Når vi skal vurdere hvor stor pensjon du får, må det regnes på hvor stor den er etter skatt.

Pensjonsinntekter blir lavere beskattet enn lønnsinntekter. Det betyr at pensjon i prosent av lønn er høyere når vi ser etter skatt, enn ved før skatt.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Netto med kun folketrygdens ytelser

Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser hva du får i pensjon i prosent av arbeidsinntekten, og i prosent av nettoinntekten. Under arbeidsinntekt har vi regnet ut hva skatten blir når det ikke er noen flere fradrag enn standardfradragene. Under pensjonsinntekt har vi regnet ut skatten til de tilhørende pensjonsinntektene. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt. Helt til høyre står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Både skatt og pensjon gjelder for 2014. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 vil motta.

Netto etter skatt gir en mye høyere pensjon i forhold til lønn når vi ser på bruttotallene. Med en inntekt på 450.000 kroner er pensjonen brutto 48,7 prosent av lønnen, som går opp til 61,5 prosent når vi ser på nettotallene.

Skatt Netto
Prosent av lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon Brutto Netto
200 000 187 000 34 504 4 917 165 496 182 083 93,5% 110,0%
300 000 197 000 69 704 8 928 230 296 188 072 65,7% 81,7%
350 000 202 000 87 304 10 934 262 696 191 066 57,7% 72,7%
400 000 206 000 104 904 12 538 295 096 193 462 51,5% 65,6%
450 000 219 000 122 504 17 752 327 496 201 248 48,7% 61,5%
500 000 243 000 140 104 27 379 359 896 215 621 48,6% 59,9%
550 000 267 000 159 738 37 452 390 262 229 548 48,5% 58,8%
600 000 291 000 181 838 46 596 418 162 244 404 48,5% 58,4%
650 000 294 000 203 938 47 739 446 062 246 261 45,2% 55,2%
700 000 294 000 226 038 47 739 473 962 246 261 42,0% 52,0%
1 000 000 294 000 362 919 47 739 637 081 246 261 29,4% 38,7%

Når du skal se på hva du har i pensjonsdekning må du se på hvilken nettodekning du har. Det er inntekten etter skatt du lever av. Derfor må også prosenten beregnes av dette grunnlaget.

En inntekt på 300.000 kroner gir en pensjon på 65,7 prosent av arbeidsinntekten. Sammenligner vi hva man får i prosent av netto inntekt, går dette prosenttallet opp til 81,7 prosent. For de fleste ligger dekningen over 10 prosentpoeng høyere ved å sammenligne netto i stedet for brutto.

Netto som inkluderer pensjon fra jobb

Tar vi med andre pensjonsinntekter fra jobb og AFP går pensjonsprosenten opp. Mange har for eksempel en 66-prosentsordning på jobben. Siden de aller fleste har en pensjonsordning, vil dette være et mer aktuelt eksempel.

Både skatt og pensjon gjelder for 2014. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 får.

I tabellen under har vi lagt inn forskjellige inntekter, med tilhørende pensjon. Deretter er skatten regnet for både lønn og pensjon. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt. Helt til høyre står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Økningen i pensjonsdekningen sette etter skatt ligger på rundt 7 til 11 prosentpoeng på de fleste inntekter.

Skatt Netto lønn Prosent av lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon Brutto Netto
300 000 198 000 69 704 9 329 230 296 188 671 66,0% 81,9%
350 000 231 000 87 304 22 565 262 696 208 435 66,0% 79,3%
400 000 264 000 104 904 36 039 295 096 227 961 66,0% 77,2%
450 000 297 000 122 504 48 882 327 496 248 118 66,0% 75,8%
500 000 330 000 140 104 61 455 359 896 268 545 66,0% 74,6%
550 000 363 000 159 738 74 028 390 262 288 972 66,0% 74,0%
600 000 396 000 181 838 86 601 418 162 309 399 66,0% 74,0%
650 000 429 000 203 938 99 174 446 062 329 826 66,0% 73,9%
700 000 462 000 226 038 111 747 473 962 350 253 66,0% 73,9%
1 000 000 660 000 362 919 191 610 637 081 468 390 66,0% 73,5%

 

Hvis inntekten er høyere på slutten

I eksemplene ovenfor har vi regnet på eksempler der inntekten er jevn over hele livet. Hvis inntekten for eksempel er klart høyere de siste 10 årene, vil i praksis pensjonen bli lavere i forhold til lønnen.

Hvis du da ikke har en bruttoordning som i stat og kommune. Med full opptjeningstid vil du ikke ha dette problemet.

 

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.