Ytelsen skal gi barn som har mistet en eller begge foreldre inntekt til livsopphold.

Barn kan få barnepensjon, dersom:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldre, er under utdanning og forsørgeren døde av yrkesskade

Forutsetningen er at den avdøde forelderen må ha vært medlem i Folketrygden i de siste tre årene før dødsfallet, og at barnet er medlem i Folketrygden.

Hva kan barnet få?

En av foreldrene er død:
Det eldste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet (37.030 kroner) og de andre får barna 25 prosent av G (23.144 kroner) hver. Den samlede barnepensjonen blir delt likt mellom barna.

Begge foreldrene er døde:
Det eldste barnet får like stor pensjon som det den av foreldrene med størst gjenlevendepensjon ville fått. Det neste barnet får 40 prosent av grunnbeløpet og de andre barna 25 prosent hver. Den samlede pensjonen blir delt likt mellom barna.

Pensjonen blir redusert, dersom avdøde har kortere trygdetid enn 40 år.

Pensjonen blir utbetalt til og med den måneden barnet fyller 18, 20 år eller 21 år.

Slik søker du:

Er barnet under 18 år, må vergen sette frem krav om barnepensjon.

Du får søknadsskjema/-er på Nav-kontoret eller på Navs nettsider (se lenker under).

 

Les mer:

Ytelser ved dødsfall

Ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon)

Gravferdsstønad

Les på andre nettsteder

Barnepensjon - Nav

Skjema: Søknad om barnepensjon når en forelder er død - NAV

Skjema: Søknad om ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer og gjenlevende barn - Nav

Skjema: Søknad om barnepensjon for foreldreløse barn - Nav

Lover

Folketrygdloven kapittel 18 - Barnepensjon

Rundskriv - § 22-12 Tidspunkt for utbetaling når rett til en ytelse oppstår eller opphører