Dersom forholdet ryker, kan en samboeravtale i alle fall gjøre den økonomiske siden av samlivsbruddet lettere.

Når man er forelsket og bestemmer seg for å ta steget inn i samboerskapet, er det de færreste som tenker på at forholdet en dag kan ta slutt. Kanskje dette er noe man ikke ønsker å tenke på heller. I hvert fall er det slik at de færreste som blir samboere i dag, skriver en samboeravtale - og det til tross for at mange samboerskap ryker på et tidspunkt.

Langt flere burde sette av tid til å gjøre dette, da det kan forenkle ting veldig, dersom det ender med samlivsbrudd en dag. Det er naturlig nok ekstra viktig å skrive samboeravtale, dersom dere kjøper/eier bolig sammen.

Skriv testament også

En samboeravtale kan også være lurt å ha, selv om dere holder sammen. Blant annet kan dere avklare i en slik avtale hvordan dere skal dekke utgifter - for eksempel om den av dere som tjener mest også skal betale mer, eller om dere uansett skal betale like mye.

Et annen faktor er hva som skjer, dersom en av dere skulle falle fra. Særlig i tilfeller der samboere ikke har barn, har ikke en gjenlevende samboer like gode rettigheter ved arveoppgjør som en gjenlevende ektefelle. Derfor anbefales det at samboere ikke bare skriver en samboeravtale, men også testament, for å sikre den gjenlevende parten best mulig. Det kan også være at dere bør undersøke mulighetene for å tegne livsforsikringer.

Ingen formkrav

Det er ingen formkrav til en samboeravtale, det kreves for eksempel ingen vitner - slik man må ha, dersom man skal skrive et gyldig testament. Men dere må begge skrive under på avtalen, og sørg for å ha et eksemplar hver.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i en av malene - evt. sjekklister - for samboeravtaler som dere finner på flere nettsider. Dere finner lenker nederst i artikkelen.

Det kan selvsagt være spesielle forhold i deres samboerskap, som ikke kommer godt nok frem ved å bruke maler. I såfall kan dere for eksempel legge ved et eget ark om dette.

Dersom vesentlige ting endrer seg i løpet av deres samboerskap, som at dere får barn sammen eller at dere kjøper en ny og dyrere bolig, bør dere gjøre endringer i samboeravtalen deres.

Det er også verdt å merke seg at en samboeravtale kun har betydning for partene, og altså ikke for eventuelle kreditorer, for eksempel.

Hva bør med i avtalen?

Eierskap: Det som er viktigst å få med i en samboeravtale, er naturlig nok hvem som eier hva. Eier man for eksempel like store deler av boligen, eller eier den ene en større andel?

Det bør også klargjøres hva den enkelte part har brakt med seg inn av verdier i samboerskapet. Det bør også stå noe om hvordan man skal forholde seg dersom det kommer ny kapital eller nye gjenstander inn - for eksempel gjennom at den ene arver, eller en av partene vinner 3 millioner i Lotto.

Gjeld: Også hvordan man skal forholde seg til den enkelte parts gjeld, bør inn i kontrakten. Utgangspunktet i et samboerskap er at den enkelte har ansvar for sin gjeld alene.

Utgiftsfordeling: Som nevnt kan man også ha med i avtalen hvordan man skal dele på utgifter, slik at begge føler at fordelingen er riktig og rettferdig. En vanlig kime til problemer ved samlivsbrudd, har vært at kvinnen i forholdet har betalt løpende utgifter til mat, klær osv., mens mannen har betalt ned på bil og bolig. Kvinnen har dermed ikke opparbeidet seg noen verdier av betydning, og uten gode avtaler med mannen, risikerer hun å få et vanskelig utgangspunkt når hun skal starte opp et liv på egenhånd.

Fordeling ved brudd: Man bør også ha nedskrevet i avtalen hvordan fordelingen av eiendelene skal skje ved et samlivsbrudd. Er det spesielle gjenstander man tror det kan bli vanskelig å bli enige om fordelingen av, bør man avklare i samboeravtalen at gjenstandene bør selges ved et eventuelt brudd. Man kan også vurdere å lage en eierfortegnelse over gjenstander man eier.

Barn: Har man felles barn, er det også naturlig å skrive noe i samboeravtalen om regulering av foreldreansvar ved brudd, og for eksempel hvem som skal disponere barnets bankkonto.

Testament: For å sikre partene best mulig ved et dødsfall, anbefales det som nevnt sterkt å opprette et gjensidig testament som oppfyller gjeldende formkrav. Dere kan gjerne skrive inn i samboeravtalen at dere har opprettet testament.

Maler/sjekklister

Under finner du et utvalg lenker til nettsider med maler eller sjekklister for samboeravtaler:

Jussbuss - samboeravtale-mal

Skilsmisseadvokat - samboeravtale-mal

Swan-advokater - sjekkliste for samboeravtale

Din side - samboerkontrakt-mal

Les mer:

Samboeravtale

Testament