Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En uførerente (uførepensjon) gir månedlige utbetalinger hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør.

En uførerente blir utbetalt etter minst 50 prosent sammenhengende arbeidsuførhet i minst 12 måneder. Utbetalingen skjer normalt etter uføregraden. Hvis du har blitt 75 prosent ufør, og skal ha en utbetaling på 10.000 kroner i måneden ved 100 prosent uførhet, får du i dette tilfellet utbetalt 7.500 kroner i måneden. Noen tilbyr også uførerenter der du får 100 prosent utbetaling bare arbeidsuførheten er over 40-50 prosent.

Hvis du faller under 50 prosent arbeidsuførhet, vil utbetalingen stoppe. Du vil få utbetaling igjen hvis du på et senere tidspunkt blir over 50 prosent arbeidsufør igjen.

Du kan også kjøpe uførerente der arbeidsuførheten bare skal ha vart i tre måneder. Dette er en forsikring som kan passe for selvstendig næringsdrivende. Lønnsmottakere har sykelønn i 12 måneder, derfor er 12 måneders arbeidsuførhet standard i det markedet.

Prisen på forsikringen vil avhenge av alder, varighet, utdanning/yrke, og utbetalingsbeløpet.

For å kunne kjøpe en uførerente må du være 16 til 18 år. Hvor lenge du kan kjøpe en uførerente varierer fra 49 til 66 år.

Se også: Guide til uføreforsikringer

Varigheten på uførerenten

Det vanlige er at opphørsalderen for uførerenten er 67 år. Jo lenger utbetalingen skal vare, dess dyrere blir forsikringen. Det finnes også et uføreprodukt som utbetales bare i fire år. Det kan for øvrig også avtales en annen varighet enn 67 år.

Blir du ufør når du er 30 år vil en normal uførerente dermed gi deg en utbetaling i 37 år. Summen av hva du får utbetalt på en uførerente blir dermed temmelig høy sett gjennom livet. Har du kjøpt en uførerente med en utbetaling på 10.000 kroner i måneden, vil du få 4,44 millioner kroner gjennom livet (ex inflasjonsjustering av beløpet).

Priser på uførerente / uførepensjon

Prisene stiger kraftig, spesielt etter fylte 40 år. Prisene er i området 4 til 5 ganger dyrere for en femtiåring enn en trettiåring.

Det er også veldig stor forskjell mellom de forskjellige yrkene. For en sivilingeniør koster uførerenten omtrent halvparten i forhold til hva det koster for en renholdsarbeider på hotell.

Prisen på uførerenten avhenger også av hvilken utdanning du har og eller hvilket yrke du har. De fleste priser både etter utdanning og yrke.

Hvis det inndeles etter yrke, er det et stort antall yrker som har hver sin pris. Prisene vil derfor kunne variere sterkt mellom selskapene.

Se hva uførerenten koster i de forskjellige forsikringsselskaper.

Årlig justering av forsikringsbeløpet

En uførerente har en svært lang tidshorisont. Det er derfor viktig at det årlige utbetalingsbeløpet blir G-regulert (i takt med lønnsøkningen) Da vil også prisen gå opp med den samme prosentsatsen. Hvis den ikke blir inflasjonsjustert vil pengeverdien etter for eksempel 30 år være mye mindre enn i dag.

Det er ikke på langt nær alle selskapene som oppjuster forsikringssummen på denne måten

Under utbetaling
Normalt blir ikke beløpet som er under utbetaling inflasjonsjustert. Da blir beløpet som er under utbetaling mindre og mindre verdt etter som årene går. Det finnes også selskaper som øker utbetalingene ved hjelp at kunden får en andel av overskuddet årlig. Men det er vanskelig å anslå hva dette betyr på lang sikt.

Skatt

Det er skatt på utbetalingen av uførerente. 20 prosent av uførerenten skal innberettes som kapitalinntekt. Av dette beløpet betaler du 22 prosent skatt på vanlig måte. Får du 10.000 kroner i årlig utbetaling, skatter du av 2000 kroner. Skatten av dette blir 440 kroner. Skatteprosenten på uførerente blir dermed 4,4 prosent i 2023.

Hvis du har uførekapital med forskuttering blir dette ulikt skattemessig behandlet. Forskuddsbeløpet blir ikke skattlagt på samme måte (men så blir også forskutteringsbeløpet trukket fra engangsbeløpet).

Beregning av behovet for uførerente

Du kan få uførepensjon fra to andre steder:

  • Fra folketrygden
  • Via arbeidsgiver (ikke alltid)

En privat uførerente vil komme på toppen av dette.

Blir du ufør får du opp til 66 prosent av tidligere inntekt. Les mer om uføretrygd fra folketrygden her.

Du kan også beregne uføretrygden ved hjelp av Uføretrygdkalkulatoren.

Uførerentekalkulator

Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du beregne hva du bør kjøpe av uførerente for å opprettholde et visst inntektsnivå ved arbeidsuførhet.

Det er vanlig å tenke at man skal ha et visst prosentvis nivå av inntekten når behovet for uførerente beregnes. Normalt beregnes dette før skatt, men det skal beregnes etter skatt for å få en korrekt beregning.

I kalkulatoren tas det hensyn til at nedgangen i skatten ved lavere inntekt ved at kalkulatoren regner ut nettoinntekten i begge tilfeller.

Gå til uførerentekalkulatoren.

Inntektsbegrensning

Du kan ikke kjøpe en uførerente som gjør at inntekten blir på mer enn 80-90 prosent av den tidligere lønnsinntekten din. I denne beregningen teller inntekt fra folketrygden, og uførepensjoner via arbeidsgiver. Hvis du for eksempel får et inntektsfall er det et ganske stort slingringsmonn før utbetalingen blir redusert.

Dekningen på uførerente i de enkelte forsikringsselskapene

Forsikringsselskapene kaller dette produktet for uførerente eller uførepensjon.

Her kan du se detaljer for vilkårene i de enkelte selskapene.

Danica Pensjon - Uførerente

DNB (Fremtind Forsikring) - Uførerente

Eika Forsikring - Uførerente

Frende Forsikring - Uførerente

Gjensidige Forsikring - Uførerente

If Skadeforsikring - Uførerente

KLP Forsikring - Uførerente

Nordea Liv - Uførerente

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)  - Uførerente

Storebrand Forsikring - Uførerente

Kalkulatorer:

Uførerente-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om uføreforsikringer:

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførekapital

Medisinsk invaliditet

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom