På en aksjesparekonto kan du ha børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond uten at du betaler skatt ved realisasjon innenfor kontoen.

Forskriften for aksjesparekonto er i kraft fra 1.septermber 2017.

Hovedpoenget med en aksjesparekonto er at du utsetter skatten på gevinster. Selger du enkelte verdipapirer innenfor kontoen, utløser ikke dette skatt. Det er først når midlene tas ut at beskatningen vil skje.

Aksjefondet må ha en aksjeandel på minst 80 prosent for å kunne legge det over i en aksjesparekonto. Du kan også ha penger på konto innenfor denne ordningen, men det vil ikke være lov å gi renter på disse pengene.

Overgangsperiode i 2017

Du vil i en overgangsperiode kunne legge over aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten at du realiserer gevinst.

Denne overgangsordningen vil vare ut 2017. Alle aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis du har gevinst på vil det lønne seg å legge inn på denne kontoen. Etter at de er lagt inn på kontoen vil du for eksempel kunne realisere et aksjefond med stor latet skatt uten at det medfører skatt innenfor aksjesparekontoen.

Du kan ikke overføre midler fra fondskonto (investeringskonto) uten at det medfører skatt på gevinsten.

I 2018 vil det anses som realisasjon hvis du overfører aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis.

Skattereglene for aksjesparekonto

Gevinster skattes først ved uttak fra konto. Du kan derfor selge eller løse inn andeler uten at det medfører realisasjon.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

Skatt på gevinst ved uttak beskattes med 29,76 prosent ved direkte investeringer. Dette er på samme måte som med aksjebeskatningen. Skattesatsen er i utgangspunktet 24 prosent, så oppjusteres den med en faktor på 1,24. Effektiv skattesats blir derfor 29,76 prosent.

Du får skjermingsfradrag som reduserer beskatningen. Her skiller en aksjesparekonto seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte verdipapirene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte som blir utbetalt på verdipapirene på kontoen beskattes løpende.

Lønnsomhet av aksjesparekonto

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Det vil lønne seg å legge inn alt du har gevinst inne på av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen vil det ikke lønne seg å legge dem inn. Istedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst.

Eksempel på uttak og skatt

To eksempler på hvordan det skattemessige fungerer.

I det første eksemplet er uttaket mindre enn det opprinnelig innskutte beløpet.

I det andre eksemplet er uttaket større en innskuddet, slik at skatt må betales av deler av uttaket.

Eksempel 1  
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 50 000
Skatt 0
Eksempel 2  
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 150 000
Skattepliktig del 50 000
Skattegrunnlag 62 000
Skatt 14 880

Innlåsingseffekten

Hvis du skal selge for eksempel et aksjefond der du har en stor gevinst, må du også betale 24 prosent av det skattemessige overskuddet i skatt.

Dermed mister du muligheten til å få avkastning på den delen som du har betalt i skatt.

Her er et eksempel på hvor mye avkastning du taper på denne måten. Det er forutsatt en avkastning på 6 prosent.

  Beløp
Investert beløp 100 000
Saldo 300 000
Skattepliktig gevinst 200 000
Oppjustert grunnlag 248 000
Skatt 59 520
Tapt avkastning 1. år 3 571
I prosent av saldo 1,19%

I dette eksemplet ser du at tapt avkastning første år etter realisasjonen taper du 1,19 prosent i avkastning.

Det betyr at du måtte hatt en forventning på minst 1,19 prosent høyere avkastning hvis du ønsker å bytte over til et annet fond.

I en aksjesparekonto vil du ikke trenge å tenke på effekten av realiasjon på den måten.

Tilbydere

Aksjesparekonto vil kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (fondsforvaltere).

Sannsynligvis vil de fleste åpne opp for at det ikke bare er egne produkter som kan legges inn på tilbyderens konto, men fra alle leverandører.

Du kan ha flere aksjesparekontoer fra forskjellige tilbydere, men ikke flere fra samme. Det vil være anledning til å bytte tilbyder.

 

Se også:

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikt aksjesparekonto

Aksjebeskatning

Fondskonto

Aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.