Særfradrag gis til enslige forsørgere, og for uførhet og lettere nedsatt ervervsevne på tre forskjellige nivåer.

Særfradrag til enslige forsørgere

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Beløpet er fastsatt til 4.067 kroner per påbegynt måned i 2014 og 2015. For ett år er dette 48.804 kroner.

Man får særfradraget kun de månedene man har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget skal kompensere helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut. Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis, men også enkelte personer som forsørger barn over 18 år.

Les også: Skatteklasse

Særfradrag på grunn av sterkt nedsatt ervervsevne

Fra og med skatteåret 2015 gis ikke lenger dette fradraget. Skatt på uføretrygd er gjort om fra 2015.

Hvis ervervsevnen er varig nedsatt med 2/3-del, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 32.004 kroner per år ( 2.667 kroner per mnd). Særfradrag skal gis enten uførepensjonen blir utbetalt fra folketrygden, offentlige pensjonsordninger eller fra private pensjonsordninger. Særfradraget gis til og med måneden du fyller 67 år.

Hvis ektefeller lignes særskilt eller under ett med fordeling av skatten, skal den som er ufør ha særfradraget i sin inntekt. Hvis uførepensjonistens inntekt ikke stor nok til at særfradraget kan nyttes fullt ut, vil det overskytende beløpet overføres til den andre ektefellen. 

Særfradrag for sterkt nedsatt ervervsevne kan eventuelt gis samtidig med særfradrag på grunn av store kostnader ved sykdom.

Særfradrag for mottaker av lovfestet uførepensjon med høyere ervervsevne enn 2/3-del

Fra og med skatteåret 2015 gis ikke lenger dette fradraget. Skatt på uføretrygd er gjort om fra 2015.

Kravet er at du mottar uførepensjon etter folketrygden, eller etter andre lover. Særfradrag gis ikke dersom du samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Særfradraget er 16.008 kroner per år (1.334 kroner per mnd), og gis til og med måneden du fyller 67 år.

Hvis ektefeller lignes særskilt eller under ett med fordeling av skatten, skal den som er ufør ha særfradraget i sin inntekt. Hvis uførepensjonistens inntekt ikke stor nok til at særfradraget kan nyttes fullt ut, vil det overskytende beløpet overføres til den andre ektefellen.

Dette særfradraget kan eventuelt gis samtidig med særfradrag på grunn av store kostnader ved sykdom.

På grunn av lettere nedsatt ervervsevne

Dette særfradraget kan gis til personer som ikke har krav på særfradrag for uførhet. Fradraget gis etter en samlet vurdering av økonomien. Fradraget er på 9.180 kroner.

Dette særfradraget kan ikke gis samtidig med særfradrag på grunn av store kostnader ved sykdom.

På grunn av alder

I skatteåret 2011 falt dette fradraget bort i forbindelse med overgangen til en ny skattemodell for pensjonister.