Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere typer uføreforsikringer. Noen gir en engangsutbetaling, andre gir løpende utbetalinger.

Det er flere alternativer for å forsikre seg mot uførhet. 

Vi skiller mellom to uførhetsbegreper, disse er:

  • Arbeidsuførhet (ervervsuførhet) dreier seg om evnen til å ha inntektsbringende arbeid. Hva som skal til for å bli 50 prosent arbeidsufør, er det ikke mulig å si eksakt på forhånd. Normalt følges NAV's vurdering av uførheten.
  • Medisinsk invaliditet gir en forhåndsbestemt invaliditetsgrad, alt etter hvilken skade du får. En skade kan derfor gi helt forskjellig resultat etter de to prinsippene.

Det er to hovedtyper av arbeidsuførhetsforsikringer:

  • Uførekapital - utbetales som et engangsbeløp
  • Uførepensjon / uførerente - utbetales månedlig

Behovet for uføreforsikringer

Enten du er alene, eller har en famlie vil du ha behov for uføreforsikringer. Blir du mer enn 50 prosent arbeidsufør vil du normalt få 66 prosent av inntekten i uføretrygd.

Hvor stort beløp du har behov for avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Inntekt
  • Barn, og deres alder
  • Gjeld
  • Ønsket levestandard

Hvordan du skal beregne behovet ditt for dødsrisikoforsikring kan du lese i «Beregning av forsikringsbehovet».

Beregningen gjør du enklest ved å bruke kalkulatoren Forsikringsbehovskalkulator.

Uførekapital

Uførekapital utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

En variant av uførekapital er en kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har tegnet en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsuførhet i mer enn ett år. Denne forskuddsbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet, hvis du har rett til å få dette beløpet utbetalt senere.

Les mer om uførekapital

Uførepensjon / uførerente

Den andre typen kalles uførepensjon (uførerente) og utbetales i månedlige rater ved minst 50 prosent uførhet. Beløpet graderes normalt etter uførhetsgraden, 50 prosent uførhetsgrad gir 50 prosent av beløpet (et par selskaper betaler ut 100 prosent ved minst 50 prosent arbeidsuførhet.

Det vanlige er at arbeidsuførheten skal ha vart i ett år, men det kan avtales tre måneder. Du kan selv bestemme hvor lenge uførepensjonen skal vare, det vanligste er til 67 år.

Summen av annen inntekt (inkludert det du får fra folketrygden) og eventuelt andre uførerenter skal ikke overstige 80 prosent av tidligere inntekt. Av beløpet som utbetales regnes 20 prosent av beløpet som pensjonsinntekt.

Premiefritak

Vi kan også ta med premiefritak I denne forsikringen slipper du å betale forsikringspremien hvis du blir ufør. I praksis er dette en variant av uførerente. Minimum uførhetsgrad er 25 eller 50 prosent.

Uførhet og ulykkesforsikring

Det er den medisinske graden av invaliditet som bestemmer utbetalingen på ulykkesforsikringen. Forsikringssummene oppgis ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Hvis du har forsikret deg for én million kroner, og blir 20 prosent invalid, får du derfor 200.000 kroner i erstatning.

Les mer om ulykkesforsikring.

Barneforsikring og uføreforsikring

De fleste barneforsikringene har nå inkludert en uførepensjon i barneforsikringen. Denne utbetetales tidligst fra fylte 18 år ved arbeidsuførhet.

Les mer om barneforsikring.

Kritisk sykdom / alvorlig sykdom og uføreforsikring

Ved kritisk sykdom går man utbetalt forskringssummen hvis en av nærmere angitte sykdommer/tilstander blir konstatert.

Den viktigste dekningen i en barneforsikring er uføredekningen. Den gir utbetaling hvis barnet blir ufør (kan utbetales fra 18 år).

Les mer om kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring