Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er en kort forklaring av en rekke ord og uttrykk i den medisinske verden.

I vilkårene til mange av forsikringstypene er det ofte brukt medisinske ord og uttrykk.

Spesielt gjelder dette i forsikringene Kritisk sykdom, og Barneforsikring.

Oversikten er alfabetisk satt opp.

 

1/60

Grad av blindhet (som tilsvarer evnen til å telle fingre på en meters avstand).

Abcess

Hulrom med puss (infisert væske).

Afasi

Svikt i evnen til å bruke og forstå ord selv om både musklene som deltar i talefunksjonen og nerveforsyningen til disse musklene er intakt.

ALS

ALS er en nevrodegenerativ sykdom kjennetegnet ved progressivt tap av øvre og nedre motornevron. Se også motornevronsykdom.

Alzheimers

Alzheimers sykdom, hjernesykdom som er en av de vanligste årsakene til demens.

Amyotrofisk lateralsklerose

En type motornevronsykdom, se dette.

Anemi

Mangle på hemoblobin i blodet. Evnen til å transportere oksygen blir mindre.

Aneurisme

Aneurisme er en utposning av en arterievegg.

Angina Pectoris

Kalles også «hjertekrampe» og skyldes forsnevring på en av hjertets egne blodårer (kransårer).

Angiografi

Røntgenundersøkelse for å undersøke blodårer.

Angioplastikk

Ballongutvidelse. Dette brukes blant annet til å utvide forsnevringer i en blodåre.

Aorta

Hovedpulsåre. Fører blodet fra hjertet og ut i kroppen.

Aortaklaff

Dette er en av de fire hjerneklaffene. Den forhindrer at blodet strømmer tilbake når hjertet slapper av etter en sammentrekning.

Aortastenose

En innsnevring av hjerteklaffen. Dette senker strømmen av okysgenrikt blod fra hjertet til aorta og resten av kroppen. Hjertet må dermed jobbe hardere.

Apopleksi

Fellesbetegnelse på sykdomstilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen.

Arterie

Pulsåre

Artritt

Betennelse i ledd.

Audiometri

Hørselsprøve

Auskultasjon

Normalt når egen lytter på kroppen med stetoskop.

Autotransplantasjon

Vev eller organer som blir transplantert tilbake igjen på samme individ.

Basalcelle carcinom

En hudsvulst som klassifiseres på grensen mellom god- og ondartet. Basalganglier: Ansamling av nerveceller som ligger dypt inne i storhjernen.

Benigne

Godartet (for eksempel godartet svulst).

Billeddiagnostikk

Billeddiagnostikk gjøres i forbindelse med utredning, diagnostisering, og behandling. Dette omfatter røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi, benskjørhetsmåling.

Blodkreft

Det samme som leukemi. Se dette.

Blærepapillomer

Svulst som kan bli ondartet, lokalisert i slimhinnen i urinblæren.

Brannskade

Brannskade, oppstår når huden, slimhinnene og/eller dypereliggende vev blir utsatt for sterk varme eller stråling som fører til celleskade og celledød. Brannskader deles inn i første-, annen- og tredjegrads forbrenning, avhengig av skadens dybde.

Bypassoperasjon

Bruker en ny åre til å lede blodet forbi forsnevringen i hjertets kranspulsårer, slik at hjertemuskelen får ny blodtilførsel.

Calvé-Legg-Perthes

En tilstand hvor leddhodet på lårbenet (caput femoris) ødelegges.

Cancer in situ

Kreft på tidlig stadium, egentlig før kreftcellene har rukket å vokse inn i det vevet som omgir dem

Carcinoma in situ

Celleforandringer som er meget tidlige forstadier til kreft.

Cerebrovaskulær

Som gjelder blodårene i hjernen.

Coronarangiografi

Spesialundersøkelse av hjertets kar.

CT

Computer tomografi (en avansert røntgenundersøkelse).

CTscanning

En metode for å fremstille detaljerte bilder av kroppens organer ved hjelp av røntgenstråler.

Cyste

Væskefylt hulrom

cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en medfødt kronisk sykdom som skyldes at flere av kroppens kjertler ikke fungerer normalt. Hovedsakelig rammes lunger og bukspyttkjertel

Cytologisk undersøkelse

Undersøkelse av celleprøver med tanke på forekomst av kreftceller.

Demens

Fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering samt sviktende dømmekraft.

Demyelinisering

Hylsen rundt en del nervefibre blir borte.

Descendens

Nedstigende

Diabetes mellitus type 1

Insulinkrevende sukkersyke, vanligst hos barn og unge

Dialyse

Blodrensing ved manglende eller sterkt nedsatt nyrefunksjon.

Displasi

Celleforandringer

Dyspné

Kortpusthet

EKG (Elektrokardiografi)

Elektrokardiogram, en registrering av den elektriske aktivitet i hjertet.

Ekkokardiografi

En hjerteundersøkelse med ultralyd.

Elektroencefalografi (EEG)

Metode for registrering av hjernens elektriske aktivitet.

Ekstremiteter

Armer (overekstremiteter) og ben (underekstremiteter).

Emboli

Fremmedlegeme som drives med blodstrømmen og setter seg fast i en åre.

Endokarditt

Betennelse i hjertets innerhinne.

Epilepsi

En samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsen i hjernen er forårsaket av unormale elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi.

Epikrise

En oppsummert skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av en sykdom til en pasient. Den utarbeides etter at undersøkelse og/eller behandling er sluttført.

Evoked respons

Metoder for å studere nervesystemets respons ved ulik stimulering.

Exocrin pancereas insufficiens

Svikt i bukspyttkjertelens utskillelse til tarmen.

Fokal

Avgrenset

Granulom

Ansamling av betennelsesceller.

Hematom

Ansamling av blod

Histologisk

Undersøkelse av vevsprøve i mikroskop.

HIV

Human Immundefekt Virus. Er infeksjon med viruset hiv, som kan føre til svikt i immunologiske forsvarsmekanismer. Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at pasienten får visse alvorlige infeksjoner og/eller spesielle kreftsykdommer, defineres det som aids.

Hjerneslag

Se apopleksi.

Hjernesvulst

Alle typer svulster inne i hodeskallen (kraniet), det vil si i hjernen, hjernehinnene eller den intrakranielle delen av hjernenervene.

Hjerteklaff, biologisk

En protese fra kalv, svin eller storfe.

Hjerteenzymer

Kjemiske substanser som lekker ut fra skadde hjerteceller.

Hjerteinfarkt

En tilstand der hjertemuskelceller går til grunne pga. sterkt nedsatt eller opphevet blodtilførsel til hjertemuskulaturen via kransarteriesystemet.

Hjertekamre

I hjertet er det fire kamre. Høyre og ventre forkammer er de øvre kamrene, som tar opp blodet fra venene. Høyre og venstre ventrikkel er de nedre kamrene, som pumper blod inn i arteriene.

Hjertemarkører

Stoffer fra hjertet som skilles ut ved skade av hjertemuskel, kan påvises i blodprøve hovedstamme hoved-koronararterie (den største delen av en pulsåre)

Hodgkins sykdom

Ondartet sykdom i kroppens lymfevev.

Huntingtons chorea

En arvelig betinget sykdom som medfører gradvis økende svinn av hjernevev, spesielt de deler av hjernen som kontrollerer samordning av bevegelser.

Hypokinesi

Bevegelseshemning

ICD10

Internasjonalt klassifikasjonssystem for sykdom.

Ileostomi

Operasjon hvor man anlegger en forbindelse fra nedre del av tynntarmen til kroppsoverflaten ved hjelp av en kunstig tarmåpning i bukveggen.

IgG

En type av sirkulerende antistoffer (immunglobuliner).

In situ

På stedet det vii si lokal.

Indisert

Anvist, anbefalt.

Infiltrativ

Spredning til omliggende vev.

Intracerebralt hematom

Blodansamling i hjernen.

Intraductal cancer mamma

Et tidlig stadium av brystkreft.

Intrakraniell

Inne i skallen.

Ischemisk

Sviktende blodtilførsel.

Kaposis sarkom

En spesiell type kreft som kan oppstå hos mennesker med nedsatt immunforsvar etter infeksjon med et herpeslignende virus.

Kardiolog

Lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi.

Kardiologi

Læren om hjertet og dets sykdommer.

Klorid konsentrasjon

Mengden av klorsalt (her i svette).

Kolostomi

Operasjon hvor man anlegger en forbindelse fra tykktarmen til kroppsoverflaten ved hjelp av en kunstig tarmåpning i bukveggen.

Koronar angiografi

Røntgenundersøkelse av koronararterier etter innføring av kontrastvæske.

Koronar hjertesykdom

Sykdom i en eller flere koronararterier i hjertet.

Koronararterie

Pulsåre som forsyner hjertemuskulaturen med blod.

Koronar hjertesykdom

Sykdom i hjertets kranspulsårer.

Kransarterie

Se kranspulsårer.

Kranspulsårer

Arterier som forsyner hjertets muskulatur med blod.

Kreft

Kreft er et samlenavn på omtent 200 ulike kreftformer. Når en svult er ondartet kalles det for kreft.

Ved kreft har det oppstått skade i cellenes arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert.

Kronisk lymfatisk leukemi

En form for blodkreft med et spesielt fredelig forløp.

Leddgikt

Revmatoid artritt. En kronisk betennelse i kroppens ledd som gir hevelse, smerte, stivhet og etter hvert tap av bevegelighet som symptomer.

Leukemi

Det samme som blodkreft. Leukemi er et fellesnavn på kreft i benmarg, lymfeknuter og andre steder som produserer hvite blodlegemer.

Lydterskelprøve

Metode for å fastsette hørselstap.

Lymfomer

Lymfekreft

Malformasjon

Misdannelse

Malign

Ondartet

Maligne lymfomer

Ondartet svulst i lymfatisk vev.

Maligne melanomer

Ondartet føflekksvulst.

Metastase

Spredning av en svulst til et nytt sted.

Morbus Crohn

Kronisk sykdom som gir betennelse i tarm.

Motornevronsykdom

Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser.

MR

Magnetisk resonans. Dette er en røntgenlignende undersøkelse som i mange tilfelle gir bedre bilde enn vanlig røntgen og CT. Her får man detaljerte bilder av kroppens organer ved hjelp av blant annet magnetiske signaler, og hvor røntgenstråler ikke benyttes.

Multippel sklerose

En kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet.

Muskelatrofi

Muskelsvinn, muskelatrofi, tilstand hvor muskelvevet skrumper inn på grunn av at muskelcellene blir mindre. Se også motornevronsykdom.

Neoplastisk

Svulstdannelse

Oligokinesi

Nedsettelse av de spontane bevegelser.

Oligoklonale bånd

En spesiell forandring i eggehvitestoffer i blodet.

Palpabel

En svulst som kan kjennes av legen ved undersøkelse.

Paraplegi

Lammelse i begge bena.

Parkinsonisme

Tilsynelatende Parkinsons sykdom som ikke nødvendigvis tilfredsstiller kravene til diagnosen.

Parkinsons sykdom

Kronisk nevrologisk sykdom som er forårsaket av gradvis tap av nerveceller i enkelte deler av hjernen. Karakteriseres ved symptomene bevegelseshemning, muskelstivhet, og skjelvinger.

PCI Perkutan

Perkutan coronar intervensjon. Se angioplastikk

Picks sykdom

En nevrodegenerativ lidelse som fører til irreversibel skade, som påvirker en persons atferd og evne til å fungere.

Poliklinikk

Er en avdeling på et sykehus som tar imot pasienter som ikke er innlagt til undersøkelser eller behandling.

Pre-malign

Et tidlig utviklingsstadium av en svulst før den har utviklet seg til kreft.

Primær lateralsklerose

En type motornevronsykdom, se dette.

Progredierende

Fremadskridende, tiltagende; brukes bl.a. om symptomer som tiltar og sykdommer som forverres.

Progressiv bulbærparese

En type motornevronsykdom, se dette.

Progressiv spinal muskeldystrofi

En type motornevronsykdom, se dette.

Psykogent

Som har med psykiske forhold å gjøre.

PTCA

Forkortelse for "Perkutan transluminal koronar angioplastikk". Betegnelse for blokking av forsnevringer i kranspulsåre.

Recidiv

Tilbakefall

Rekonstruktiv kirurgi

Operasjon for å få tilbake funksjon etter skader.

Revmatoid artitt

Se leddgikt.

Rigiditet

Muskelstivhet

Rule of nine

Metode for å beregne kroppsoverflate. Hele ryggen utgjør for eksempel 18 prosent..

Ruptur

Brist eller brudd.

Sarkom

Sarkom er en fellesbetegnelse på en krefttype som oppstår i kroppens bevegelsesapparat og bindevev. Kreftsvusltene kan forekomme i muskel, skjellett, fettvev, blodårer, nerver, hud, underhud og annet bindevev.

Schizofreni

Schizofreni påvirker både tanker, følelser og måten du opplever verden på. Du kan i perioder oppleve at det er vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og hva som er innbilning.

Scintigrafi

Bildeopptak av stråling fra et radioaktivt stoff i kroppen.

Scoliose

Skjev rygg sett bakfra, på grunn av sidekrumning av ryggsøylen. Ryggsøylen har normalt en viss krumning sett fra siden, spesielt i brystdelen (kyfose) og i virvelsøylens lendedel (lordose).

Sequele

Følgetilstand

Somatisk sykdom
Sykdommer som har med det kroppslige å gjøre.

Spinalmuskelatrofi

En type motornevronsykdom, se dette.

ST

Del av den kurven som framstilles ved EKG

Svulst

Svulster kan være ondartede (maligne) eller godartede (benigne). Når svulsten er ondartet kalles det kreft. En ondartet svult er ikke innkapslet slik at den har muligheten for å spre seg. En godartet svulst er innkapslet slik at den ikke kan spre seg. Det kan også være nødvendig å operere bort godartede svulster fordi den kan presse på annet vev og skape skade.

Termisk

Som har med temperatur å gjøre.

Tetraplegi

Lammelse i begge ben og armer.

TNM

Et klassifiseringssystem som sier noe om alvorlighetsgraden ved kreft.

Tredjegradsforbrenning

Dyp brannskade som omfatter hud, underhud og underliggende vev.

Tremor

Skjelving eller risting.

Trombose

Blodpropp

Tumor

Svulst på latin.

Ulcerøs colitt

En kronisk betennelsessykdom i tykktarmens slimhinne. Sykdommen fører til at overflateepitelet blir ødelagt, og dette gir blødninger og diaré.

Utblokking

Utvidelse

Utlagt tarm

Det samme som ileostomi eller kolostomi.

Vaskulær

Har med blodårene å gjøre.

Vaskulær malformasjon

Misdannelse av blodåre.

Vener

Blodårer som fører blod til hjertet

Vene- eller arteriegraft

Vene eller arterietransplantat. Brukes til å lage kobling forbi forsnevringen av en kranspulsåre (se Bypassoperasjon).

Ventrikkel

Hjertekammer

Vestibulær

Har med balanseorganet i det indre øret å gjøre.

ØNH

Øre-nese-hals.