Vilkårene for Barneforsikring i Codan Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om Barneforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på Barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Codan har en produktvariant til som heter Barn Standard som koster 1.390 kroner. Den mangler Engangsutbetaling ved uførhet. Medisink invaliditet ved sykdom og ulyhhe er 500.000 kroner lavere. Utbetaling ved nødvendig ombygging er 100.000 kroner lavere. Utbetaling ved Alvorlig sykdom er 50.000 kroner lavere.

Codan
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Barn Pluss
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 07.11.2015
Pris 2 199
- Øker prisen på et visst alderstrinn Nei
Tegningstid Fra dag 1
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år? Nei
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 600 000
Årlig uførepensjon 0
- Gradert utbetaling eller full *
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000
Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000
Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000
- Egenandel 0
Ombygging av bolig 200 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 100 000
Dagpenger ved sykehusopphold Fra og med 7. dag. Max 365 dager.
-Sats per dag 400
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 20 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 200 000
Antall sykdommer 6
Sykdommer Kreft, alvorlige hjerne- eller brannskader, leddgikt, hjernesvulst, multippel sklerose
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Rett til uførekapital inntrer når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke i mer enn 2 år sammenhengende (karenstiden), og arbeidsuførheten blir vurdert som varig, mens forsikringen har vært i kraft. Har slik arbeidsuførhet vart sammenhengende i 5 år, ansees den som varig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Rett til uførekapital inntrer likevel ikke før forsikrede har fylt 18 år.
Ved uførepensjon *
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom Livsvarig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller en sykdom. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning.
For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Etter en ulykke dekkes rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling i Norden som foretas inntil 3 år etter tidspunktet for ulykken.
Utgifter som dekkes: Behandling hos lege og tannlege, Forbindingssaker, medisiner og protese foreskrevet av lege eller tannlege. Fysikalsk eller kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. Transportutgifter til lege, tannlege eller annen dekningsmessig behandling. Ved tannskade på personer under 18 år, erstattes, etter forhåndsgodkjennelse, utgifter til første permanente tannlegebehandling, bro, krone eller lignende selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen.
Skadeoppgjøret skjer i tilfelle innen 3 år etter skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring