Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringen i Danica.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

I tillegg til prisen tilkommer det et administrasjonsgebyr på 360 kroner per kunde.

Barneforsikringen inkluderer en forsikring mot ID-tyveri og nettmisbruk.

Danica Pensjon
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant *
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Pris 2940
- Øker prisen på et visst alderstrinn Fra 18 år
Tegningstid 3 mnd - 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Fortsettelsesforsikring? Ja, uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 851 192
Årlig uførepensjon 53 200
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 659 975
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 659 975
Behandlingsutgifter ved ulykke 106 399
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 212 798
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 106 399
Dagpenger ved sykehusopphold 14. dag.
-Sats per dag 1 000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Maksimal forsikringssum utgjør 2 G årlig. Erstatning kan gis i inntil 5 år. Erstatning utbetales for den perioden som NAV fatter vedtak om hjelpestønad etter følgende satser: Sats 1: 10 % av 2G pr år Sats 2: 20 % av 2G pr år Sats 3: 50 % av 2G pr år Sats 4: 100 % av 2G pr år
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 319 197
Antall sykdommer 13
Sykdommer Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Ryggmargsvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Forsikringen gir rett til erstatning på 8 G når forsikrede på grunn av sykdom eller skade har vært minst 50 % arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende (karenstiden) og arbeidsuførheten av selskapet er vurdert å være minst 50 % og varig, mens forsikringen har vært i kraft (forsikringstilfellet).
Ved uførepensjon Forsikringen gir rett til erstatning når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft (forsikringstilfellet).
Uførerente gir en årlig forsikringssum på ½ G som utbetales månedlig ved arbeidsuførhet så lenge vilkårene er oppfylt.
Utbetalingen stanses dersom den forsikrede blir mindre enn 50 % arbeidsufør. Blir forsikrede innen 26 uker og av samme årsak igjen minst 50 % arbeidsufør, mens forsikringen har vært i kraft, starter utbetaling av Uførerente på nytt uten ny karenstid.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Forsikringssummen på 25 G gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales i forhold til den fastsatte medisinske invaliditetsgraden og utbetales som et engangsbeløp. Retten til erstatning inntrer ved minst 1 % varig medisinsk invaliditet. Ved beregningen legges til grunn den forsikringssum som gjaldt da ulykken inntraff eller da sykdommen ble konstatert (diagnosetidspunkt).
Den varige medisinske invaliditetsgraden fastsettes så snart tilstanden har stabilisert seg, tidligst 1 år og senest 5 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Opphører forsikringen på grunn av forsikredes alder uten at den varige medisinske invaliditeten er fastsatt, skal varig medisinsk invaliditetsgrad fastsettes senest 5 år etter opphør av forsikringen. Selskapet svarer ikke for forverring av den medisinske invaliditeten etter opphørstidspunktet. Det gjøres fradrag for erstatning som er utbetalt for Utvalgte sykdommer for samme diagnose ved erstatningsberegningen.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Forsikringssummen på 25 G gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales i forhold til den fastsatte medisinske invaliditetsgraden og utbetales som et engangsbeløp. Retten til erstatning inntrer ved minst 1 % varig medisinsk invaliditet. Ved beregningen legges til grunn den forsikringssum som gjaldt da ulykken inntraff eller da sykdommen ble konstatert (diagnosetidspunkt).
Den varige medisinske invaliditetsgraden fastsettes så snart tilstanden har stabilisert seg, tidligst 1 år og senest 5 år etter at ulykkesskaden inntraff eller sykdommen ble konstatert, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Opphører forsikringen på grunn av forsikredes alder uten at den varige medisinske invaliditeten er fastsatt, skal varig medisinsk invaliditetsgrad fastsettes senest 5 år etter opphør av forsikringen. Selskapet svarer ikke for forverring av den medisinske invaliditeten etter opphørstidspunktet. Det gjøres fradrag for erstatning som er utbetalt for Utvalgte sykdommer for samme diagnose ved erstatningsberegningen.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen gir rett til utbetaling på inntil 1 G dersom sykdom eller ulykkesskade medfører nødvendige utgifter til behandling innen 2 år fra diagnosetidspunkt eller skadedagen, mens forsikringen har vært i kraft.
Følgende behandlingsutgifter dekkes: Behandling hos lege, kiropraktor eller fysioterapeut, Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling for forsikrede og for inntil to av forsikredes foresatte. Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege. Nødvendig plastisk kirurgi. Proteser. Tannbehandling som følge av tannskade (ulykkesskade). Dekning av behandlingsutgifter hos kiropraktor eller fysioterapeut må være foreskrevet av behandlende lege. For en og samme sykdom eller ulykkesskade er samlet erstatning begrenset til 1 G. Egenandelen pr. forsikringstilfelle er kr 1 000.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Ekstra

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super