Du kan søke om støtte fra Lånekassen både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Det gis ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller etatsopplæring. I Norden gir Lånekassen støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som kommer inn under støtteordningen til landets egen «lånekasse».

Til utdanning i land utenfor Norden gir Lånekassen støtte til høyere utdanning. Normalt kan du ikke få støtte til videregående utdanning, men det er gjort noen unntak.

Tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte. Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år. Det vil si at den som fyller 19 år i løpet av 2015, kan søke lån for studieåret 15/16 uten at dette behovsprøves mot foreldrenes inntekt.

Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser per måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend.

Lån og utdanningsstipend

Alle studenter i fulltidsutdanning kan få 51.975 kroner per semester (103.950 kroner per år) i lån. Utdanningsstipendet er på 40 prosent av basisstøtten, og blir først utbetalt som lån. Stipenddelen kan dermed bli 20.790 kroner per semester (41.580 kroner per år).

Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning. Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend, bare lån.

Utdanningsstipendene blir omgjort fra lån til stipend for hvert studiepoeng/vekttall som er bestått, eller når en utdanning er bestått. Full omgjøring får du hvis du består så mange studiepoeng (vekttall) som du har fått støtte til å ta. Får du stipend til fulltidsutdanning betyr det at du må ta 30 studiepoeng (ti vekttall) per semester, og altså 60 vekttall for et helt år.

Består du bare deler av utdanningen, vil du få delvis omgjøring. Stryker du for eksempel i 10 vekttall og står i de resterende 20 vekttallene i et semester, vil kun 20/30-deler av stipendandelen omgjøres til stipend, dvs 20/30 x 20.790 = 13.860 kroner. Du har fire år på deg for å klare å bestå i fag du har strøket slik at også de vekttallene kan veksle lån om til stipend.

Slik utbetales lånet fra Lånekassen:

Høsten 2016 Utbetaling per måned
August 20 790
September 7 796
Oktober 7 796
November 7 796
Desember 7 796
Sum 51 974
   
Våren 2017 Utbetaling per måned
Januar 20 790
Februar 7 796
Mars 7 796
April 7 796
Mai 7 796
Sum 51 974

Reisestipend

Alle som er 25 år eller yngre som reiser hjemmefra for å ta utdanning, kan få reisestipend mellom registrert hjemsted i Norge og lærestedet. Du kan få stipend til to reiser tur/retur. Stipendet er maksimalt 8.033 kroner per studieår.

Reisestipend blir regnet ut etter faste kilometersatser mellom hjemstedet ditt i Norge (folkeregistrert adresse) og lærestedet ditt. For de første 300 km er satsen 1,72 kroner. For km mellom 300 og 1500 er satsen 0,95 kroner, og for det overskytende 0,34 kroner.

Stipendet blir regnet ut automatisk ut fra søknaden om lån.

Lån til skolepenger

Du kan få inntil 61.652 kroner per år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv.

Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer ved første utbetaling hvert semester.

Forsørgerstipend

Bor du sammen med barn født i 2000 eller senere som du forsørger, kan du få forsørgerstipend. Forsørgerstipendet er opptil 1.620 kroner per måned for hver av de to første barna, og opp til 1.055 kroner per måned for hvert barn flere enn to.

Du må ha minst 40 prosent samvær for å regnes som forsørger. Både mor og far kan få forsørgerstipend.

Behovsprøving mot ektefelles årsinntekt

Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen/partneren/samboeren din har i søknadsperioden. Forsørgerstipendet blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over 379.215 kroner ved ligningen for 2016 og 389.454 ved skatteligningen for 2017.

Dette betyr at forsørgerstipendet går raskt i null når inntekten begynner å gå over dette nivået.

Forsørgerstipendet er også behovsprøvd mot din egen inntekt. Se Reduksjon av lån og stipend.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Reduksjon av lån og stipend

Fra Lånekassen:

Så mye kan du få

 - Forsørgerstipend

 - Reisestipend

 - Lån til skolepenger