Slik blir pensjonen beregnet for årskullene fra og med 1963.

Fra og med årskullet fra 1963 blir pensjonen utelukkende beregnet etter de nye reglene.

De viktigste punktene ved nytt pensjonssystem:

  • Alle lønnsinntekter du har mellom 13 og 75 år (alleårsinntekten) teller med i pensjonsopptjeningen.
  • Opptjeningen er 18,1 prosent av lønnen (eller tilsvarende) legges til din pensjonsbeholdning.
  • Maksimal lønn som gir opptjening er 7,1 G.
  • Pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsveksten i samfunnet hvert år
  • Ved utbetaling blir pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for årskullet.
  • Delingstallet blir justert for økt levealder (økt levealder gir økt delingstall).
  • Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

Les mer om alderspensjonen her.

Alle aldersgrupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn ved en økning i forventet levealder. Dette gjør at pensjonen går ned med økt levealder.

Pensjonsbeholdningen du har tjent opp blir delt med delingstallet for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår å fordele pensjonsbeholdningen på.

Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år.

Pensjonsnivået

Tabellen viser hvilket pensjonsnivå du får med forskjellige gjennomsnittsinntekter. Det er forutsatt en opptjeningstid på 43 år. Inntekten er altså det samme i alle årene.

Det er tatt med tre årskull. Forskjellen mellom de årlige pensjonene kommer av at prognosene forutsetter stadig økt levealder. Med et inntektsnivå på 450.000 kroner forventes det at pensjonen blir 15.000 kroner lavere per år for 1980-årskull mot 63-årskullet.

Pensjonen blir ikke høyere enn det som vises i inntekten på 650.000 kroner, siden det maksimale opptjeningspunktet er på 7,1 G.

Du kan selv regne på andre inntekter og årsklasser i denne pensjonskalkulatoren.

Lønn 1963 1970 1980
200 000 187 000 187 000 186 000
300 000 197 000 195 000 194 000
350 000 202 000 201 000 199 000
400 000 206 000 205 000 203 000
450 000 219 000 210 000 208 000
500 000 243 000 232 000 220 000
550 000 267 000 256 000 242 000
600 000 291 000 279 000 264 000
650 000 305 000 292 000 276 000

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Alderspensjon