Priser og vilkåre for barneforsikringen Super i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Prisoversikt på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

DNB har to andre produktvarianter som heter Pluss og Basis.

I Pluss er forskjellen fra Super at den mangler uførepensjonen på 98.000 kroner. Forsikringen koster 2.400 kroner.

I Basis mangler også uførekapitalen på 500.000 kroner. Prisen på denne forsikringen er 1.560 kroner.

DNB
Produktnavn Barneforsikring Trygg Oppvekst
Produktvariant Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.10.2015
Pris 3 900
- Øker prisen på et visst alderstrinn Fra 18 år
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26
Fortsettelsesforsikring? Ja, uførekapital og uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 500 000
Årlig uførepensjon 98 000
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 200 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 200 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 160 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusophold 10. dag
-Sats per dag 400
- Gjelder fra første dag? Nei
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Erstatning gis i maksimalt 5 år. Hjelpestønad etter sats 1 gis 15.000 kr, sats 2 gir 30.000 kr, sats 3 gis 70.000 kr, sats 4 gir 120.000 kr.
- Opphørsalder 20 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 250 000
Antall sykdommer 11
Sykdommer Kreft, Multippel sklerose, Diabetes 1, Leddgikt, Cystisk fibrose, Alvorlig brannskade, Tverrsnittslammelse varig, Ulcerøs colitt, Morbus chron, Nyresvikt, Organtransplantasjon.
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig. Det er en forutsetning for rett til uførekapital at den nevnte uførheten er inntrådt mens forsikringen var i kraft, og at alle kriteriene da var oppfylt. Utbetaling av uførekapital kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 20 år.
Ved uførepensjon Retten til uførepensjon inntrer når den forsikrede som følge av sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder (karenstiden). Uførepensjonen utbetales månedlig fra karenstidens utløp, og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent men ikke utover fylte 67 år. Årlig uførepensjon utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent til 100 prosent. Hel arbeidsuførhet gir rett til fulle ytelser, og delvis arbeidsuførhet gir rett til en forholdsmessig del av fulle ytelser.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.Forsikringssum på konstateringstidspunktet legges til grunn. Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet har forsikrede rett til erstatning tidligst ett år etter at ulykkesskaden er konstatert. Graden av varig medisinsk invaliditet ved ulykke fastsettes av DNB Liv, og vil bli fastsatt på grunnlag av invaliditetstabellen. DNB Liv vil i sin vurdering av graden av varig medisinsk invaliditet benytte informasjon som er innhentet.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen.Forsikringssum på konstateringstidspunktet legges til grunn. Varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom kan gi erstatning når forsikrede har hatt sykdommen i et sammenhengende tidpunkt av to år. Dette regnes fra den dagen sykdommen ble konstatert av lege. Fastsettelse av varig medisinisk invaliditetsgrad ved sykdom skal ta utgangspunkt i alminnelige medisinske erfaringer, og vil bli fastsatt av DNB Liv.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Dersom ulykkesskaden medfører nødvendige utgifter til behandling, erstattes følgende utgifter for inntil maksimal forsikringssum: Behandling hos lege. Behandling hos tannlege. Behandling og opphold på sykehus når dette er foreskrevet av lege og folketrygden gir refusjon for denne behandlingsmetoden. Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege. Reise til og fra hjemsted for behandlinger.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring