Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En arbeidsledighetsforsikring ga deg utbetaling ved ufrivillig arbeidsløshet.

Dette er et produkt som i det alt vesentligste har blitt avviklet. Beskrivelsen videre går dermed på hvordan det var, ikke hvordan det er.

Det finnes ikke lenger noe alternativer for folk flest til å tegne en ren arbeidsledighetsforsikring.

Det nærmeste vi kommer er betalingsforsikringer. Disse er koblet opp mot kreditt hos bestemte långivere.

Her er et par eksempler på dette:

Nordea tilbyr en betalingsforsikring på boliglån. Den dekker sykdom og arbeidsledighet. Du kan velge et månedlig sum på 5.000, 7.500, eller 10.000 kroner. Forsikringen varer i 12 måneder, maks 36 måneder i forsikringsperioden. I året koster forsikringe henholdsvis 3.000, 4.500, og 6.600 kroner i året.

SpareBank1-bankene tilbyr betalingsforsikring på lån til bil båt, mc, campingvogn og ATV, pluss forbrukslån. Prisen på betalingsforsikringen regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet. Det koster 7,7 prosent av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy. På forbrukslån koster det 8,75 prosent av terminbeløpet.

Det finnes en rekke andre spesielt på kredittkort som tilbyr betalingsforsikring.

Tidligere arbeidsledighetsforsikringer

Utbetaling fra denne typen forsikringer anses å være erstatning for arbeidsinntekt, og blir dermed innberettet og skattlagt som lønn.

Dette er standardregler for denne forsikringstypen:

 • Det blir ikke utbetalt erstatning ved ledighet/permittering de første 30 dagene
 • Utbetalingen skjer månedlig etterskuddsvis
 • Det blir ikke utbetalt erstatning hvis arbeidsledigheten/permitteringen er varslet de første 90-180 dagene etter at forsikringen er tegnet
 • Du må ha meldt deg som arbeidssøkende hos NAV, og motta dagpenger uten reduksjon
 • Du ikke er ikke er kjent med at du blir arbeidsledig/permittert

Dette får du i dagpenger.

Dette taper du (etter skatt) når du er på dagpenger.

Usikkert når forsikringen vil gjelde

Det er mange grunner til at du ikke vil få utbetalt noe fra denne forsikringen. I disse tilfellene gjaldt ikke forsikringen i Nordea og SpareBank1 (og gjennom LO).

Dette står i vilkårene for når den ikke gjelder:

 • Du ved tegning av forsikringen hadde grunn til å regne med forestående risiko for å bli arbeidsledig/permittert
 • I Kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel
 • Avslutter din virksomhet som Selvstendig næringsdrivende i Kvalifiseringstiden,
 • Mister stilling som Fast ansatt ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av ditt eget forhold
 • Har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis
 • Mister stilling som Fast ansatt på grunn av ulovlig streik hvor du har deltatt
 • Som fast ansatt frivillig har godtatt å bli arbeidsledig eller permittert, for eksempel ved egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakke og lignende,
 • Aktivt lar være å søke nytt arbeid
 • Tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid som du med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering

Spesielt det første punktet er vanskelig å forholde seg til. Det finnes ingen klar grense for når du hadde grunn til å forvente at du kunne bli arbeidsledig. Og et annet spørsmål er hvor gøy risikoen skulle vært for du ikke får erstatning.

Dette var de viktigste forsikringstilbudene

Alle ordninger som er beskrevet under er avsluttet.

Nordea

Denne forsikringen kalles for «Betalingsforsikring».

Dette er kravene:

 • Boliglån i Nordea.
 • Alder mellom 18 til 62 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 65 år.

En lønnsmottaker vil være dekket mot sykdom vil de aller fleste være fullt dekket av jobben (unntaket er lønn over 6 G, der bedriften ikke betaler det overskytende). Men for selvstendig næringsdrivende kan denne delen av dekningen være interessant.

Du kan velge mellom tre månedlige utbetalingsbeløp: 5.000 kroner, 7.500 kroner, eller 10.000 kroner.

Prisen på forsikringen er den samme uansett kjønn og alder, og ligger på 4,5 prosent av det valgte månedsbeløpet.

Utbetaling per mnd Pris pr mnd
I %
5.000 kroner 225 4,5 %
7.500 kroner 338 4,5 %
10.000 kroner 450 4,5 %

Sett på årsbasis vil du betale 5.400 kroner for en dekning på 120.000 kroner. Hvor mye du får utbetalt avhenger av marginalskatten. Tjener du under toppskattgrensen vil den være på 35,2 prosent. Da sitter du igjen med 77.760 kroner. Forsikringskostnaden i prosent av dette beløpet øker dermed til 6,9 prosent.

Denne er dyrere enn forsikringen gjennom SpareBank 1. En grunn til det er at det også er med en sykdomsforsikring. For lønnsmottakere vil denne bli dyr.

Forsikringen er plassert i BNP Paribas Cardif.

SpareBank 1

Denne forsikringen heter «Arbeidsledighetsforsikring».

Dette er kravene:

 • Boliglån i SpareBank 1-bank.
 • Alder 18 til 60 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 65 år.

Maksimal dekning er 156.000 kroner i året (13.000 i måneden). Minimum er 36.000 kroner per år (3.000 kroner per måned). Forsikringssummen kan ikke overstige 30 prosent av bruttoinntekten.

Dette er kostnaden for forsikringen. Det koster 3,0 prosent uavhengig av kjønn og alder.

Utbetaling per mnd Pris pr mnd
I %
5.000 kroner 210 3,0 %
7.500 kroner 255 3,0 %
10.000 kroner 300 3,0 %

Forsikringen er plassert i BNP Paribas Cardif.

Gjennom LO (SpareBank 1)

For å tegne denne forsikringen må du ikke nødvendigvis ha boliglån i en SpareBank 1-bank. Forsikringen gjelder også for alle som har boliglån andre steder.

Denne forsikringen heter «Arbeidsledighetsforsikring».

Dette er kravene:

 • Medlem i LO.
 • Har boliglån.
 • Alder mellom 18 til 60 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 67 år.

Det er ikke oppgitt noen priser på nettsidene, noe som burde vært gjort.

Forsikringen er plassert i BNP Paribas Cardif.

Gjennom Tekna (Gjensidige)

Denne forsikringen heter «Inntektsikring».

Dette er kravene:

 • Medlem i Tekna.
 • Alder mellom 23 til 54 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker i minst 30 uker det siste halvåret.
 • Du må ikke ha vært arbeidsløs/permittert de siste 6 månedene før forsikringen tegnes.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 60 år.

Her er det verdt å merke seg at vilkårene er dårligere enn den som BNP Cardif står bak.  De viktigste punktene her er at du bare får maksimalt 12 måneder samlet utbetaling, og at den gjelder til 60 år.

Ektefeller eller samboer av medlemmet kan ikke tegne denne forsikringen.

Utbetaling per mnd Pris I %
4.000 kroner 64 1,60%
7.000 kroner 108 1,54%
10.000 kroner 153 1,53%

 

Informasjonen om denne forsikringen er for dårlig. Det er ikke lenke til vilkårene. Det er heller god nok oversikt over når forsikringen ikke gjelder.

Gjennom NITO (Gjensidige)

Denne forsikringen heter «Inntektsikring»

Dette er kravene:

 • Medlem i NITO.
 • Alder mellom 23 til 54 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker i minst 30 uker det siste halvåret.
 • Du må ikke ha vært arbeidsløs/permittert de siste 6 månedene før forsikringen tegnes.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 60 år.

Her er det verdt å merke seg at vilkårene er noe dårligere enn den som BNP Cardif står bak. 

Ektefeller eller samboer av medlemmet kan ikke tegne denne forsikringen.

Utbetaling per mnd Pris I %
4.000 kroner 77 1,93%
7.000 kroner 130 1,86%
10.000 kroner 184 1,84%

Forsikringen til NITO koster altså noe mer enn den gjør i Tekna. Med andre ord regner Gjensidige risikoen som litt høyere for NITOs medlemmer til å bli arbeidsledige enn Teknas.

Informasjonen om denne forsikringen er for dårlig. Det er ikke lenke til vilkårene. Det er heller god nok oversikt over når forsikringen ikke gjelder. 

Andre alternativer

Det er også en del forsikringer rettet mot usikrede lån og kredittkortgjeld. Da kan arbeidsledighetsforsikring en av forsikringene du blir tilbud.

Forsikringsselskapet Genworth har en del slike samarbeidsavtaler i det norske markedet. De tilbyr to typer arbeidsledighetsforsikringer: Låneforsikring og Levekostnadsforsikring. Forskjellen på de to er at førstnevnte er direkte koblet mot et lån.

Normalt betales premien av månedlig saldo på slike avtaler.

 

Kalkulatorer:

Dagpengekalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.