Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Frende Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Frende Forsikring
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2024
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 2 372 400
Utbetaling Forsikringssummen utbetales under forutsetning av at forsikrede er i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.
Antall sykdommer 20
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 prosent av kroppsoverflaten målt ved ”rule of nine” eller tilsvarende metode.
Diagnosen skal stilles av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Amputasjon Tap av fot eller hånd over ankelledd eller håndledd som følge av sykdom eller ulykke og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Diagnosen skal stilles av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Forsikringen dekker tverrsnittlammelse i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået (tetraplegi eller paraplegi), som følge av sykdom eller ulykke. Lammelsen skal være varig.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneinfarkt eller hjerneblødning* som medfører permanente nevrologiske utfall av mer enn 30 dagers varighet, forårsaket av: emboli, trombose eller blødning. Det skal foreligge MR- eller CT- scanning med funn svarende til ovennevnte karlidelser. Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk eller nevrokirurgisk sykehusavdeling eller bekreftet av spesialist i nevrologi.
*Blødningen kan være et spontant oppstått intracerebralt hematom eller en følge av ruptur av aneurisme eller annen vaskulær malformasjon.
Godartet svulst i hjerne Omfatter godartede svulster som utvikles fra vev i hjernen eller fra hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatning også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Væskefylt hulrom (cyste) dekkes ikke. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved CT eller MRundersøkelse være påvist operasjonstrengende, intrakraniel svulst.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer ( sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjerteenzymer. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. Diagnosen skal være stilt av spesialist i hjertesykdommer eller indremedisin.
Hjerteoperasjon Gjennomført eller planlagt hjerteoperasjon for behandling av koronarsykdom (kranspulsåreforkalkning) omfattende en eller flere kranspulsårer med anleggelse av vene- eller arteriegraft, utført hos personer med angina pectoris som ikke kan behandles medisinsk (medikamentelt og/eller andre tiltak) med tilfredsstillende effekt. PTCA sidestilles med koronar bypassoperasjon.
Diagnosen skal være stilt ved en kardiologisk sykehusavdeling eller av hjertespesialist.
Ved planlagt operasjon er det et krav, at forsikrede er satt på venteliste i Norge for denne behandlingen.
Hjerteklaffkirurgi Gjennomgått operasjon etter anbefaling fra kardiolog, for å erstatte eller reparere en eller flere hjerteklaffer.
Det er et krav at denne operasjonen innebærer at brystbeinet (sternum) deles.
Gjennomgått operasjon etter anbefaling fra spesialist i hjertesykdommer, for å erstatte eller reparere en eller flere syke eller skadete hjerteklaffer.
Angina Pectoris Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med coronarangiografi, og det må være påvist minst en forsnevring eller tilstopping hvor operasjon eller utblokking er indisert, uavhengig av om dette lar seg gjøre eller ikke.
Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Operasjon av aorta, som følge av sykdom, hvor den syke delen av aorta blir fjernet ved operasjon og erstattet med et transplantat/graft. Aorta omfatter bryst og bukaorta, men ikke grenene.
Alzheimers Alzheimers sykdom diagnostisert før fylte 60 år. Forsikrede må ha daglig behov for bistand, og en varighet på minst tre måneder.
Diagnosen må være bekreftet av relevant spesialist (nevrolog eller geriater).
Epilepsi Nei
Kreft Svulst som mikroskopisk karakteriseres ved ukontrollerbar, innvekst i tilstøtende vev og klinisk ved en tendens til lokalt tilbakefall og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer (metastaser). I tillegg omfattes blodkreft (leukemi), maligne lymfomer stadium 2-4 (II-IV) og føflekkreft (malignt melanom) med tykkelse over 0,5 mm. Diagnosen skal være basert på vevsundersøkelse eller celleundersøkelse av fjernet vev, foretatt av spesialist i vevsundersøkelser (patologisk anatomi). Ved blodkreft (leukemi) skal diagnosen være stilt av spesialist i blodsykdommer eller kreftsykdommer.
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosen amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv bulbærparese og progressiv spinal muskeldystrofi.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose MS med symptomvarighet utover 6 måneder, eller iverksatt medikamentell sykdomsmodifiserende
behandling. Diagnosen må være entydig, stilt av spesialist i nevrologi og underbygget med MR-undersøkelse.
Nyresvikt Kronisk nyresykdom hvor nyrefunksjonen i begge nyrer varig er så svekket at personen må få behandling med dialyse.
Organtransplantasjon Planlagt eller foretatt transplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyre eller benmarg hos forsikrede med langtkommet og kronisk organsvikt som ikke kan behandles tilfredsstillende på annen måte. Planlagt operasjon betyr i denne sammenheng at forsikrede er satt på venteliste i Norge for denne transplantasjonen.
Forsikringen dekker ikke noen form for autotransplantasjon.
Parkinsons sykdom Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor og oligokinesi og som er diagnostisert før fylte 60 år.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Døvhet, det vil si total eller nesten total mangel på evnen til å høre, definert som gjennomsnittlig høreterskel dårligere enn 71 dB i talefrekvensområdet, som utvikles over tid eller som følge av akutt sykdom eller ulykke.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i ØNH-sykdommer ved høresentral. Resultatet av audiometri og lydterskelprøver må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som utvikles over tid eller som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på beste øyne dårligere enn 1/60 med beste korreksjon.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder. Forsikringen dekker ikke psykogent tap av taleevnen. Diagnosen skal være bekreftet av nevrolog, og det er en forutsetning at taleevnen ikke kan korrigeres ved behandling.
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varige utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
Priser: Hent pris på nett

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring