Vilkårene for Barneforsikring i Gjensidige Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på Barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Barneforsikring kan også kjøpes med 0,5 G i uførepensjon (koster 2.724 kroner), og uten uførepensjon (koster 1.788 kroner).

Gjensidige
Produktnavn Barneforsikring
Produktnavn Inkludert 1 G i uførepensjon
Vilkår *
Vilkår datert 01.01.2017
Pris 3 660
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 3 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, død, og uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
Tidsbegrenset uførepensjon 10 år 92 576
Årlig uførepensjon 92 576
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 314 400
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 92 576
- Egenandel 500
Ombygging 185 152
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 92 576
Dagpenger ved sykehusophold Fra og med 10. dag. Max 365 dager.
-Sats per dag 1000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%.
- Opphørsalder 18 år
Sykdom 277 728
Antall sykdommer 11
Sykdommer Kreft, hjernesvulst, MS, insulinavhengig diabetes, alvorlig hjerneskade, leddgikt, alvorlig brannskade, ulcerøs kolitt, morbus Crohn, organtransplantasjon, tverrsnittlammelser
Utbetalingsregler:
Ved tidsbegrenset uførepensjon Uførepensjonen blir utbetalt i månedlige beløp. Utbetaling i inntil 10 år. Tidligst ved fylte 18 år når forsikrede har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.
Ved uførepensjon Uførepensjon gir månedlige utbetalinger fram til 67 år når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Utbetalingen er basert på den invaliditetsgraden barnet får. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Refusjon inntil 1 G av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke som ikke dekkes av det offentlige. Dette dekkes: Lege med offentlig driftstilskudd, tannlege, behandling på offentlig sykehus, alternativ behandling foreskrevet av lege. kiropraktor- eller fysioterapib­ehandling foreskrevet av lege, forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege, nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring