Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Alvorlig syksom (Kritisk sykdom) i Gjensidige.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Forsikringen inneholder også fri bruk av videokonsultasjon med lege for hele familien.

Gjensidige
Produktnavn Alvorlig sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2023
Alder for kjøp 16-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 3 344 310
Utbetaling En forutsetning er at du er i live 30 dager etter at du fikk diagnosen eller ble operert.
Antall sykdommer 26
Alvorlig brannskade Annengrads forbrenning på minst 15 % av kroppsoverflaten eller alvorlig brannskade som medfører hudtransplantasjon på minst 5 % av kroppsoverflaten. 1 % av kroppsoverflaten er tilsvarende størrelse som en hånd med fingre.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Alvorlig reumatoid artritt (ICD-10 kode M05 og M06) som har medført operasjonskrevende ødeleggelse av ett eller flere ledd.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i revmatologi.
Amputasjon Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet, eller amputasjon av hånd ved håndleddet eller større deler av armen.
Tverrsnittlammelser Tverrsnittslammelser i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon (lammelser) nedenfor tverrsnittsnivået som følge av sykdom eller ulykke.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller ved spesialavdeling for ryggmargsskadde
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Dekker diagnosene encefalitt (betennelse i hjernevevet) og abscess (ansamling av puss) i hjernen. Dekker også diagnosen akutt bakteriell meningitt forårsaket av meningokokker eller pneumokokker. Diagnosen skal være stilt av nevrologisk, nevrokirurgisk eller indremedisinsk sykehusavdeling, basert på typisk sykehistorie og funn på MR av hjernen og spinalvæskefunn
Hjerneslag Akutt oppstått hjerneblødning eller hjerneinfarkt (blodpropp i hjernen) som medfører nevrologiske utfall (lammelser, talevansker, eller lignende) som fortsatt er til stede ved utskrivelse fra sykehus.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller ved sykehusavdeling som behandler hjerneslag, og skal som hovedregel være bekreftet med funn på CT eller MR-undersøkelse.
Forsikringen dekker ikke hjerneblødning som er forårsaket av ytre skade
Godartet svulst i hjerne Godartede svulster i hjernen, ryggmargen eller hjernehinnene der operasjon vurderes som nødvendig. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og svulsten skal være påvist ved CT-eller MR-undersøkelse.
Godartet svulst i ryggmarg Godartede svulster i hjernen, ryggmargen eller hjernehinnene der operasjon vurderes som nødvendig. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og svulsten skal være påvist ved CT-eller MR-undersøkelse.
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme) Utposning (aneurisme) på hovedpulsåren (aorta) som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. Diagnosen skal være stilt av spesialist i karkirurgi.
Hjerteinfarkt Akutt hjerteinfarkt der diagnosen er stilt på bakgrunn av signifikant økning i hjertemarkører i blodet og EKG-forandringer.
Diagnosen skal være stilt ved hjerteavdeling eller indremedisinsk avdeling i sykehus.
Hjerteoperasjon Gjennomført operasjon for hjerteklaffefeil med innsetting av ny klaff av kunstig eller biologisk materiale. Forsikringen dekker også gjennomført bypass operasjon eller utblokking (PCI) for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier, jfr punktet om angina pectoris.
Hjerteklaffkirurgi Gjennomført operasjon for hjerteklaffefeil med innsetting av ny klaff av kunstig eller biologisk materiale.
Angina Pectoris Angina pectoris hvor behandling med utblokking (PCI) eller operasjon (bypass) vurderes som nødvendig.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i kardiologi eller indremedisinsk avdeling i sykehus.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Utposning (aneurisme) på hovedpulsåren (aorta) som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i karkirurgi.
Alzheimers Diagnosen demens av Alzheimers type må være stilt av spesialist i nevrologi eller geriatri på bakgrunn av typisk symptomutvikling og funn ved kognitive tester, evt. støttet av funn på MR-undersøkelse og spinalvæskefunn.
Epilepsi Gjentatte anfall med generaliserte kramper og bevissthetsendring til tross for optimal behandling med minst to epilepsimedisiner i minst ett år.
Diagnosen må være bekreftet med EEG. Diagnosen må samsvare med ICD-10 kode G40 og være stilt av spesialist i nevrologi.
Kreft Ondartede svulster, føflekkreft (malignt melanom), blodkreft, lymfekreft, og benmargskreft. Diagnosen må være bekreftet ved histologisk undersøkelse.
Forsikringen dekker ikke: - forstadier til kreft eller svulster som kun viser tidlige maligne forandringer (cancer in situ) - leppekreft og hudkreft som ikke er føflekkreft (malignt melanom)
Motornevronsykdom Omfatter diagnosene ALS (amyotrofisk lateral sklerose), progressiv spinal muskelatrofi (SMA), primær lateral sklerose, og progressiv bulbær parese.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi på bakgrunn av symptomer, funn ved nevrologisk undersøkelse og MR-undersøkelse av hjerne og/eller ryggmarg.
Forsikrede må enten ha startet med sykdomsmodifiserende medikamentell behandling eller ha symptomer og funn av mer enn 6 måneders varighet.
Nyresvikt Kronisk nyresvikt som krever varig dialysebehandling.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller dokumentert ventelisteoppføring i Norge for transplantasjon av: hjerte, lever, lunge, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg.
Forsikringen dekker ikke noen form for autotransplantasjon (organ som blir transplantert tilbake til samme person).
Parkinsons sykdom Primær Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme (Parkinson pluss, dvs. diagnosene MSA (multippel system atrofi), PSP (progressiv supranukleær parese), CBD (corticobasal degenerasjon) og demens med Lewy-legemer (DLB)).
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Forsikringen dekker ikke sekundær parkinsonisme som følge av medikamentbruk.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Utlagt tykktarm (colostomi) eller tynntarm (ileostomi).
Hørsel (døvhet) Permanent tap av hørsel på 60 dB eller mer i talefrekvensområdet (500 -2000 Hz) på begge ører med beste hørselshjelpemiddel.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i øre-nese-halssykdommer og dokumenteres med resultat av audiometri.
Syn (blindhet) Permanent synstap når synsstyrken på beste øye med beste korreksjon er 3/60 (0,05) eller dårligere, eller synsfeltet er mindre enn 20 grader.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer.
Taleevne Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varig utfall Sinusvenetrombose (ICD-10 kode G08). Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi og være verifisert med CT- eller MR-undersøkelse av hjernens venesystem.
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Hele familien får fri bruk av videokonsultasjoner med og lege hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager i året. Dersom dere skulle ha behov for behandling på sykehus eller klinikk, gir Helsehjelp 24/7 dere også en god oversikt over beliggenhet og ventetid på både offentlige og private behandlingssteder.
Psykologtjeneste Psykisk helsehjelp for ungdom fra 12 til 15 år.
Hele familien får fri bruk av videokonsultasjoner med psykolog hos Dr. Dropin – uansett hvor dere er. Det er kort ventetid og døgnåpent 365 dager i året.
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 222
30 1 488
35 1 980
40 2 662
45 3 709
50 5 250
55 7 571
Etableringsgebyr ?
Månedlig gebyr – sum per år 0

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)  - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring