1.856 kroner.

KLP
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Maks
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Pris 3 739
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 3 mnd - 16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon, sykdomsforsikring
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 750 000
- Utbetaling ved psykiske lidelser Ja
Årlig uførepensjon 118 620
- Minste uføregrad 50%
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Utbetaling ved psykiske lidelser Nei
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 500 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1 000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%.
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 400 000
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose, Diabetes, Cystisk fibrose, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Chrons sykdom, Hjernesvulst, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Tverrsnittlammelser, Organtransplantasjon
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
AV 1 Skolerobot Nei
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i minst 2 år, og uførheten er varig. Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50%.
Ved uførepensjon Rett til uførepensjon inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft. Rett til uførepensjon inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelse av invaliditetsgraden tidligst skje ett år etter skadedagen. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditetserstatning benyttes den forsikringssummen som gjaldt da ulykken inntraff. Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av forsikringssummen, tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad som fastsettes til 51% eller høyere, beregnes dobbel erstatning.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de 3 første årene etter at ulykkesskaden inntraff - og som ikke dekkes av folketrygden: Lege, Tannlege, Behandling på offentlig sykehus, Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege, Forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, Reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt ovenfor, Behandling og rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtid Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super