Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Storebrand Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Test av kritisk sykdom

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Inkludert i forsikringen er også en ubetaling på 50.000 kroner hvis du har ligget mer enn 60 dager på sykehus.

Storebrand Forsikring
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.03.2023
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 300 000
Maksimal forsikringssum 2 500 000
Utbetaling Det er en forutsetning at du er i live 24 timer etter at diagnosen på en av de nevnte sykdommer er stilt, hjerteoperasjonen eller ballongutvidelsen er gjennomført, eller du er satt på venteliste for transplantasjon.
Antall sykdommer 27
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved ”rule of nine” eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Amputasjon Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben.
Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt) forårsaket av bakterie.
Diagnosen skal være stilt av nevrologisk, nevrokirurgisk eller indremedisinsk sykehusavdeling. Diagnosen skal være basert på typisk sykehistorie, spinalvæskefunn og andre relevante undersøkelser.  
Forsikringen dekker ikke virale meningitter eller myelitt.
Hjerneslag Akutt oppstått hjerneblødning eller hjerneinfarkt (blodpropp i hjernen) som medfører nevrologiske utfall (lammelser, talevansker, eller lignende) som fortsatt er til stede etter 24 timer. Tilsvarende dekkes også akutt bløding eller infarkt i ryggmargen. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller ved sykehusavdeling som behandler hjerneslag, og skal som hovedregel være bekreftet med funn på CT eller MR-undersøkelse.
Forsikringen dekker ikke:
• hjerneblødning eller blødning i ryggmarg som skyldes ytre skade
• forbigående symptomer og tilstander med nevrologiske utfall som har kortere varighet enn 24 timer, og som skyldes forstyrrelser i blodforsyningen i hjernen, uavhengig av om det påvises infarktforandringer ved MR eller ikke, for eksempel TIA (transitorisk iskemisk attakk) eller “minislag”
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen, hjernehinnene eller ryggmarg. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/ MR) være påvist operasjonstrengende svulst.   Forsikringen dekker ikke:   Mikroadenomer, abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Godartet svulst i ryggmarg Se over
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Utposninger (aneurisme) på hjernens blodårer som er operasjonstrengende. Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi. Utposning som bare følges med kontroller, er ikke dekket.
Hjerteinfarkt Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer, typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. Alvorlig angina pectoris gir rett til erstatning dersom behandling med PCI eller koronar bypass er vurdert nødvendig av spesialist i kardiologi eller ved hjertemedisinsk avdeling.
Hjerteoperasjon Gjennomført hjerteoperasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier ved koronar bypass kirurgi eller angioplastikk (PCI). Inngrep for ablasjonsbehandling av hjerterytmeforstyrrelse og/eller innsetting av pacemaker/ICD er ikke dekket. 
Hjerteklaffkirurgi Gjennomført operasjon for reparasjon/erstatning av hjerteklaff.
Angina Pectoris Gjennomført angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier, der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv.
Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med en redegjørelse fra behandlende spesialist i hjertesykdommer om tidligere behandling og medisinering.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Utposning (aneurisme) på hovedpulsåren (aorta) som er operasjonstrengende. Operasjonsbehovet er vurdert av karkirurg eller tilsvarende.
Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.
Utposning som bare følges med kontroller, er ikke dekket
Alzheimers Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk, problemløsning og med behov for daglig tilsyn.
Diagnosen må være stilt før 60 år av spesialist i nevrologi eller geriatri basert på kombinert nevrologisk og kognitiv testing, MR funn (ev. PET) og relevante biomarkører av hjernen.  
Forsikringen dekker ikke demens ledsaget av andre nevrologiske sykdommer/forstyrrelser.
Demens som følge av forkalknings-sykdom i hjernekar (vaskulærdemens), traume, infeksjoner, løsemidler eller alkoholmisbruk dekkes heller ikke.
Epilepsi Gjentatte anfall med generaliserte kramper og bevissthetsendring til tross for behandling i minst ett år.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi og bekreftet ved EEG.
Det er unntak for epilepsi som skyldes hodeskader.
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har egenskap at den kan infiltrere og danne metastaser). Inkludert i kreftdiagnosen er også leukemi og maligne lymfomer. Diagnosen må underbygges med histologisk beskrivelse av malignitet.
Forsikringen dekker ikke:
• enhver hudkreft (inklusive leppe). Maligne melanomer som har en tykkelse over 0,5 mm er likevel dekket.
• alle svulster som er histologisk beskrevet som pre-maligne eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. Spesielt betyr dette at følgende tilstander ikke dekkes:
• i urinblære og i tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muscularis (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM)
• i prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved billeddiagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Behandlingskrevende prostatakreft er likevel dekket.
• i livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Intraductal cancer mamma er likevel dekket.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv spinalmuskelatrofi og progressiv bulbærparese.
Multippel sklerose Diagnostisert multippel sklerose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer. Diagnosen må bekreftes ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelse og følelse samt karakteristiske funn ved MR-undersøkelse
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
Ekskludert er all autotransplantasjon.
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom diagnostisert før fylte 60 år av spesialist i nevrologi.
Forsikringen dekker ikke andre former for parkinsonisme (f.eks. legemiddelutløst eller som følge av ytre hjerneskade, infeksjon e.l.)
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Permanent utlagt tarm. Med permanent menes utlagt tarm som ikke gjøres midlertidig/avlastende i forbindelse med behandling av sykdom eller skade.
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 3/60 (fingertelling på 3 meter) eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.
Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi.
Unntatt er psykogent tap av taleevenen
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Diagnosen må stilles av spesialist i nevrologi og må bekreftes ved relevante undersøkelser, inkludert måling av nerveledning og funn i cerebrospinalvæsken med lavt antall hvite blodceller og økt proteininnhold
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Diagnosen må stilles av spesialist i nevrologi og må bekreftes ved relevante undersøkelser inkludert blod- og spinalvæskeundersøkelse.
Langvarig sykehusopphold Erstatning på 50.000 kroner for sammenhengende sykehusopphold på minst 60 døgn på offentlig godkjent sykehus i Norden ved sykdom eller ulykke. Dekningen kan kun utbetales en gang i forsikringstiden, og kan ikke utbetales dersom det allerede er innvilget erstatning relatert til en av sykdommene
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Det gis indirekte 10.000 kroner ved at det utbetales 10.000 kroner som gis samtidig med annen utbetaling.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 008
30 1 226
35 1 488
40 2 280
45 3 468
50 5 232
55 7 884
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år ?

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring)- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring- Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring