Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for barneforsikringen i Codan Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Barneforsikringen til Codan leveres av Danica Forsikring (identiske).

I tillegg til prisen tilkommer det et administrasjonsgebyr på 360 kroner per kunde.

Forsikringen inkluderer en forsikring mot ID-tyveri og nettmisbruk.

Codan Forsikring
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Pris 2 940
- Øker prisen på et visst alderstrinn Fra 18 år
Tegningstid 3 til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år? Ja, uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 851 192
Årlig uførepensjon 53 200
- Gradert utbetaling eller full Ikke gradert
- Regulering under utbetaling Nei
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 659 975
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 659 975
Behandlingsutgifter ved ulykke 106 399
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 212 798
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 106 399
Dagpenger ved sykehusopphold 15. dag.
-Sats per dag 400
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 18 år
Utvidet hjelpestønad Maksimal forsikringssum utgjør 2 G årlig. Erstatning kan gis i inntil 5 år. Erstatning utbetales for den perioden som NAV fatter vedtak om hjelpestønad etter følgende satser: Sats 1: 10 % av 2G pr år Sats 2: 20 % av 2G pr år Sats 3: 50 % av 2G pr år Sats 4: 100 % av 2G pr år
- Opphørsalder 18 år
Utbetaling ved alvorlig sykdom 319 197
Antall sykdommer 13
Sykdommer Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Ryggmargsvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Rett til uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i mer enn 2 år sammenhengende (karenstiden), og arbeidsuførheten blir vurdert som varig, mens forsikringen har vært i kraft. Har slik arbeidsuførhet vart sammenhengende i 5 år, ansees den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Rett til uførekapital inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år.
Ved uførepensjon Forsikringen gir rett til erstatning når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade i mer enn 12 måneder sammenhengende (karenstiden), mens forsikringen har vært i kraft (forsikringstilfellet).
Uførerente gir en årlig forsikringssum på ½ G som utbetales månedlig ved arbeidsuførhet så lenge vilkårene er oppfylt.
Utbetalingen stanses dersom den forsikrede blir mindre enn 50 % arbeidsufør. Blir forsikrede innen 26 uker og av samme årsak igjen minst 50 % arbeidsufør, mens forsikringen har vært i kraft, starter utbetaling av Uførerente på nytt uten ny karenstid.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Etter en ulykke dekkes rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling i Norden som foretas inntil 3 år etter tidspunktet for ulykken.
Utgifter som dekkes: Behandling hos lege og tannlege, Forbindingssaker, medisiner og protese foreskrevet av lege eller tannlege. Fysikalsk eller kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. Transportutgifter til lege, tannlege eller annen dekningsmessig behandling. Ved tannskade på personer under 18 år, erstattes, etter forhåndsgodkjennelse, utgifter til første permanente tannlegebehandling, bro, krone eller lignende selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen.
Skadeoppgjøret skjer i tilfelle innen 3 år etter skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barn Total

DNB (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barne- og ungdomsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Ekstra

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Youplus Livsforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring Super